Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
9.11.2022

MV - VJ -  PROGRAM IMPAKT 1 – PODPROGRAM 3 (ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU)

MV ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1) – BV IMP3/3VS, Podprogramu 3 „Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu“.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému TAČR (https://ista.tacr.cz) a "Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA" zasláno do datové schránky poskytovatele „6bnaawp“ s označením "BV IMP3/3VS - návrh projektu".

Fakultní termín pro odeslání dokumentu datovkou je do 8. listopadu 2022.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Informací naleznete na stránkách MV nebo na Alfresco.

weigelo@fel.cvut.cz
23.11.2022

TAČR – FW – 8. veřejná soutěž – TREND

TA ČR vyhlásila 8. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu MPO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších. (Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G).

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který má provozovnu či pobočku v ČR. VO pouze jako další účastník.

Návrhy projektů do VS programu TREND musí být podávány prostřednictvím ISTA a prostřednictvím datové schránky.

Soutěžní lhůta končí dnem 23. 11. 2022.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
14.12.2022

TAČR – TQ – 1. veřejná soutěž „SIGMA (DC3)“

TAČR vyhlásila první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. Program SIGMA navazuje na aktivity programu ÉTA.

SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením.

Návrhy projektů do VS programu SIGMA musí být podávány prostřednictvím ISTA a prostřednictvím datové schránky.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 13. 12. 2022, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
16.1.2023

MŠMT  - ROGRAM MSTC DANUBE – Výzva „8X23“

MŠMT vyhlásilo 3. výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (Program MSTC Danube), a to s dobou řešení 2023-2025.

Spolu s ČR se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, Srbsko, Rakousko.

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v anglickém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 16.1.2023 v 12:00 hodin.
Žádost o dotaci doručí žadatel oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI (O33) MŠMT přednostně prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt).
Žadatel při posílání datové pošty vyplní pole „Věc“ „Výzva 8X23 – NEOTVÍRAT!“ do položky K rukám text: „Oddělení 33“, a aby bylo zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“

Informace naleznete na stránkách MŠMT .

weigelo@fel.cvut.cz
26. 11. 2022 - 15. 2. 2023

SGSČVUT2023

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ .

Nové granty SGS 2023:
Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.
- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 26. 10. 2022 do 22. 11. 2022.  
- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 29. 11. 2022
- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 6. 12. 2022.

Granty SGS 2022 (pokračující i končící):
- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 11. 1. 2023.

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2022:
- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2022 je do 11. 1. 2023.
- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději do středy 8. 2. 2023.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.