Bakalářský program Otevřená informatika, okruhy k SZZ (akreditace 2016 a 2018)

Okruhy programu

 1. Vlastnosti celých čísel, Euklidův algoritmus. Binární relace. Matematická indukce, rekurzivní vztahy. (B4B01DMA)
 2. Lineární prostor, báze a dimenze, řešení soustav lineárních rovnic, lineární zobrazení. Základy maticového počtu (B0B01LAG)
 3. Imperativní programování. Programovací jazyk C. Abstraktní datové typy a spojové struktury. (B0B36PRP)
 4. Funkce jedné proměnné. Určitý a neurčitý integrál, řady (B0B01MA1, B0B01MA2)
 5. Syntaxe a sémantika výrokové a predikátové logiky. Základní pojmy teorie grafů. (B0B01LGR)
 6. Programování v jazyce JAVA: vlastnosti a koncepce jazyka. Principy objektového programování. (B0B36PJV)
 7. Architektura počítače; CPU, paměti, subsystémy. (B4B35APO)
 8. Počítačové sítě, ISO/OSI model, vlastnosti fyzických vrstev, topologie, řízení přístupu k médiu, kódování, spolehlivost datových přenosů, protokoly rodiny TCP/IP (B4B38PSI)
 9. Funkce více proměnných. Mocninné řady. Dvojný a trojný integrál. (B0B01MA2)
 10. Způsoby popisu rozdělení náhodných veličin a vektorů. Odhady parametrů rozdělení. Základní statistické testy. Markovské řetězce a jejich asymptotické vlastnosti. (B0B01PST)
 11. Základní algoritmy a datové struktury pro vyhledávání a řazení. Vyhledávací stromy, rozptylovací tabulky. Prohledávání grafu. Úlohy dynamického programování. Asymptotická složitost a její určování. (B4B33ALG)
 12. Operační systémy a jejich architektury. Systémová volání, vlákna, procesy. Správa virtuální a fyzické paměti, souborové systémy. Bezpečnost, virtualizace. (B4B35OSY)
 13. Konceptuální a logický datový model, dotazovací jazyk SQL, transakční zpracování, objektově-relační mapování, noSQL databáze. (B0B36DBS)
 14. Modely a architektury paralelních a distribuovaných systémů; prostředky pro jejich implementaci a základní algoritmy. (B4B36PDV)
 15. Použití lineární algebry v optimalizaci. Iterační algoritmy na volné lokální extrémy. Lineární programování. Konvexní množiny a funkce, konvexní úlohy. Dualita. (B0B33OPT

Okruhy oboru Informatika a počítačové vědy (akreditace 2016) a specializace Základy umělé inteligence a počítačových věd (akreditace 2018)

 1. Aproximace funkcí. Chyby numerických výpočtů, řešení rovnic a výpočtu integrálů. (B4B01NUM)
 2. Regulární jazyky a bezkontextové jazyky. Popis těchto jazyků pomocí automatů a gramatik, vlastnosti regulárních a bezkontextových jazyků. (B4B01JAG)
 3. Metody prohledávání stavového prostoru, algoritmy. Reprezentace znalostí a rozhodování s nepřesnou znalostí. Dvouhráčové hry. (B4B36ZUI)
 4. Funkcionální jazyky a jejich vlastnosti. Lambda kalkulus, iterativní konstrukty a rekurze. (B4B36FUP)
 5. Statistické rozhodování. Klasifikátory a jejich učení. Neuronové sítě. (B4B33RPZ)

Okruhy oboru a specializace Software

 1. Regulární jazyky a bezkontextové jazyky. Popis těchto jazyků pomocí automatů a gramatik, vlastnosti regulárních a bezkontextových jazyků. (B4B01JAG)
 2. Funkcionální jazyky a jejich vlastnosti. Lambda kalkulus, iterativní konstrukty a rekurze. (B4B36FUP)
 3. Metodiky vývoje SW. Práce s požadavky a jejich modelování. Styly a vzory. (B4B36SIN)
 4. Principy objektového stylu. Typické příklady objektových řešení. Návrhové vzory. (B4B36ONM)
 5. Akreditace 2016: Techniky pro efektivní implementaci uživatelského rozhraní. Příprava uživatelského rozhraní pro testování s/bez uživatele. (B4B39IUR)
  Akreditace 2018: Techniky návrhu testovacích scénářů, jednotkové testy, automatické funkční testy, testovací strategie, testovací data. (B6B36TS1)

Okruhy oboru a specializace Internet věcí (Internet of things)

 1. Elektrostatické, stacionární a nestacionární elmag. pole, elmag. vlny v prostoru a na vedení, obvody s odporovými a reaktančními prvky, přechodové jevy, vlastnosti reálných obvodových prvků a jejich měření. (B4B17EAM)
 2. Realizace operací s daty pomocí kombinačních a sekvenčních logických obvodů s vyloučením hazardů a metastability. Obvodová struktura konečných automatů a řadičů procesorů. Popisy obvodů pomocí HDL jazyků a funkční testování obvodů. (B0B35LSP)
 3. Lokální přepínané datové sítě. Metody a algoritmy pro zvýšení odolnosti sítí proti poruchám. Technická řešení prvků datové sítě. Směrovací algoritmy. Zajištění bezpečnosti v datových sítích. (B4B32PKS)
 4. Rozvrhování v systémech reálného času; časová analýza těchto systémů; správa sdílených zdrojů; bezpečnostně kritické aplikace. (B4B35PSR)
 5. Elektronické obvody a prvky pro vestavné systémy; mikrořadiče - struktura, vlastnosti a programování. Návrh vest. systémů s mikrořadiči a dalšími vstupně- výstupními obvody a bloky; řešení jejich spolupráce. (B4B38NVS)

Okruhy oboru a specializace Počítačové hry a grafika

 1. Metody prohledávání stavového prostoru, algoritmy. Reprezentace znalostí a rozhodování s nepřesnou znalostí. Dvouhráčové hry. (B4B36ZUI)
 2. Techniky pro efektivní implementaci uživatelského rozhraní. Příprava uživatelského rozhraní pro testování s/bez uživatele. (B4B39IUR)
 3. Vnímání barev a barevné modely. Rastrová grafika, základní rastrové formáty souborů. Vektorová grafika, reprezentace 2D a 3D objektů, základní formáty souborů pro 2D a 3D data. Principy 3D modelování a mapování textur. (B4B39VGO)
 4. Rastrový zobrazovací řetězec, jeho fixní a programovatelné bloky, programování pomocí shaderů. Typické transformace a jejich reprezentace. Osvětlovací model. Základní parametrické křivky. (B0B39PGR)
 5. Komponenty herního enginu, herní smyčka. Detekce kolizí a základy herní fyziky. Reprezentace a výpočet animací. Základní optimalizační metody pro herní engine. (B4B39HRY)