Přehled témat a tematických okruhů pro práce SOČ (k září 2023)

Katedra Obor tématu Název tématu Anotace Kontaktní osoba
13102 Akustika Zlepšení akustických vlastností prostoru Předmětem práce je návrh akustických úprav prostoru, který si student sám vybere (např. nějaká zkušebna, poslechová místnost, domácí kino, klubovna, apod.). Student si sám nalezne a zajistí vhodný prostor pro návrh akustických úprav. Student navrhne ve spolupráci s vedoucím práce postup měření a provede je. Na základě měření navrhne ve spolupráci s vedoucím práce akustické úpravy prostoru pro zlepšení jeho akustických vlastností z hlediska jeho využití. Akustická laboratoř katedry fyziky poskytne měřicí techniku, prostředky pro zpracování měření a odborné konzultace. Marek Brothánek, Vojtěch Jandák
13102 Akustika Smartphone jako zvukoměr Předmětem práce je měření vlastností vybraných aplikací pro smartphone s funkcí zvukoměru ve speciální bezodrazové místnosti. Měření bude provedeno v bezodrazové místnosti na katedře fyziky ČVUT FEL s použitím po vhodné techniky dostupné v akustické laboratoři. Předpokladem je, že student má chytrý telefon a nainstaluje si do něj a zprovozní (alespoň 3) aplikace s funkcí zvukoměru. Student navrhne metodiku měření v bezodrazové místnosti pro ověření vlastností (parametry: např. hladina akustického tlaku A, frekvenční charakteristika) těchto aplikací. Metodika bude založena na porovnání změřených hodnot pomocí aplikací ve smartphonu s hodnotami změřenými standardním zvukoměrem. V současné době jsou články na toto téma publikovány i v renomovaných časopisech. Vojtěch Jandák
13102 Mezioborové: počítačová grafika/fyzika/počítače Iontová dírková kamera Cílem práce je zpracování výsledků získaných během fúzních experimentů, kde je horké husté plazma generováno pomocí silnoproudých výbojů. Jedná se o výsledky měření rychlých iontů dírkovou kamerou, kde je jako detektor použit radio-chromatický film, což je speciální detekční materiál reagující na dávku energie nesenou ionizujícím zářením, například ionty. Ozářené filmy se skenují a dále zpracovávají speciálními programy. Práce slučuje základní znalosti z počítačová grafiky, práce s počítačem a částečně z fyziky. Výsledky práce budou použity v mezinárodním výzkumu. Karel Řezáč
13117 Zadaná úloha je z oblasti elektromagnetismu. Nejedná se nutně o zadání v celé šíři návodu, ale student si může vybrat konkrétní jev, který by ho zaujal a který by šel přiblížit formou srozumitelného experimentu. Tajemný J.C. Maxwell: Proč se vlny šíří - modely pro ukázky elektromagnetických vln vedených a vyzařovaných Cílem práce je navrhnout a ve spolupráci s vedoucím a jeho pracovištěm realizovat přípravky, které ukáží transformaci elektromagnetické vlny .vedené. vodiči na elektromagnetickou vlnu .vyzařovanou. do prostoru. Základem bude jednoduchý přenosový řetězec vysílač . přijímač s různými typy výstupních vedení a antén. Na přípravku potom budou viditelné různé fyzikální jevy související s vedením a šířením elektromagnetických vln. Vhodné experimenty budou základem pro videoukázky (viz např. ukázka na www.elmag.org nové video Polarizace světla a Brewsterův úhel) Prof. Miloš Mazánek, Ing. Jan Kraček, Ph.D.
13131 Elektronické obvody Precizní zesilovač pro audiotechniku Cílem práce je realizace a ověření vlastností vysoce kvalitního audio-zesilovače. Úkolem je provedení podrobné rešerše vyráběných obvodů jak pro signálové části zesilovače, tak pro výkonové stupně. Výsledkem rešerše by měl být návrh obvodového zapojení zesilovače, které po konzultaci s vedoucím a případných úpravách bude student realizovat. Realizace bude spočívat v navržení plošného spoje, jeho osazení, oživení zesilovače a měření jeho vlastností. Práce je vhodná pro studenta se zájmem o audio techniku, který bude rád řešit problémy se stavbou takovéhoto zařízení. Studentovi bude pod odborným dohledem k dispozici špičkově vybavená laboratoř pro osazení, oživení a měření vlastností zesilovače. Student se také naučí pracovat v profesionálním systému pro návrh plošných spojů. Doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
13131 Elektronické obvody Inteligentní spínací modul Navrhněte zapojení, vyrobte ověřovací vzorek a vytvořte základní programové vybavení pro jednoduchý univerzální a konfigurovatelný ovládací modul s mikrokontrolérem AVR řady ATtiny. Modul by měl umožnit spínání zvoleného zařízení (ventilátor, LED světlo, apod. s napájecím napětím 12 V) na základě vyhodnocení vnějšího čidla. U spínání by měla být programovatelná doba zpoždění sepnutí po změně stavu čidla a doba trvání sepnutého stavu. Ing. Jan Havlík, Ph.D.
13131 Elektronické obvody Datalogger Navrhněte a ověřte jednoduchý datalogger s mikrokontrolérem AVR řady ATtiny nebo ATmega. Datalogger má umožnit záznam velikosti fyzikální veličiny (napětí, teplota apod.) na SD kartu ve zvolených časových intervalech. Variantou je záznam dat do externí I2C EEPROM a přenos dat přes USB rozhraní. Zvažte energetickou náročnost a navrhněte vhodný zdroj energie pro napájení zařízení. Ing. Jan Havlík, Ph.D.
13131 aplikovaná elektronika, číslicové zpracování signálu, akustika, programování Webové rozhraní pro úlohy rozpoznávání řeči a řečníka Dlouhodobým cílem tohoto rámcového tématu je vytvořit jednoduché uživatelské Webové rozhraní pro rozpoznávání řeči a řečníka. Pro tyto účely je nutné řešit několik dílčích úkolů: vytvořit interface pro on-line vstup z mikrofonu přes WEBové rozhraní z aktuálně dostupných modulů (WEB server na platformě Linux) a vytvořit vhodné grafické rozhraní, zvládnout základy práce s řečovým signálem pro účely rozpoznávání řeči a řečníka a implementovat rozpoznávání na bázi dostupných nástrojů KALDI, implementovat různé úlohy rozpoznávání řeči, pro rozpoznávání řečníka vyřešit reprezentaci mluvčích a zápis nového mluvčího přes webové rozhraní. Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
13132 elektromagnetické pole Elektromagnetické polia Postavenie modelu elektrického zariadenia v software Metódy konečných prvkov. Spustenie výpočtu a zobrazenie výsledkov. Prehľad možností využitia softwareového systému. prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
13132 Elektronika a komunikace Mobilní pozemní stanice pro monitorování rádiové komunikace malých družic CubeSat Teoretická a odborná část: Principy, komunikační protokoly, metody příjmu a detekce signálů používaných u rádiové komunikace malých družic standardu CubeSat. Praktická část: Návrh a realizace jednoduché mobilní pozemní stanice umožňující automatizované lokální a vzdálené monitorování rádiové komunikace malých družic Cube Sat. Téma v sobě zahrnuje oblasti: rádiová komunikace, IoT, přenosové protokoly, návrh a realizace jednoduchých antén. Podle mě zvládnutelné pro šikovné studenty elektrotechnických škol - elektronika, radiotechnika, programování mikrokontrolérů (Arduino, Rapsbery), přenos dat s využitím internetu a mobilních sítí. K tomu trocha manuální zručnosti při výrobě jednoduchých antén YAGI v pásmu 2 m a 70 cm (případně 23 cm). Ing. Petr Ondráček, CSc.
13132 Internet Objektivní testování datové konektivity vs. subjektivní dojem z internetových služeb Použijte měřicí platformu F-Tester pro měření různých typů internetových přípojek, a to s různým nastavením testovacích scénářů. Porovnejte s výsledky různých druhů speedmeterů (net-testů). Vyhodnoťe z uživatelského pohledu dojem ze služeb, jako je videostream s různým rozlišením, videohovor, stahování velkých souborů apod. Pro zhodnocení krizových situací můžete použít jednoduchý emulátor sítě. Vzájemně porovnejte a zhodnoťte. Vhodné i pro tým studentů, kdy lze realizovat větší počty měření a statisticky vyhodnotit výsledky. doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
13133 matematika, programování; potřebné minimum statistiky zajistím Simulované statistické experimenty Pomocí počítačové simulace modelů (metoda Monte Carlo) lze demonstrovat např. vlastnosti hazardních her, pravidla společenského či ekonomického vývoje, přirozený výběr a zastoupení druhů v populaci apod. Cílem je zpracovat, vyzkoušet a posoudit některé z těchto modelů. prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
13133 matematika, programování; potřebné minimum statistiky zajistím Simulated statistical experiments Computer simulation (Monte Carlo Method) allows to demonstrate properties of hazard games, rules of social and economical development, natural selection and population dynamics in nature, etc. The aim is to perform computer experiments with some of these models and discuss the results. prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
13133 fyzika, astronomie, přirodopis Hledání mikroskopických částic meteoritu Cílem je nalezení mikroskopických částic Čeljabinského meteoritu ve vzorku bahna z místa jeho dopadu do jezera Čebarkul. Využít lze toho, že jeho materiál je magnetický. K tomu je třeba navrhnout způsob hledání a předem jej vyzkoušet na umělých vzorcích, simulujících očekávaný materiál. Po úspěšném testu metodiky je možné ji aplikovat na skutečný vzorek. Pokud se podaří najít magnetické částice, mají být prozkoumány pod mikroskopem a výsledek vyhodnocen. prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
13134 Optoelektronika/Optické komunikace Měření vlastností polymerních a skleněných optických vláknových vlnovodů pro použití v drsném prostředí Měření a porovnání vlastností speciálních optických vláken a studium možností použití těchto vláken v drsném prostředí. Jedná se především o testování změn vlastností optických vláken vlivem gama záření a potenciální použití těchto vláken pro optickou komunikaci v jaderných elektrárnách a pro lékařské účely, kde jsou optická vlákna vystavena gama záření. Ing. Václav Prajzler, Ph.D.
13134 Praktická elektronika Aplikace mikrokontrolérů Programování 8bitových mikrokontrolérů Microchip PIC, 32bitových mikrokontrolérů ST, obsluha vstupních periferií (tlačítka, senzory a snímače), ukládání a zpracování dat, přenos dat (drátový i bezdrátový) do PC, zobrazení dat na LED, displeji a v aplikaci pro PC. Ing. Tomáš Teplý
13136 Informatika, algoritmizace, programovani Podpora výuky algoritmizace a programování pro studenty středních škol. Práce na přípravě elektronické učebnice algoritmizace pro střední školy. Učebnice by obsahovala jednoduché interaktivní programy, které by pomohly studentům pochopit, jak a proč popsané algoritmy pracují. Součásí práce by byla i volba vhodného prostředí pro publikaci učebnice. ing. Božena Mannová, PhD.
13136 Informatika, praktické programování aplikace Aplikace pro plánování studia a volného času studentů Seznámení s dostupným softwarem pro plánování času. Na základě získaných znalostí navrhněte elektronický diář, který by pomáhal uživateli efektivně využívat čas. Systém by umožňoval vkládat, mazat a zobrazovat akce různých kategorií, vést plánovací kalendář uživatele, spravovat dokumenty k různým projektům uživatele. Aplikace by dále umožňovala sdílet kalendář, nebo jeho část s vybranými uživateli. ing. Božena Mannová, PhD.
13136 Informatika, počítačové hry, programování Počítačová hra pro mého malého sourozence Seznámení s jednoduchými hrami pro děti. Provést rešerši takových her, jejich porovnání a zhodnocení podle zvolených kriterií. Seznámit se s možnostmi volně dostupných prostředí pro tvorbu her. Navrhnout a realizovat jednoduchou hru. Hru ověřit na skupině dětí. ing. Božena Mannová, PhD.
13136 Impementace algoritmů na zpracování a a fůze dat pro stabilizaci kosmických prostředků Malá satelitní platforma - Senzory, elektronika a řízení V projektu se předpokládá práce na bezdrátově ovládané platformě, která ilustruje principy stabilizace kosmickýh prostředků - Malá satelitní platforma. Práce zahrnuje integraci nových senzorů, algoritmů zpracování a fůze dat, ověření přesnosti senzorového systému, modelu systému a jeho použitelnosti pro stabilizaci a navigaci kosmických prostředků. Cílem je postupná náhrada existujících senzorů a obvodů modernějšími alternativami. doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, programování Jednoduchý audiometr a jeho kalibrace Cílem práce je vytvoření jednoduchého zařízení (nebo software) pro testování prahu lidského sluchu. Nedílnou součástí práce je nalezení vhodné metody pro kalibraci takovéhoto zařízení (zejména použitých sluchátek). Výstupem budou data o prahu slyšení ve vhodném formátu. Ing. Václav Vencovský, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, konstrukční práce Sluchátka pro rozšířenou realitu Cílem práce je vytvoření sluchátek, jejichž účelem bude dopravit posluchači další zvukové informace, bez ovlivnění normálního slyšení (a prostorové orientace). Ideální je kombinace klasických sluchátek a "sluchátek" pro kostní vedení zvuku, která umožní porovnat oba způsoby. Součástí přípravku může být i detekce pohybů hlavy posluchače (testovací prototyp je k dispozici). Příkladem užití přípravku může být např. vytvoření zvukového naváděcího systému pro orientaci za zhoršené viditelnosti. Ing. František Rund, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, programování, experimenty Zvuk ve virtuální realitě Práce je zaměřena na experimenty se zvukovou složkou virtuální reality - od různých způsobů snímání zvuku (binaurální, ambisonie, ...) přes syntézu a algoritmy zpracování zvuku až po reprodukci. Součástí budou i subjektivní experimenty. Lze konkretizovat podle zaměření zájemců. K dispozici je potřebné vybavení. Ing. František Rund, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika Měření kvality fotoaparátu mobilního telefonu Práce je zaměřena na vytvoření nástroje pro objektivní měření parametrů kvality fotoaparátu mobilního telefonu. V posledních několika letech využití mobilních telefonů k fotografování narůstá rychlým tempem. Výrobci se předhánějí v rozlišení a optických parametrech kamer telefonů. Přístroje tak pomalu nahrazují jednoúčelové digitální kamery. Bohužel stále chybí přesnější informace o skutečných, objektivních, parametrech takových zařízeních. Student se zaměří na pochopení měření parametrů digitálního fotoaparátu a specifik snímání mobilním telefonem. Cílem práce je vytvoření automatického nástroje pro vyhodnocení obrazové kvality fotoaparátu podle standardu IEEE 1858. Bude vybrána jedna z metrik vyhodnocující prostorové rozlišení, geometrické zkreslení nebo barevnou uniformitu. prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika Komprese hyperspektrálních obrazových dat Snímání obrazu v mnoha spektrálních pásmech (tzv. hyperspektrální zobrazování) je moderní technikou, která se využívá v mnoha oblastech lidského života (monitorování životního prostředí, vzdálený průzkum Země, přírodní vědy a mnoho dalších). Důležitým prvkem celého zobrazovacího systému je komprese pořízených obrazových dat. Tato práce je zaměřena právě na algoritmy, které se ke kompresi hyperspektrálních obrazových dat využívají. První krokem práce bude podání přehledu o současném stavu a algoritmech, které se v této oblasti využívají. Bude provedena analýza statistických parametrů hyperspektrálních snímků z pořízeného testovacího vzorku. Hlavní výstupem práce bude návrh zdrojového kodéru založeného na metodě PCA a jeho otestování. prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
13137 Multiooborové, matematické metody, programování, elektronika Zpracování rádiového signálu meteorů Zpracování rádiových odrazů meteorů za účelem odhadu jejich atmosférické dráhy. Aktuálně je k dispozici databáze s několika miliony záznamů meteorů z různých měřících stanic a první návrh algoritmu pro jejich zpracování. Práce tak bude spočívat v implementaci algoritmu a jeho testování. Pokud se navržený algoritmus ukáže jako efektivní, tak práce bude pokračovat použitím výpočetních clusterů pro zpracování velkého množství záznamů a nakonec implementací algoritmu výpočtu dráhy v reálném čase. Kákona Jakub Ing.
13137 LeKS - software pro radiofrekvenční interferometr IoT systém pro sledování ionosférického balónu Navrhněte a naprogramujte systém pro sledování ionosférického balónu. Jako zdroj polohy využijte GPS přijímač. Informace o poloze předávejte prostřednictvím IoT sítě SigFox. doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
13137 LeKS kosmické vědy Digitální pohled na kosmické dědictví Digitální pohled na kosmické dědictví. Zapojení do zpracování a redukce digitalizovaných astronomických fotografických snímků a jejich analýz. Generace příslušných metadat, Vyhledávání a rešešní zpracovávánín příslušných podkladů. Zájem o astronomii je výhodou jinak práce s internetem v excelu. Jde o pohled na oblohu a astrofyzikální objekty zpět v čase a to až o 100 roků. doc. RNDr. René Hudec, CSc.
13137 LeKS kosmické vědy Zrcadlové oči Studie jak vidí mořští živočichové se zrcadlovým okem. Na ČVUT vyvíjené rentgenové optické zobrazovací systémy pro kosmické rentgenové dalekohledy imitují optický princip zrcadlových očí raků. Jak ale raci a ostatní živočichové se zrcadlovýma očima vidí není dostatečně známo. Cílem by měla být studie v tomto směru ideálně doplněná optickou simulací např v programu Zemax. doc. RNDr. René Hudec, CSc.
13137 Audiovizuální technika Komprese obrazu a analýza účinnosti současných kodeků Cílem projektu je seznámit se současnými nástroji pro kompresi statického obrazu a videa. Dále je úkolem podat přehled metod pro objektivní a subjektivní hodnocení účinnosti kodeků. Závěrem bude zvolen aplikační scénář a na vhodných obrazových datech porovnána účinnost vybraných kodeků. Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika Analogová fotografie a modernizace fotografického zvětšovacího přístroje Cílem projektu je seznámit se s problematikou klasické černobílé fotografie. Úkolem praktické části je analyzovat možnosti náhrady konvenčního světelného zdroje ve zvětšovacím přístroji pro analogovou fotografii moderním světelným zdrojem na bázi LED. Výstupem bude návrh a realizace úpravy vybraného zvětšovacího přístroje včetně expoziční automatiky. Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, programovaní, elektornika Otevřená platforma pro vývoj naslouchadel Cílem je práce s otevřenou platformou pro vývoj naslouchadel https://shop.tympan.org/, která umožňuje programování jednotlivých kroků zpracování signálu používaných v naslouchadlech a implementaci různých rozhraní použitelných v naslouchadlech, například připojení více mikrofonu apod. Ing. Václav Vencovský, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, programování, elektronika Použití MEMS mikrofonů s digitálním výstupem Miniaturní mikrofony vyrobené technologií MEMS jsou v současnosti široce používány v běžných uživatelských zařízeních (mobilní zařízení a další spotřební elektronika), ale například i v měřících aplikacích (bezdrátové sítě pro monitorování hluku, mikrofonní pole). Cílem projektu je seznámit se s použitím MEMS mikrofonů s digitálním výstupem a na dostupném hardware (např. Arduino MKRZero, ESP32, Raspberry Pi, signálové procesory řady ADAU) implementovat komunikaci s jedním nebo více mikrofony. Další zpracování signálu může vést například k modifikaci směrových charakteristik soustav mikrofonů, monitorování hladiny hluku, případně dalším aplikacím dle dohody. Ing. Petr Honzík, Ph.D.
13138 Měření Vzdálený přístup k osciloskopu Cílem práce je vytvoření komunikace a obslužné aplikace k osciloskopu Tektronix. Aplikace bude umožňovat inicializaci, nastavení osciloskopu a přenos dat po USB/Ethernetu do PC. Součástí práce je také vytvoření jednoduchého GUI. Ing. Jakub Svatoš, Ph.D.
13138 Měření Software pro zpracování .wav souboru Navrhněte a realizujte aplikaci pro automatické načítání .wav souborů a jejich následné zpracování. Aplikace bude schopna detekovat impulzní událost v načteném souboru a následně tuto událost uložit s nastavitelnou šířkou časového okna do vhodného souboru (.xls, .mat, apod). Ing. Jakub Svatoš, Ph.D.
13138 Měření Návrh paralelních úkolů pro subjektivní testy Předmětem je rešerše možných paralelních úloh, které jsou používány při laboratorních testech srozumitelnosti či kvality přenosu hlasu. Výsledkem je vlastní návrh několika hybridních úloh s vysokou opakovatelností, snadnou laboratorní realizací a s minimalizací citlivosti na odlišné (fyzické i mentální) dispozice probandů. Možnost využití virtuální reality. Možnost laboratorního ověření vybraných metod při profesionálních subjektivních testech. prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.