Přestup na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 9/2012

Č.j.: 1231/13922/š/12

 • Přestup se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT, čl. 15.
 • Podmínkou přestupu je úspěšné ukončení 1. ročníku studia a splnění podmínek pro pokračování ve studiu v následujícím semestru/akademickém roce na původní fakultě ČVUT. Přestup z jiné vysoké školy je možný pouze prostřednictvím řádného přijímacího řízení.
 • Zájemce o přestup na FEL je povinen podat žádost o přestup na studijní oddělení své původní fakulty nejpozději 30 dnů před zahájením příslušného semestru.
 • Součástí žádosti musí být uvedení studijního programu, na který se uchazeč na FEL hlásí, případně i zájmu o obor. Zájemce na své původní fakultě požádá zároveň
  • o výpis absolvovaných předmětů z informačního systému,
  • o potvrzení o úspěšném ukončení 1. ročníku,
  • o potvrzení o splnění podmínek pro pokračování ve studiu v následujícím semestru/akademickém roce.
 • Všechny uvedené dokumenty jeho původní fakulta zašle oficiální cestou spolu s ostatními materiály na Studijní oddělení FEL ČVUT.
 • Proděkan po konzultaci s příslušným garantem programu rozhodne o přijetí či nepřijetí. V případě, že uchazeč bude přijat, předepíše proděkan uchazeči ročník, do kterého uchazeč bude zapsán. Následně rozhodne o uznání předmětů na základě žádosti podané studentem, a to s ohledem na stanovisko příslušných vedoucích kateder FEL. Cizí státní příslušníci či absolventi škol v zahraničí dodají v případě souhlasu FEL s přestupem ještě následující dokumenty:

11. 7. 2012, upraveno 1. 4. 2019, 12. 10. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan


1 Potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka je nezbytné doručit nejpozději v den zápisu do studia.