Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška děkana č. 8/2021

Č.j.: 328/13922/21/Ši

Výuka bude zahájena dne 20. září 2021.

Základní informace o studiu v bakalářských programech


I. Zápis do bakalářského studia

 • Do studia se budou úspěšní uchazeči moci zapsat v jednom z následujících termínů.

 • Zápis proběhne on-line a bude nezbytné se k němu předem zaregistrovat v elektronické přihlášce.

 • Registrace k zápisu bude umožněna pouze těm uchazečům, jimž byla přijímací zkouška prominuta či v ní uspěli a současně před zvoleným termínem zápisu (viz tabulka níže) poštou doručili na studijní oddělení FEL ověřenou kopii maturitního vysvědčení/nostrifikace, cizinci zároveň i potvrzení o zkoušce z češtiny vydané katedrou jazyků FEL v r. 2021.

 • Každý uchazeč zaregistrovaný k zápisu musí před termínem zápisu poštou kromě výše uvedených dokumentů doručit na fakultu také vyplněný a podepsaný zápisový list; bez jeho doručení nebude zápis možný.

  Termín zápisuObdobí registrace k zápisuDoručení všech dokumentů poštou na studijní oddělení FEL nejpozději do:
  8. 7. 20211. 6. – 7. 7. 20217. 7. 2021
  9. 8. 20219. 7. – 6. 8. 20216. 8. 2021
  6. 9. 202110. 8. – 3. 9. 20213. 9. 2021
  15. 9. 2021výjimečný termín:
  • pro úspěšné uchazeče z 1. kola přijímacího řízení, kteří nebudou mít do 3. 9. 2021 ještě k dispozici potřebné dokumenty
  • pro úspěšné uchazeče z mimořádného kola přijímacího řízení
  Zapsat se do studia je možné:
  • on-line
  • osobně v budově FEL v 9:00 hodin (číslo posluchárny bude upřesněno v elektronické přihlášce); zájem o tuto formu zápisu je nutné potvrdit nejpozději do 13. 9. 2021 mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz.
   Podmínkou je doručení všech povinných dokumentů nejpozději v den zápisu.

Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího bakalářského studia na FEL ČVUT, musejí mít toto předchozí studium před termínem zápisu řádně ukončeno.

II. Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

(týká se pouze studentů v prezenční formě studia; studenti kombinované formy budou mít rozvrh jednotný a všechny předměty jim budou zapsány hromadně)

A. Zápis předmětů

Důležité: S ohledem na podmínky pro přiznání prospěchového stipendia doporučujeme zapsat si předměty za alespoň 30 kreditů.

Zápis předmětu Anglický jazyk

 

B. Schválení zápisu

ZÁPIS VÁM BUDE SCHVÁLEN HROMADNĚ V 15:00 HODIN DNE 17. 9. 2021; SAMI SI JEJ V KOSu NESCHVALUJTE POMOCÍ TLAČÍTKA „UZAVŘÍT ZÁPIS“ (připravili byste se tím o možnost dodatečného zápisu či zrušení některého volitelného předmětu).

C. Rozvrh studenta

Pouze v nadcházejícím prvním semestru studia vám bude automaticky vytvořen rozvrh pro všechny hromadně zapsané povinné předměty (tento rozvrh nebude v žádném případě možné měnit). Pro studenty zapsané do prezenční formy bude rozvrh k dispozici za týden od termínu zápisu do studia; studenti v kombinované formě budou mít rozvrh jednotný. Od druhého semestru si už budete rozvrh vytvářet sami.

Ke všem předmětům, které si budete případně sami zapisovat navíc, si budete sami muset nejpozději do 15:00 hodin dne 17. 9. 2021 také vytvořit jejich rozvrh (vždy vyjděte z výchozího, automaticky vytvořeného rozvrhu); rozvrh vámi zapsaných předmětů si budete moci případně změnit až do 11:30 hodin dne 1. 10. 2021.

Svůj rozvrh si můžete prohlédnout na www stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.fel.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup, takže se budete muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentizační údaje, je popsána v následujícím odstavci a uvedena na příslušné stránce ČVUT (viz První heslo).

III. Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete následující den po datu svého zápisu do studia. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem kód vaší elektronické přihlášky. Podrobné informace naleznete na https://fel.cvut.cz/cz/user-info/prvni-heslo.html.
V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky FEL v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete mj.:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh, rozvrh jednotlivých předmětů atd.
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu (poštovní server IMAP). Každému studentovi bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.
 • nastavit si odběr informací z webu FEL (viz odst. V.) – velice doporučujeme.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

IV. Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu Tělesná výchova není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si:

 • za týden po svém termínu zápisu až do 15:00 hodin dne 17. 9. 2021 do KOSu nejprve jeden z následujících dvou volitelných předmětů Tělesná výchova (současný zápis obou není povolen), případně i zimní kurz:
  • A003TV (za dva kredity, lze zapsat pouze 1x za studium), nebo
  • TV-V1 (za jeden kredit, lze zapisovat každý semestr),
  • TVKZV (za 0 kreditů) - zimní kurz.

  Dále si můžete zapsat případně i předmět/y TVV a TVV0 (každý za 0 kreditů), které lze zapisovat každý semestr studia, a to i současně s výše uvedenými předměty.

 • následně v době od 6. 9. do 1. 10. 2021 se zapište do rozvrhu zvoleného sportu (zápis bude možný teprve následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS). Pozor: zvolený sport se nezobrazí ve Vašem rozvrhu, který je při zápisu TV nezbytné zohlednit. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu, kam se obracejte s případnými dotazy.

V. Přehled doporučených informačních kanálů

 • RSS (systém automatického upozornění na změny v obsahu zvolené www stránky), podrobný návod najdete na podrobný návod.
 • Studijní portál FelSight - informace o studiu přehledně na jednom místě, portál také umí upozorňovat na termíny

VI. Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště (při shodě nevyplňujte), zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2021. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011

VII. Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, od následujícího dne po dni zápisu do studia. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

VIII. Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

IX. Zahajovací sportovní a seznamovací kurzy s matematikou na Orlické přehradě

Na sportovně vzdělávacích seznamovacích kurzech pro nastupující studenty FEL se kromě sportování můžete zúčastnit konzultací z matematiky a besedy o průběhu studia na FEL. Kurzy budou probíhat ve třech pětidenních turnusech v Temešváru v době od 3. 9. do 17. 9. 2021). Informace naleznete na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS); v případě dotazů kontaktujte Mgr. Jitku Drahorádovou.

X. Imatrikulace

Dne 7. října 2021 se koná v Betlémské kapli imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia. Účast je povinná. Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na webu FEL. Studenti budou případně omluveni z výuky.

XI. Kde najdete důležité informace

 

Praha 26. 5. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan