Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
27.3.2024

TAČR – TQ – 7. veřejná soutěž „SIGMA (DC2)

TAČR vyhlásila sedmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

Program SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Pro tuto veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata, přičemž každý návrh projektu musí být v souladu s jedním výzkumným tématem.

Výzkumná témata: Telemedicína; AI a udržitelná mobilita; Výrobní technologie a materiály; Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Návrhy projektů do VS programu SIGMA musí být podávány prostřednictvím ISTA a prostřednictvím datové schránky.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 26. 3. 2024, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
3.4.2024

GAČR vyhlášení soutěží pro rok 2025

GA ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 3. dubna 2024.

Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025.

Fakultní termín pro elektronické odeslání návrhu projektu do datové schránky SPS fakulty je do ůterý 2. 4. 2024, 12:00 hodin.

Identifikátor datové schránky pro návrhy projektů GAČR je „ntq92qs“.
Dodávka prostřednictvím datové schránky musí být označena v poli „Věc“ textem „Návrh projektu“.

Více informací naleznete na stránkách GAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
16.5.2024

MŠMT I-E II – LU – Podprogram INTER-EUREKA – LUEBR23

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž Programu INTER-EXECELLENCE II – INETER EUREKA – LUEBR23 – Výzvu k podávání návrhů projektů na mezinárodní úrovni.
Záměrem Výzvy LUEBR23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).
Výzva LUEBR23 je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEBR23 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s brazilským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy). Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho brazilským partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.
Soubor všech relevantních informací pro zpracování a podání Návrhu projektu do LUEBR23 je tvořen dokumenty „Výzva LUEBR23“ a „Pravidla Národní výzvy Eureka“. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu „Systém ISIX“ a podány způsobem stanoveným v dokumentu Výzva LUEBR23. Odkazy: https://isix.msmt.cz/

Informace naleznete na MŠMT a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.