Videokurzy

Algorithms [EN]

RNDr. Marko Genyk-Berezovskyj

Calculus [EN]

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

In this series of videos we will look at the popular calculus topics – limits, derivatives and integrals – from a practical point of view. We assume that the viewer already saw the usual intro (theorems, outlines of basic methods), and we will combine them into practical approaches and procedures for solving standard problems.

Further exposition, solved problems, and exercises with step-by-step hints can be found in Math Tutor.

Diferenciální rovnice & numerické metody

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

Diskrétní matematika

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

Kalkulus prakticky

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

Humorná matematika

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

Opakujeme matematiku na VŠ

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

Soubor přednášek vznikl na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze jako příprava k maturitě a přijímacím zkouškám. Zároveň se jedná o témata, která překvapivě často trápí (některé) studenty v prvním semestru, zejména v matematické analýze.

Základy lékařské elektroniky

Ing. Jan Havlík, Ph.D.

Elektrodynamika

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Teorie elektromagnetického pole

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Předmět studenta seznámí s fyzikálními základy teorie elektromagnetického pole a jejich matematickým popisem. Konkrétněji studenta provede elektrostatikou, magnetostatikou, zavede vazbu mezi časově proměnnými poli a bude ukončen náhledem na problematiku elektromagnetické vlny. Znalosti z předmětu jsou základem pro předmět A8B17ELD (Elektrodynamika), pro studium teorie obvodů, teorie polovodičových součástek a řady odborných předmětů magisterského studia.

Fyzika 2

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

TF4 – „Velmi nestandardní přednáška“

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Ekonomika podnikání

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

Finanční management

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

Navazující kurz, předpokládá se znalost finanční matematiky a základních kritérií pro ekonomickou efektivnost. Modely kapitálových trhů, teorie portfolia, CAPM, další modely. Koeficienty beta. Stanovení hodnoty firmy. Pokročilejší techniky analýzy kritéria a rozhodnutí. Odvození všech základních vztahů. Hlubší analýza vstupů a souvislostí. Opce a opční techniky. Jištění proti rizikům. Reálné opce a výpočet jejich hodnoty. Termínové obchody. Imunizace dluhu. Delta a gama hedging. Exotické opce a jejich využití v energetice.

Základy finančního managementu

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

Základy diskrétní matematiky

doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.

Začátek je věnován tématům, která nepotřebují pokročilé znalosti a složité matematické pojmy. Na tématech z kombinatoriky a teorie grafů se vybuduje dostatečná zásoba ilustrativních příkladů, které usnadní přechod k více abstraktním pojmům jako relace a mohutnost množin. S touto průpravou pak bude možné přistoupit k formální výstavbě výrokového a predikátového počtu.

Cílem je rozvinout schopnosti logické argumentace a rozboru logické struktury výroků. Rovněž se studenti seznámí se základy kombinatoriky a teorie grafů a se základními metodami formalizace výrokové a predikátové logiky.

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Sláma