Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška děkana č. 8/2022

Č.j.: 835/13922/22/Ši

Výuka bude zahájena dne 19. září 2022.

Základní informace o studiu v bakalářských programech

Jak zjistit svou studijní referentku


I. Zápis do bakalářského studia

 • Budete si moci vybrat termín i formu zápisu: on-line (bez osobní účasti) nebo za vaší osobní účasti v budově FEL (Technická 2, Praha 6). K oběma formám zápisu se bude třeba zaregistrovat v elektronické přihlášce.
 • Studenti, kteří se budou zapisovat po neúspěšném ukončení svého předchozího bakalářského studia na FEL ČVUT, musejí mít toto předchozí studium před termínem zápisu řádně ukončeno.
 1. On-line zápis (bez vaší osobní účasti)

  Registrace k zápisu bude umožněna pouze těm uchazečům, jimž byla přijímací zkouška prominuta či v ní uspěli a současně před zvoleným termínem zápisu (viz tabulka níže) poštou/osobně (nikoli elektronicky) doručili na studijní oddělení FEL ověřenou kopii maturitního vysvědčení/nostrifikace, cizinci zároveň i potvrzení o zkoušce z češtiny vydané katedrou jazyků FEL v r. 2022.

  Termín zápisu Období registrace k zápisu Doručení všech dokumentů na studijní oddělení FEL nejpozději do:
  28. 6. 2022 10. 6. – 27. 6. 2022 27. 6. 2022
  10. 8. 2022 29. 6. – 9. 8. 2022 9. 8. 2022
  7. 9. 2022 11. 8. – 6. 9. 2022 6. 9. 2022
 2. Zápis konaný za vaší osobní účasti v budově FEL v následujících termínech:

  • 28. června 2022 (období registrace k zápisu: 10. 6. – 27. 6. 2022)
  • 7. září 2022 (období registrace k zápisu: 10. 6. – 6. 9. 2022).

  K zápisu se zaregistrovaní uchazeči dostaví v 9:00 hodin do příslušné posluchárny v konkrétní den, který si sami vyberou ve své elektronické přihlášce. Případné chybějící dokumenty bude možné doručit přímo v den zápisu (nikoli však později).

II. Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

(týká se pouze studentů v prezenční formě studia; studenti kombinované formy budou mít rozvrh jednotný a všechny předměty jim budou zapsány hromadně)

A. Zápis předmětů

Důležité: S ohledem na podmínky pro přiznání prospěchového stipendia doporučujeme zapsat si předměty za alespoň 30 kreditů.

B. Schválení zápisu

ZÁPIS VÁM BUDE SCHVÁLEN HROMADNĚ V 11:30 HODIN DNE 16. 9. 2022; SAMI SI JEJ V KOSu NESCHVALUJTE POMOCÍ TLAČÍTKA „UZAVŘÍT ZÁPIS“ (připravili byste se tím o možnost dodatečného zápisu či zrušení některého volitelného předmětu).
Po uzavření zápisu vám skladbu předmětů bude moci měnit na vaši žádost pouze vaše studijní referentka.

C. Rozvrh studenta

Pouze v nadcházejícím prvním semestru studia vám bude automaticky vytvořen rozvrh pro všechny hromadně zapsané povinné předměty (tento rozvrh si nebudete v žádném případě moci měnit). Pro studenty zapsané do prezenční formy bude rozvrh k dispozici za týden od termínu zápisu do studia; studenti v kombinované formě budou mít rozvrh jednotný. Od druhého semestru si už budete rozvrh vytvářet sami.

Ke všem předmětům, které si budete případně sami zapisovat navíc, si budete sami muset nejpozději do 11:30 hodin dne 16. 9. 2022 také vytvořit jejich rozvrh (vždy vyjděte z výchozího, automaticky vytvořeného rozvrhu); rozvrh vámi zapsaných předmětů si budete moci případně změnit až do 11:30 hodin dne 30. 9. 2022.

Svůj rozvrh si můžete prohlédnout na www stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.fel.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup, takže se budete muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentizační údaje, je popsána v odstavci č. IV a uvedena na příslušné stránce ČVUT (viz První heslo).

III. Výuka angličtiny na FEL

Během studia je nutno prokázat znalost angličtiny na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Po zápisu ke studiu najdete na platformě moodle.fel rozřazovací test a všechny důležité informace – čtěte je pozorně! Splnění tam uvedených pokynů je pro všechny zapsané studenty povinné.

IV. Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete následující den po datu svého zápisu do studia. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem kód vaší elektronické přihlášky. Podrobné informace naleznete na svti.fel.cvut.cz/prvak.
V případě problému pište na helpdesk@fel.cvut.cz.

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete mj.:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh, rozvrh jednotlivých předmětů atd.
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu (poštovní server IMAP). Každému studentovi bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.
 • nastavit si odběr informací z webu FEL (viz odst. VI.) – velice doporučujeme.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

V. Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu Tělesná výchova není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si:

 • po svém termínu zápisu až do 11:30 hodin dne 16. 9. 2022 do KOSu nejprve jeden z následujících dvou volitelných předmětů Tělesná výchova (současný zápis obou není povolen), případně i zimní kurz:
  • A003TV (za dva kredity, lze zapsat pouze 1x za studium, ale nikoli současně s TV-V1), nebo
  • TV-V1 (za jeden kredit, lze zapisovat každý semestr, ale nikoli současně s A003TV),
  • TVKZV (za 0 kreditů) - zimní kurz.

  Dále si můžete zapsat případně i předmět/y TVV a TVV0 (každý za 0 kreditů), které lze zapisovat každý semestr studia, a to i současně s výše uvedenými předměty.

 • následně v době od 5. 9. do 11:30. hodin dne 30. 9. 2022 se zapište do rozvrhu zvoleného sportu (zápis bude možný teprve následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS). Pozor: zvolený sport se nezobrazí ve Vašem rozvrhu, který je při zápisu TV nezbytné zohlednit. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu, kam se obracejte s případnými dotazy.

VI. Přehled doporučených informačních kanálů

 • RSS (systém automatického upozornění na změny v obsahu zvolené www stránky), podrobný návod najdete na podrobný návod.
 • Studijní portál FelSight - informace o studiu přehledně na jednom místě, portál také umí upozorňovat na termíny

VII. Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště (při shodě nevyplňujte), zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2022. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011

VIII. Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, nejdříve od následujícího dne po dni zápisu do studia. Studentský průkaz ISIC (který obsahuje i průkaz ČVUT) není možné vydat dříve než 1. září 2022. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

IX. Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

X. Zahajovací sportovní a seznamovací kurzy s matematikou na Orlické přehradě

Na sportovně vzdělávacích seznamovacích kurzech pro nastupující studenty FEL se kromě sportování můžete zúčastnit konzultací z matematiky a besedy o průběhu studia na FEL. Kurzy budou probíhat ve třech pětidenních turnusech v Temešváru v době od 2. 9. do 16. 9. 2022). Informace naleznete na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS); v případě dotazů kontaktujte Mgr. Jitku Drahorádovou.

XI. Imatrikulace

Dne 27. 9. 2022 se koná v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1) imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia. Účast je povinná. Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na webu FEL. Studenti budou případně omluveni z výuky.

XII. Kde najdete důležité informace

 

Praha 6. 6. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., v. r., proděkanka