Prospěchová stipendia

Prospěchová stipendia přiznaná za zimní semestr se vyplácejí v dubnu, za letní semestr pak v listopadu příslušného roku. Prospěchová stipendia vyplacená v minulých letech dle jednotlivých kategorií

Přiznávání prospěchových stipendií na ČVUT FEL se řídí Stipendijním řádem ČVUT v Praze ze dne 22. 2. 2018. O přiznání prospěchového stipendia není kromě výjimek třeba žádat.

Výjimkou jsou:

 • studenti, kteří v průběhu minulého semestru studovali v zahraničí; v odůvodněných případech je možné prospěchové stipendium přiznat, i když student v zahraniční absolvoval nižší počet předmětů a/nebo získal nižší počet kreditů, než stanoví čl. 3 odst. 10 a) b) Stipendijního řádu ČVUT (v souladu s čl. 3 odst. 13 SZŘ),
 • studenti překračující standardní dobu studia, pokud studovali nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT,
 • studenti studující v prvním semestru magisterského studia na FEL, kteří bakalářské studium absolvovali na jiné vysoké škole,
 • studenti, kteří přestoupili na FEL z jiné fakulty ČVUT či v rámci studia na FEL přestoupili do jiného studijního programu a jimž byly absolvované předměty uznány.

Podle čl. 3 odst. 11 SŘ stanovuji, že rozhodným úsekem pro stanovení nároku na prospěchové stipendium přiznávané v tomto semestru jsou studijní výsledky získané během minulého semestru.

Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v předchozím semestru může být přiznáno pouze studentovi, který v semestru, v němž aktuálně studuje:

 1. je studentem bakalářského nebo magisterského studia na FEL podle § 61 zákona v prezenční či kombinované formě studia (není tedy např. absolventem, doktorandem či účastníkem celoživotního vzdělávání),
 2. studuje ve standardní době studia1, nebo studuje ve standardní době studia prodloužené nejvýše o jeden rok, pokud studoval nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT a o stipendium písemně požádá
 3. v předchozím semestru splnil následující podmínky:
  1. získal minimálně 30 kreditů, z absolvovaných předmětů (tzn. nezapočítávají se kredity za případné uznané předměty),
  2. počet klasifikovaných předmětů v semestru měl větší nebo roven 4,
  3. vážený studijní průměr za uvedený semestr měl menší nebo roven 1.50 (klasifikace "F" se nezapočítává),
  4. studoval v prezenční či kombinované formě a standardní době studia podle § 61 a § 44 odst. 2 písm. e) a odst. 4 zákona.

Na prospěchové stipendium vznikne nárok při splnění výše uvedených podmínek i studentovi 1. semestru navazujícího magisterského programu za studium v předchozím semestru v bakalářském programu na ČVUT (tedy čerstvému absolventovi bakalářského studia); o stipendium není třeba v tomto případě žádat.

Výše prospěchového stipendia S (Kč/sem.) je dána následující tabulkou, ve které k je kategorie váženého průměru, Φ je vážený průměr, R je koeficient pro výpočet výše stipendia a X je základ stipendia:

k Φ (vážený průměr) R (koeficient výše stipendia) S (výše stipendia)
1 ⟨ 1.00, 1.10 ) 10 10⋅X
2 ⟨ 1.10, 1.25 ) 6 6⋅X
3 ⟨ 1.25, 1.50 ⟩ 3 3⋅X

Stipendijní vážený průměr Φ se vypočte podle vzorce

kde Kp je počet kreditů za předmět p ukončený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem s hodnocením Zp a sčítá se přes všechny hodnocené předměty v předchozím semestru.

Přírůstek stipendia X stanoví děkan fakulty na základě počtu přiznaných stipendií a výše prostředků schválených pro výplatu stipendií v semestru tak, aby:

kde Pk je počet studentů, jejichž prospěch patří do k-té kategorie, Rk je koeficient výše stipendia v k-té kategorii, n je počet prospěchových kategorií (n = 3), c jsou finanční prostředky na stipendia (Kč/sem).

Praha 25. 9. 2014, aktualizace 3. 12. 2018

prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan


1 Standardní doba studia v bakalářských programech FEL je tříletá, v magisterských dvouletá. Nárok na stipendium proto nevznikne studentovi, který prodlužuje své studium nad standardní dobu studia (tedy aktuálně studuje v sedmém či vyšším semestru bakalářského studia, případně v pátém či vyšším semestru magisterského studia).


Procesní portál Procesní diagramy