Formuláře a šablony

Nepřehlédněte

K vyplnění formulářů používejte vždy aktuální desktopové verze Adobe Reader DC pro Windows/Mac. Nevyplňujte formuláře přímo ve webovém prohlížeči, mobilním zařízení ani pomocí software třetích stran. I když se zobrazí, nelze zaručit plnou kompatibilitu a může dojít k nesprávnému uložení dat.

Rozbalit vše

Agenda finanční

Akceptační protokol

CVUT.FEL.13932.23.1
Dokument pro předání zakázky ČVUT FEL druhé smluvní straně.

Členský poplatek - členství ve společnosti

CVUT.FEL.13932.11.1
Formulář pro platbu poplatku za individuální členství pracovníků v odborných společnostech.

Darovací smlouva - finanční dar (CZ)

CVUT.FEL.13932.12.1
Vzor darovací smlouvy pro věnování finančního daru fakultě českou smluvní stranou.

Darovací smlouva - finanční dar (EN)

CVUT.FEL.13932.14.01
Vzor darovací smlouvy pro věnování finančního daru fakultě (v CZK/EUR/USD) zahraniční smluvní stranou . .

Darovací smlouva - věcný dar

CVUT.FEL.13932.13.2
Vzor darovací smlouvy pro věnování věcného daru fakultě českou smluvní stranou.

Drobné vydání

CVUT.FEL.13932.01.2
Formulář pro evidenci drobných vydání.

Podpisový vzor

CVUT.FEL.13932.02.1
Podpisový vzor vedoucích pracovníků kateder a pracovišť fakulty oprávněných ke schvalování hospodářských, účetních a jiných operací a podpisu dokladů.

Přihláška uživatele iFIS

CVUT.FEL.13932.07.1
Přihláška zaměstnance k používání aplikace iFIS s uvedením využívaných rolí.

Určení výše svědečného

CVUT.FEL.13932.18.1
Formulář se použije v souvislosti s jednáním u soudu ve věci znaleckého posudku. Je třeba jej nechat vyplnit a potvrdit zaměstnaneckým odd.

Vyúčtování znaleckého posudku

CVUT.FEL.13932.19.1

Źádost o převod částky z rozpočtu za účast v komisi pro SZZ

CVUT.FEL.13932.20.1

Žádost o osvobození od cla

CVUT.FEL.13932.10.1
Žádost pro příslušný celní úřad při dovozu zboží určeného pro vzdělávací a vědecké účely nebo zboží pro vědecké účely a výzkum.

Žádost o převod dotace partnerovi zahraničního projektu

CVUT.FEL.13932.21.1

Žádost o vystavení faktury

CVUT.FEL.13932.16.1

Žádost o zálohu

CVUT.FEL.13932.04.1
Žádost o poskytnutí hotovosti předem na úkon související s pracovní činností (příslušné doklady o použití hotovosti k dodání pokladně následně).

Agenda grantová

Převod nespotřebovaných prostředků

CVUT.FEL.13932.05.1

Rozpočet projektu

CVUT.FEL.13932.08.4

Žádost o vratku dotace

CVUT.FEL.13932.03.1
Pokyn k vratce dotace hlavnímu řešiteli projektu nebo poskytovateli.

Žádost o zaúčtování režie

CVUT.FEL.13932.06.1

Agenda informačních technologií

Žádost o zřízení doménového jména

CVUT.FEL.13373.01.1
Formulář žádosti o zřízení doménového jména a schválení externí domény druhého řádu

Agenda pedagogicko-vědecká

Mimořádné stipendium pro studenta FEL

CVUT.FEL.13921.10.1
Formulář pro udělení určité finanční částky studentu FEL formou mimořádného stipendia dle Článku 4 Stipendijního řádu ČVUT.

Návrh na přijetí zahraničního hosta

CVUT.FEL.13921.05.1

NDA - Dohoda o mlčenlivosti (CZ)

CVUT.FEL.13921.01.1

NDA - Non-disclosure Agreement (EN)

CVUT.FEL.13921.02.1

Příkazní smlouva

CVUT.FEL.13921.03.2

Stipendium pro studenta jiné fakulty

CVUT.FEL.13921.07.1
Formulář pro udělení určité finanční částky studentovi jiné fakulty formou stipendia.

Žádost o stipendium Mobilita - Akce 200

CVUT.FEL.13921.04.1

Agenda provozní

Oznámení o zahájení provozu elektrického zařízení

CVUT.FEL.13305.03.1

Průzkum trhu

CVUT.FEL.13934.03.1
Formulář pro Průzkum trhu, resp. Odůvodnění výběru konkrétního dodavatele.
Použití - příloha k objednávce.

Výdejka ze skladu

CVUT.FEL.13305.02.2
- pro výdej spotřebního materiálu ze skladu TPO
- pro výdej ze skladu IT
společný formulář, liší se postupem procesu

Žádanka o přepravu

CVUT.FEL.13305.01.1

Žádost o zpracování veřejné zakázky

CVUT.FEL.13934.01.3
Žádost o zpracování veřejné zakázky

Agenda sekretariátu děkana

Průvodka - podpis děkan

CVUT.FEL.13911.01.2
Průvodka s rozcestníkem na jednotlivé listy - typy průvodek

Průvodka - podpis rektor

CVUT.FEL.13911.04.1
Průvodka na podpis p. děkana vyžadovaná rektorátem ČVUT; musí podepsat VK a děkan FEL.

Průvodka - tajemník (pro příkazní smlouvy)

CVUT.FEL.13911.05.1
Průvodka pro podpis příkazní smlouvy se zaměstnancem FEL

Znalecký posudek

CVUT.FEL.13911.02
Šablona pro vytvoření znaleckého posudku.
V šabloně jsou použity následující barvy: žlutá = vpisovací pole (povinné), zelená = alternativní text, který se použije dle okolností, a šedá = instrukce pro vyplnění.

Agenda zaměstnanecká

Čestné prohlášení o pobírání důchodu

CVUT.FEL.13931.24.1
Formulář čestného prohlášení o pobírání důchodu je určen k zajištění správného nastavení sociálního a zdravotního pojištění a správného vykazování.

Dohoda DPP, DPČ cizinci - návrh na uzavření

CVUT.FEL.13931.21.4
Návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Zaměstnaneckému oddělení se zasílá 1 výtisk se všemi náležitostmi a přílohami.

Dohoda DPP, DPČ - návrh na uzavření

CVUT.FEL.13931.20.3
Návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce (včetně uzavření dohody pro členy komise při konání SZZ). Zaměstnaneckému oddělení se zasílá 1 výtisk se všemi náležitostmi.

Dohoda o zabezpečení výuky

CVUT.FEL.13931.26.1
Dohoda o zabezpečení výuky a ostatní činnosti slouží k „propůjčení“ zaměstnance, který je kmenově na FEL a financován ze zdroje/ů, ze kterého/kterých ho chce financovat i součást přijímající.
Formulář slouží k „propůjčení“ zaměstnance FEL jiné součásti, aby zaměstnanec mohl vykonávat stejnou činnost na dvou součástech zároveň a mohl být financován ze stejných zdrojů.

DPČ - cizinci - podpis děkan - CZ-EN

CVUT.FEL.13931.34.2

DPČ - cizinci - podpis tajemník - CZ-EN

CVUT.FEL.13931.35.2

DPČ - Dohoda externí učitel

CVUT.FEL.13931.07.3
Dohoda o pracovní činnosti. Vyhotovuje si samo pracoviště a následně 3 výtisky zasílá na zaměstnanecké oddělení k zajištění podpisu pana proděkana/paní proděkanky pro studium a přiřazení čísla dohody.

DPČ - Doplňková činnost

CVUT.FEL.13931.30.2

DPČ - Doplňková činnost - cizinci - CZ-EN

CVUT.FEL.13931.29.2

DPČ - pracovní výkaz

CVUT.FEL.13931.08.3
Pracovní výkaz DPČ pro el. i ruční vyplnění. Vyplňování usnadňuje předvyplněný kalendář, zvýrazněné víkendy a svátky. Pokud má dohodu o pracovní činnosti sjednanou i zaměstnanec, který je zaměstnán v pracovním poměru je důležité, aby sjednaná činnost na dohodě byla prováděna a vykazována mimo pracovní dobu pracovního poměru.

DPČ - pracovní výkaz - pro ruční vyplnění

CVUT.FEL.13931.08.3
Pracovní výkaz DPČ pro ruční vyplnění – pdf formát. Pokud má dohodu o pracovní činnosti sjednanou i zaměstnanec, který je zaměstnán v pracovním poměru je důležité, aby sjednaná činnost na dohodě byla prováděna a vykazována mimo pracovní dobu pracovního poměru.

DPP - cizinci - podpis děkan (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.16.3
Dohoda o provedení práce (max. do 300 hodin v rámci celého ČVUT) pro zahraniční zaměstnance v česko-anglické verzi. Může si vyhotovovat samo pracoviště a následně 3 výtisky zaslat na zaměstnanecké oddělení k zajištění podpisu pana děkana a přiřazení čísla dohody. Pan děkan podepisuje dohody, které jsou financovány ze zdrojů začínajících „101“. Současně s tím je nezbytné doložit kopii občanského průkazu/pasu, víza apod.

DPP - cizinci - podpis tajemník (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.17.3
Dohoda o provedení práce (max. do 300 hodin v rámci celého ČVUT) pro zahraniční zaměstnance v česko-anglické verzi. Může si vyhotovovat samo pracoviště a následně 3 výtisky zaslat na zaměstnanecké oddělení k zajištění podpisu pana tajemníka a přiřazení čísla dohody. Pan tajemník podepisuje všechny ostatní dohody, které jsou financovány ze zdrojů vyjma „101“. Současně s tím je nezbytné doložit kopii občanského průkazu/pasu, víza apod.

DPP - Doplňková činnost

CVUT.FEL.13931.27.3
Tato dohoda o provedení práce (max. do 300 hodin v rámci celého ČVUT) se sjednává, pokud se jedná o financování z prostředků hospodářské činnosti. Vyhotovuje si samo pracoviště a následně 3 výtisky po odsouhlasení referentkou, která agendu hospodářských smluv spravuje, zasílá do zaměstnaneckého oddělení.

DPP - Doplňková činnost - cizinci - CZ-EN

CVUT.FEL.13931.28.2

DPP - pracovní výkaz

CVUT.FEL.13931.09.3
Pracovní výkaz DPP pro el. i ruční vyplnění. Vyplňování usnadňuje předvyplněný kalendář, zvýrazněné víkendy a svátky. Pokud má dohodu o provedení práce sjednanou i zaměstnanec, který je zaměstnán v pracovním poměru je důležité, aby sjednané práce na dohodě byly prováděny a vykazovány mimo pracovní dobu pracovního poměru.

DPP - pracovní výkaz - pro ruční vyplnění

CVUT.FEL.13931.09.3
Pracovní výkaz DPP pro ruční vyplnění – pdf formát. Pokud má dohodu o provedení práce sjednanou i zaměstnanec, který je zaměstnán v pracovním poměru je důležité, aby sjednané práce na dohodě byly prováděny a vykazovány mimo pracovní dobu pracovního poměru.

DPP - recenze doktorandské studium

CVUT.FEL.13931.31.1

DPP - recenze doktorandské studium (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.41.1

Evidence pracovní doby

CVUT.FEL.13931.03.3
U evidence pracovní doby je nutné, aby si ji vedl každý zaměstnanec v pracovním poměru. Tato evidence je archivována na každém příslušném pracovišti. Podrobné vysvětlivky pro vyplňování jsou součástí formuláře.

Harmonogram pracovní doby

CVUT. FEL.13931.22.2
Formulář pro rozvržení pracovní doby zaměstnance při novém nástupu nebo při jakékoliv změně výše úvazku. Pracovní doba má být rozvržena rovnoměrně do příslušných počtů dní.

Mlčenlivost - prohlášení

CVUT.FEL.13931.05.1
Univerzální formulář prohlášení o zachování mlčenlivosti o osobních a dalších citlivých údajích zaměstnavatele, zaměstnanců atd. V případě potřeby konkrétních požadavků mlčenlivosti bude uzavřena „Dohoda o mlčenlivosti“, kterou na základě požadavku pracoviště zpracuje zaměstnanecké oddělení.

Návrh na uzavření DPP - recenze BP a DP

CVUT.FEL.13931.13.1
Návrh na uzavření dohody o provedení práce pouze pro posudky na bakalářské a diplomové práce. Zaměstnaneckému oddělení se zasílá 1 výtisk se všemi náležitostmi. Označení prací – BP (bakalářská práce), DP (diplomová práce).

Návrh na výplatu odměn

CVUT.FEL.13931.33.2
Pro možnou verzi s vedením průběžného celkového přehledu o odměnách uvítáme podněty z praxe na jednotlivých pracovištích (hlavně s ohledem na čerpání z jednoho či více zdrojů): https://docs.google.com/document/d/1KunfSjle-tj714FPCn3uK3QH9LJiehAVsoOSjZXQSJA/edit#heading=h.rwnijavmw860

Návrhová tabulka PP

CVUT.FEL.13931.01.2
Formulář se vyplňuje při uzavírání pracovního poměru nebo při jakékoliv změně již stávajícího pracovního poměru zaměstnance. Možnosti požadovaných změn jsou uvedeny v záhlaví formuláře pomocí výběrového seznamu.

Návrh - výplata odměn DČ

CVUT.FEL.13931.32.1

Osobní dotazník (CZ)

CVUT.FEL.13931.06.1
Osobní dotazník pro přijetí nového zaměstnance s českou státní příslušností. Je nezbytné vyplnit všechny náležitosti a přiložit k návrhové tabulce.

Osobní dotazník (EN)

CVUT.FEL.13931.10.1
Osobní dotazník pro přijetí nového zaměstnance s cizí státní příslušností. Je nezbytné vyplnit všechny náležitosti a přiložit k návrhové tabulce. Současně s tím je nezbytné doložit kopii občanského průkazu/pasu, víza apod.

Prohlášení k A1 (Právní příslušnosti)

CVUT.FEL.13931.40.1

Prohlášení o odvodu pojistného na zdravotní pojištění

CVUT.FEL.13931.19.2
Čestné prohlášení o placení zdravotního pojištění se vyplňuje pouze v případě, že má zaměstnanec druhého zaměstnavatele, kde je za něj odváděno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro aktuální rok, nebo je zaměstnanec OSVČ a platí si zálohy na zdravotní pojištění sám, případně pokud se jedná o samoplátce. Vyplňuje se pro každý kalendářní rok a zasílá do mzdové účtárny FEL. Jestliže je FEL jediným zaměstnancem, tak se tento formulář nevyplňuje.

Přehled praxe (CZ/EN)

CVUT.FEL.13931.12.1
Vyplňuje zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru, pokud již svoji praxi neuvedl do osobního dotazníku. Přehled praxe je vodítkem pro vedoucího pracovníka k zařazení zaměstnance do patřičného mzdového rozhraní za předpokladu příslušné kvalifikace.

Přeúčtování mezd

CVUT.FEL.13931.25.2
Formulář pro zadání požadavku na přeúčtování složek mezd. Je nezbytné, aby bylo zachováno pořadí a úplnost položek (zejména čísel zakázek ve tvaru „TA/A_KP“), které se mají přeúčtovat.

Same economic activity - Application for consent - CZ-EN

CVUT.FEL.13931.39.1

Same economic activity - Report - CZ-EN

CVUT.FEL.13931.37.1

Vedlejší činnost - Ohlášení - CZ

CVUT.FEL.13931.36.1

Vedlejší činnost - Žádost o souhlas - CZ

CVUT.FEL.13931.38.1

Vyplacení sjednané odměny na zahraniční účet (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.04.1
Formulář slouží k poskytnutí potřebných údajů pro zajištění platby zaměstnanci na zahraniční účet. Přikládá se k návrhové tabulce u pracovního poměru, návrhu DPČ nebo návrhu DPP.

Výstupní list (CZ,EN)

CVUT.FEL.13931.11.1
Je potvrzení, týkající se vyrovnání závazků vůči zaměstnavateli při ukončení pracovního poměru zaměstnance. Agenda zaměstnaneckého oddělení a mzdové účtárny se vyřizuje jako poslední.

Vzor dohody o hostování

CVUT.FEL.13931.14.2
Vyhotovuje si samo pracoviště a následně 3 výtisky zasílá do zaměstnaneckého oddělení.
Celouniverzitní dokument - nepřepracováno

Vzor prohlášení k dohodě o hostování

CVUT.FEL.13931.15.2
Vyhotovuje si samo pracoviště a následně 3 výtisky zasílá do zaměstnaneckého oddělení.
Celouniverzitní dokument - nepřepracováno

Žádost o lékařskou prohlídku

CVUT.FEL.13931.18.1
Formulář, který potvrzuje lékař po provedení lékařské prohlídky do zaměstnání. Nově nastupující zaměstnanec je povinen tento lékařem potvrzený dokument doložit na zaměstnanecké oddělení ještě před nástupem do pracovněprávního vztahu, nejpozději však v den nástupu.

Žádost o převod zůstatku dovolené

CVUT.FEL.13931.23.1
Pomocí tohoto formuláře si zaměstnanec může požádat svého vedoucího pracoviště o převod zůstatku dovolené do následujícího roku. Převod zůstatku dovolené podléhá schválení pouze vedoucímu pracoviště, proto tento formulář zůstává pouze v evidenci pracoviště.

Šablony

ČVUT - prezentace v MS Power Point

Podklad pro vytvoření prezentace - modré či bílé pozadí.

ČVUT - prezentace v MS Power Point (verze AJ)

Podklad pro vytvoření prezentace - modré či bílé pozadí.

FEL - hlavičkový papír

K univerzálnímu použití katedrou či pracovištěm fakulty - nutno příslušně upravit záhlaví (jméno, funkce) a zápatí (telefon, e-mail) dopisu.

FEL - hlavičkový papír (verze AJ)

K univerzálnímu použití katedrou či pracovištěm fakulty - nutno příslušně upravit záhlaví (jméno, funkce ) a zápatí (telefon, e-mail) dopisu.

FEL - hlavičkový papír děkana fakulty

K přípravě dopisu, který má podepisovat děkan FEL. Nutno vpravo nahoře upravit či vynechat č.j. Ideálně zaslat souběžně s předložením na sekretariát děkana ve Word verzi k případné úpravě.

FEL - hlavičkový papír děkana fakulty (verze AJ)

K přípravě dopisu, který má podepisovat děkan FEL. Nutno vpravo nahoře upravit či vynechat č.j. Ideálně zaslat souběžně s předložením na sekretariát děkana ve Word verzi k případné úpravě.

FEL - šablona obecná (Arial)

Šablona FEL pro obecné dokumenty s delšími texty
- logo ČB, font Arial, předdefinované styly nadpisů (včetně ukázky stylů)
- možno vyměnit logo, upravit velikost stránky, upravit styly, odstranit číslování nadpisů apod.
(Arial není dle manuálu, ale je standartní a tudíž použitelný i v el. formě. Pro výhradně tištěné texty můžete změnit font stylu normální na Technika)

FEL - šablona smlouvy (Arial)

Šablona FEL pro smlouvy
- v hlavičce různá loga (nadbytečná odstraňte), font Arial, předdefinované styly nadpisů pro jednotlivé oddíly/paragrafy smlouvy, tak, aby se číslovaly automaticky (včetně ukázky stylů)
- možno vyměnit logo, upravit velikost stránky, upravit styly, upravit číslování nadpisů apod.
(Arial není dle manuálu, ale je standartní a tudíž použitelný i v el. formě. Pro výhradně tištěné texty můžete změnit font stylu normální na Technika)

Mustr obálky C6 malé 11,4x16,2cm

Mustr obálky C6 bez navázání na zdroj dat

Mustr obálky C6 malé 11,4x16,2cm - hromadná korespondence

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam lidí z MUSTR_seznam.
Je možno doplnit zpáteční adresu, upravit vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence..

Mustr obálky DL dlouhé 11x22cm

Mustr obálky DL bez navázání na zdroj dat

Mustr obálky DL dlouhé 11x22cm - hromadná korespondence

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam lidí z MUSTR_seznam.
Je možno doplnit zpáteční adresu, upravit vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence.

MUSTR-seznamy - ukázkový zdroj dat pro hromadnou korespondenci

Excel se dvěma listy s ukázkovými seznamy použitými pro MUSTR_stitky... a MUSTR_obalka...
Seznamy je možno upravit a využít je pro štítky či obálky ve wordových dokumentech hromadné korespondence.

Mustr štítků 7x3,6cm

Mustr štítků 7x3,6cm bez navázání na zdroj dat

Mustr štítků 7x3,6cm - hromadná korespondence - seznam lidí

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam lidí z MUSTR_seznam.
Je možno upravit texty, vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence

Mustr štítků 7x3,6cm - hromadná korespondence - seznam obecný

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam z MUSTR_seznam.
Je možno upravit texty, vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová