Vědecké týmy

 • 5Gmobile
  Laboratoř 5Gmobile je zaměřena na výzkum v oblasti jak současných, tak především budoucích mobilních sítí páté generace a vznikajících bezdrátových technologií a standardů. Cílem výzkumu 5Gmobile je navrhovat nové přístupy a inovativní řešení problémů vyvstávajících s příchodem nových generací mobilních sítí s důrazem na zvýšení efektivity přenosu dat při zachování dostupnosti služeb a energetické efektivity sítě.
   
 • Bateriové & Energetické Skladovací Systémy (B&ESS-ČVUT)
  Zabýváme se problematikou elektrochemických zdrojů, baterií a energetických úložišť. Naše výzkumné aktivity zahrnují testování a modelování bateriových článků a modulů, užití baterií v různých aplikacích a jejich následné recyklaci.
   
 • Centrum umělé inteligence (AIC)
  Vědci a inženýři z AIC se pod vedením prof. Michala Pěchoučka věnují základnímu i aplikovanému výzkumu umělé inteligence (AI). Mezi hlavní výzkumné oblasti centra patří robotika, kyberbezpečnost, teorie her, plánování, doprava, optimalizace a strojové učení. Uplatnění vědeckých výsledků centra v praxi výrazně pomáhá úzká spolupráce s firmami. S některými AIC založilo také společné výzkumné laboratoře.
   
 • Antény, EMC a simulace elmag. polí
  Tým se zabývá návrhem a vývojem široké škály typů antén: planárních, trychtýřových, antén pro UWB, Yagi-Uda, speciálních ozařovačů pro reflektorové systémy, atd.
   
 • Bezdrátová a vláknová optika
  Výzkumný tým zabývající se vláknovou optikou, optickou detekcí, vláknovými lasery, šířením optických svazků v zástavbě i uvnitř budov a vlivem atmosféry na bezdrátové optické spoje (free-space optics, FSO) a v neposlední řadě i komunikací ve viditelném světle - visible-light communication (VLC). V současné době je naše vědecká činnost zaměřena jak na základní výzkum, tak i na spolupráci s průmyslem v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
   
 • Biomedical Electronics Group
  Zabýváme se návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií.
   
 • Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole
  Náš výzkumný tým je zaměřen na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnujeme již od roku 1981. Předmětem našeho zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnujeme se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.
   
 • CAT - Počítačová podpora měření
  Zabýváme se aplikacemi automatizovaných řídicích a měřicích systémů při zkoušení elektrických pohonů, zejména asynchronními motory. Práce zahrnuje i vývoj a testování potřebného softwaru pro sběr a zpracování dat i v dalších oborech od telekomunikací, radiového monitoringu, až po elektrické pohony malých i velkých výkonů.
   
 • Centrum pokročilé fotovoltaiky
  CAP sdružuje špičkové odborníky z ČVUT v Praze i ze zahraničí. Unikátní spojení odborníků z oblasti materiálů a architektury přináší nové příležitosti k využití fotovoltaiky.
   
 • Computational Electromagnetics (CEM)
  CEM group concentrates on theoretical research in classical electromagnetic theory. Among the currently developed topics belong radiation properties of electrically small radiators and scatterers and their optimizations. Members of the group have for many years been also involved in classical antenna theory and field propagation in artificial composite materials.
   
 • Computer Graphics Group
  Skupina se zabývá výzkumem v oblasti počítačové grafiky a zaměřuje se zejména na metody realistického zobrazování, fyzikálně založený popis vzhledu materiálů, efektivní datové struktury pro syntézu obrazu, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, procedurální modelování budov a měst, zpracování obrazu a animaci, a virtuální a rozšířenou realitu.
   
 • Aplikace a diagnostika materiálů a nanomateriálů
  Tým je zaměřen na vývoj diagnostiky pro hodnocení vlastností nových typů ekologických spojovacích materiálů pro elektrotechniku a elektroniku, zejména elektricky vodivých lepidel, ale i bezolovnatých pájek. Součástí práce týmu je vývoj nových typů elektricky vodivých lepidel, jejichž vodivou složkou je kombinace vodivých mikročástic a nanočástic.
   
 • Fotovoltaika
  Skupina se zabývá především diagnostikou fotovoltaických článků a modulů za využití standardních i nových metod. Dále se zaměřuje na optimalizaci PV systémů a možnostmi efektivního využití elektrochemických zdrojů ve stávajících i nových PV systémech.
   
 • Human-Computer Interaction Group
  Interakce člověka s počítačem (human-computer interaction) je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. Zabýváme se problematikou srozumitelné prezentace informací uživateli i pohodlného vkládání dat pro celou řadu "netradičních" uživatelských skupin: Lidé v mobilním prostředí, starší lidé, zrakově postižení či lidé s problémy s jemnou motorikou v prstech.
   
 • Intelligent Data Analysis Research Group
  V této výzkumné skupině vyvíjíme algoritmy schopné těžit znalosti z dat pomocí statisticko-relačního strojového učení a induktivního logického programování. Dále zkoumáme nekonvenční optimizační techniky, jako jsou evoluční algoritmy. Vyvinuté metody aplikujeme zejména v bioinformatice a výpočetní biologii.
   
 • Kvantové struktury
  Výzkumná skupina Kvantové struktury na katedře matematiky FEL ČVUT se zabývá teorií ortomodulárních a neasociativních algebraických struktur či operátorových algeber a teorií míry budované na těchto strukturách. Tato témata jsou motivována kvantovou teorií.
   
 • MAGLAB - Laboratoř senzorů a magnetických měření
  Zabýváme se vývojem a aplikacemi senzorů, zejména magnetických. Umíme měřit, modelovat a modifikovat magnetické vlastnosti materiálů, včetně mikrodrátů a nanočástic. Podílíme se na nejen řešení výzkumných projektů, ale také úspěšně spolupracujeme s praxí. Naše přístroje se osvědčily v kosmu (český satelit Mimosa), na zemi (detektory kovů, měření objemu žaludku) i pod zemí (hledač bomb, navigační systém pro vrtné soupravy).
   
 • Mikrovlnná měření
  Jsme výzkumný tým zabývající se mikrovlnným měřením, návrhem a výrobou vysokofrekvenčních obvodů a systémů. Naše práce pokrývá široké spektrum mikrovlnné oblasti od teoretických oblastí kalibračně-korekčních metod až po komplexní návrhy a měření rozsáhlých mikrovlnných systémů.
   
 • NavLIS - Navigační skupina laboratoře Leteckých Informačních Systémů
  Zabýváme se výzkumem a vývojem navigačních systémů a jejich algoritmů použitelných v širokém spektru aplikací, např. pro navigaci leteckých a pozemních prostředků, robotů, UAV, inteligentních detektorů kovů, hand-held zařízení, a to pomocí fúze dat z dostupných systémů (inerciálních senzorů, GNSS, inklinometrů, magnetometrů, kamer aj.). Naší snahou je zajistit dostatečnou přesnost určení orientace a pozice i při silných vibracích, rozdílné dynamice pohybu a vlivu okolí.
   
 • Polovodičová elektronika - Electron Device Group
  Skupina EDG se zabývá studiem nových polovodičových struktur, jejich návrhem, charakterizací a aplikací. Nyní jsou v zájmu jejího výzkumu polovodičové nanostruktury, spintronické a kvantově vázané struktury, vývoj nových technologií pro výkonovou elektroniku a aplikace vybraných polovodičových součástek.
   
 • PolyNumeriX: algoritmy a software pro polynomiální rovnice
  PolyNumeriX: výzkumná skupina na katedře řídicí techniky zabývající se vývojem numerických algoritmů pro výpočty s polynomy a polynomiálními maticemi, s aplikacemi v teorii systémů, zpracování signálu a při návrhu řídicích obvodů. Skupina patří mezi vedoucí světová pracoviště v oboru, publikuje výsledky v prestižních časopisech, spolupracuje na vývoji úspěšného softwarového balíku "Polynomial Toolbox for MATLAB".
   
 • Analýza, modelování a interpretace signálů
  Výzkumná skupina se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v biomedicínském inženýrství. Hlavní oblasti zájmu se soustřeďují na hlas a řeč, biologické signály, číslicové zpracování signálů a strojové učení v oborech neurologie, foniatrie, logopedie a fyziologie.
   
 • Silnoproudé výboje
  Zabýváme se základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, především výzkumem silnoproudého výboje podobného blesku.
   
 • Skupina pokročilých materiálů
  Navrhujeme, připravujeme a testujeme nové progresivní tenké vrstvy, které splňují specifické požadavky (optické, elektrické, mechanické a další) a mohou být přímo aplikovány v praxi. Zabýváme se rovněž vývojem depozičních procesů, zejména magnetronového naprašování a konstrukcí povlakovacích systémů.
   
 • Laboratoř zpracování řeči
  Zabýváme se analýzou a zpracováním řečového signálu se zaměřením na systémy rozpoznávání řeči a zvýrazňování řeči pro komunikační účely. Naše aktuální aktivity směřují především k rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem s užším zaměřením na zpracování narušené řeči z hlučného prostředí nebo spontánních promluv. Zvýrazňování řeči používáme při komunikaci z hlučného prostředí nebo při extrakci příznaků pro robustní rozpoznávání šumem narušené řeči.
   
 • Přenosová média a systémy
  Cílem výzkumných aktivit je zejména zvyšování přenosové rychlosti při digitálním přenosu, zvyšování spolehlivosti, výkonnosti přenosu a hledání nových způsobů využití přenosových médií.
   
 • Šíření rádiových vln
  Výzkumná skupina zabývající se šířením rádiových vln v atmosféře. Cílem je především vývoj modelů šíření signálu pro potřeby plánování moderních komunikačních systémů, např. mobilních sítí.
 • Teorie plazmatu - Teoretická skupina katedry fyziky
  Výzkumná skupina katedry fyziky zaměřená na teorii plazmatu, zejména na vlny a nestability a jejich numerická řešení v laboratorním i astrofyzikálním plazmatu.
   
 • TORSCHE Scheduling toolbox pro Matlab
  Výzkumná skupina se zabývá vývojem algoritmů pro rozvrhování, tj. pro optimalizaci výroby, pro efektivní využití lidských zdrojů nebo i pro optimalizaci rychlosti kódu programů a efektivní využití komunikačních spojení. Naší hlavní prioritou je aplikace těchto algoritmů v praxi.
   
 • Zpracování lékařských obrazů (Medical Image Processing)
  Vyvíjíme nové algoritmy pro zpracování obrazů v lékařských a biologických aplikacích. Zpracováváme obrazy z nejrůznějších modalit, od magnetické rezonance, přes ultrazvuk, počítačovou tomografii, až po mikroskopii. Pracujeme ve 2D, 3D, i 4D. Umíme data předzpracovat, registrovat i segmentovat, modelovat, rekonstruovat i klasifikovat. Používáme techniky zpracování signálů, numerické matematiky i strojového učení.
   
 • Zvyšování konkurenční schopnosti elektrotechnického podniku
  Výzkumná činnost se zaměřuje na analýzu podmínek a zjištění faktorů ovlivňujících zvyšování konkurenční schopnosti průmyslových, zejména elektrotechnických, podniků. Problém je řešen ve vztahu k překonání rozporů uvnitř hodnototvorného řetězce firmy a v rámci širšího dodavatelského řetězce.

 

 

 

Vědecké týmy, které mají zájem o svou prezentaci na hlavní webové stránce, mohou zaslat prezentaci týmu v češtině a angličtině (rozsah max. 3 obrazovky vypracované dle výše uvedených vzorů + krátká 4 řadková anotace týmu + výstižný obrázek charakterizující tým na banner - stačí zaslat odkaz na stránky týmu vytvořené dle zadání, anotaci+banner) e-mailem proděkanovi pro DSaV.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.