Popis předmětu - A0B04S1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04S1 Španělský jazyk 1
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Juna Jennings P., Lisá D., Lukešová A., Novotná T. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S1

Anotace:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Cílem kurzu je zvládnutí základů španělské gramatiky. Absolvent rozumí jednoduchému mluvenému a písemnému projevu. Dovede poskytovat základní informace, zvládá odpovědět na jednoduché otázky a reagovat na jednoduchá tvrzení. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Cíle studia:

Zvládnutí základů jazyka - pravopis, výslovnost, porozumět dialogu a umět ho sestavit. Naučit se reagovat s použitím nejběžnějších konverzačních výrazů.

Obsah:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Nueva Aventura 1.

Osnovy přednášek:

Základy španělské gramatiky: - určitý a neurčitý člen - rod a číslo podstatných jmen - rod a číslo přídavných jmen, komparativ - osobní a ukazovací zájmena - základní číslovky 1-100 - časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase - použití ser x estar x hay - zvratná slovesa - základní předložky a spojky Slovní zásoba: - představení se - podání základních informací o osobě - popis třídy - jazyky, národnosti, země - volný čas - popis místa - povolání - bydliště - počasí

Osnovy cvičení:

1. - Úvod. Charakteristika španělštiny a její postavení ve světě.
Lekce 0 - výslovnost, pravopis, abeceda. Pozdravy, představení se.
2. - Lekce 1 - El primer día.
Osobní zájmena v 1.pádu. Slovesa llamarse, hablar, ser.
3. - Lekce 1 - otázka a zápor.
Národnosti a přídavná jména obyvatelská. Tázací zájmena a příslovce.
4. - Lekce 2 - Mi clase de español.
Podstatná jména (rod, číslo). Přídavná jména (rod, číslo, postavení ve větě). Sloveso hay.
5. - Lekce 2 - základní popis věcí a jejich lokace.
Člen určitý a neurčitý. Časování pravidelných sloves v přítomném čase. Tázací zájmeno ¿cuánto?
6. - Lekce 2 - nepravidelná slovesa: tener, ver.
Příslovce mucho. Ukazovací zájmena. Vazba para s infinitivem.
7. - TEST 1 (L1+L2).
Lekce 3 - De campo y playa. Nepravidelná slovesa: ir, estar, hacer, saber, decir. Předložky.
8. - Lekce 3 - volnočasové aktivity.
Slovesa se změnou kmenové samohlásky. Kombinace předložek se členy. Krácení přídavných jmen bueno, malo.
9. - Lekce 3 - Granada.
Popis místa. Komparativ přídavných jmen. Zvratná slovesa, základní rozdíly v použití ser/estar/hay.
10. - Lekce 4 - Del trabajo a casa.
Povolání. Vykání.
11. - Lekce 4 - osobní údaje (adresa, email, telefon).
Slovesa conocer/saber. Základní číslovky 1-100.
12. - Lekce 4 - Las regiones de España.
Počasí. Tázací zájmena.
13. - TEST 2 (L3+L4).
14. - Přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literatura:

Literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Nueva Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2018

Požadavky:

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

španělština, začátečníci

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V


Stránka vytvořena 19.7.2024 09:51:12, semestry: L/2023-4, Z,L/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)