Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
5.6.2024

Ministerstvo zemědělství – QL – Vyhlášení 2. veřejné soutěže

MZE vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu podpory aplikovaného výzkumu na období 2024-2032, ZEMĚ II

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci  a v souvisejících dokumentech.

Návrhy projektů do VS Programu ZEMĚ II musí být podávány prostřednictvím ISTA (Informační systém Technologické agentury ČR) a prostřednictvím datové schránky poskytovatele. Návrh projektu se předkládá v českém jazyce.

Fakultní termín pro elektronické odesláníPotvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky SPS fakulty s označením Věc: „2. veřejná soutěž – Program ZEMĚ II – NÁVRH PROJEKTU“ je nejpozději do 4.6.2024, 12:00 hodin.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Více informací naleznete na stránkách MZE a Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
10.6.2024

MŠMT Mobilita – 8J – česko-německé projekty s dobou řešení 2025-2026

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2025 a 2026 („Výzva 8J25DE“).

Výzva německého partnera je publikována zde: Förderprogramme finden - DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 7. 6. 2024 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt. V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva 8J25DE – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMT a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
12.6.2024

TAČR – SQ – 1. veřejná soutěž PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2

TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstva životního prostředí první veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2.
První veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:
Podprogram 1 - Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
Podprogram 2 - Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost (PP2)

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ datovou schránkou SPS fakulty je nejpozději do 11.6.2024, 12:00 hodin.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
26.6.2024

MZ – NW – 2. veřejná soutěž 2024-2030

MZ vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NW – „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030“.

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 5. 2025.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz . Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet (RNDr. P. Mottl, Ph.D., H. Weigelová).

Dále MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“, bližší info zde.

Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR).

Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – NW25-XX-00XXX“ /příp. „AZV – NW25J-XX-00XXX“ (místo „X“ budou doplněna příslušná čísla návrhu projektu vygenerovaná aplikací).

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2025 přes ISDS končí nejpozději 25. 6. 2024 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách MZAZV a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
10.7.2024

MŠMT–I-E II - INTER-ACTION - LUAUS25- bilaterární projekty ČR a USA

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUAUS25 (bilaterální projekty Česká republika – USA).

Návrh projektu musí být uchazečem zpracován v informačním systému programu INTER-EXCELLENCE II– ISIX
Všechny další důležité dokumenty LUAUS25 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem: https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/

Dokumenty, které podepisuje rektor, je nutné vložit do aplikace EZOP do 28. 6. 2024.

Fakultní termín pro podání dokumentů návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 9.7.2024 v 12:00 hodin.
Návrh projektu je pokládán za řádně podaný do veřejné soutěže doručením 1. podepsané PODPISOVÉ STRANY a 2. Návrhu projektu v PDF do datové schránky MŠMT: vidaawt.
V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „LUAUS25  – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“,  v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
17.7.2024

TAČR – TQ – 8. veřejná soutěž „SIGMA (DC4)“, Bilaterální spolupráce

TA ČR vyhlásila osmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce (dále jen „Program SIGMA – DC4”).

Program SIGMA – DC4 se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s podporou zahraničních organizací. 

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením.

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (formou kolaborativního výzkumu v souladu s Rámcem).

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.