Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
30.3.2023

TAČR - ERA-MIN 3 Call 2023
Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023 je otevřena.
Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 30. března 2023, 17:00 SEČ.
TA ČR podpoří české uchazeče v celkové alokaci 800 000  EUR. Maximální výše podpory na jeden projekt je 350 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály).
Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy naleznete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy ERA-MIN 3 Call 2023 (dříve Příručka pro uchazeče), který bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.
Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od ERA-MIN.

Více informací naleznete na stránkách TAČR .

weigelo@fel.cvut.cz
4.4.2023

GAČR vyhlášení soutěží pro rok 2024

GA ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023.

Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2024.

Fakultní termín pro elektronické odeslání návrhu projektu do datové schránky SPS fakulty je do pondělí 3. 4. 2023, 12:00 hodin. Identifikátor datové schránky pro návrhy projektů GAČR je „ntq92qs“.
Dodávka prostřednictvím datové schránky musí být označena v poli „Věc“ textem „Návrh projektu“.

Více informací naleznete na stránkách GAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
5.4.2023

TAČR – TQ – 2. veřejná soutěž „SIGMA (DC2)“

TAČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „SIGMA – DC2”).  

SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic ve všech oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Návrhy projektů do 2.VS programu SIGMA musí být podávány prostřednictvím ISTA a prostřednictvím datové schránky.

 Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 4.4.2023, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
14.4.2023

MŠMT – LL - 7. veřejní soutěž ERC CZ

MŠMT vyhlásilo 7. veřejnou soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ
Soutěžní lhůta běží od 1. března 2023 a končí dne 14. dubna 2023 ve 14:30 hodin.

Hlavním cílem programu ERC CZ je cíleně a efektivně podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum (The European Research Council, dále jen „ERC“), které byly zařazeny v druhém kole do kategorie A nebo B, ale z důvodu nedostatku evropských finančních prostředků neobdržely finanční podporu od ERC.

Zadávací dokumentace je dostupná na: ERC CZ ZD.pdf

Návrh projektu musí být doručen v uzavřené obálce, obsahující listinnou i elektronickou verzi návrhu projektu, a na této obálce musí být uvedena adresa ministerstva, adresa uchazeče jako odesílatele a zřetelný, výrazně vyznačený nápis „ERC CZ – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“

Odkaz: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz

weigelo@fel.cvut.cz
3.5.2023

MV – VB - 2. veřejná soutěž – SECTECH

MV vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu SECTECH.

Program SECTECH si klade za hlavní cíle podporu vývoje, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů.

Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace a malé a střední podniky. Intenzita podpory na projekt nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky). Pro výzkumné organizace až 100 %.

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů končí 3. května 2023.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému TAČR (https://ista.tacr.cz) a "Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA" zasláno do datové schránky poskytovatele 6bnaawp s označením věc: BV SECTECH/2VS – návrh projektu.

Fakultní termín pro odeslání dokumentu datovkou je do 2. 5. 2023.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Informací naleznete na stránkách MV nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
11.5.2023

TAČR - QuantERA II Call 2023 
Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je otevřena.
Výzva je zaměřena na výzkum kvantových technologií. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 11. května 2023, 17:00 SEČ.
TA ČR podpoří české uchazeče v celkové alokaci 750 000 EUR. Maximální výše podpory na jeden projekt není omezena. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika). 
Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy naleznete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy QuantERA II Call 2023 (dříve Příručka pro uchazeče), který bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.
Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od QuantERA.
Aktuální informace o výzvě sledujte na webových stránkách www.quantera.eu

Více informací naleznete na stránkách TAČR .

weigelo@fel.cvut.cz
16.5.2023

TAČR - M-ERA.NET 3 Call 2023  
Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2023 podporuje projekty v oblasti materiálového výzkumu a inovací.
Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposal) potrvá
do 16. 5. 2023, 12:00 SEČ.
TA ČR podpoří české uchazeče v celkové alokaci
1 500 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které jsou zveřejněné v dokumentu Základní parametry výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023, vycházející z Programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce). 
Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy, který bude zveřejněn spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”. 
Hledání partnerů: Partner Search Tool
Oficiální stránka výzvy: www.m-era.net

Více informací naleznete na stránkách TAČR .

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.