Zápis do letního semestru akademického roku 2022/2023

Vyhláška děkana č. 1/2023

Č.j.:18/13922/2023/Ši

 1. Zápisy v kostce
 2. Zápisy
  1. Harmonogram zápisů do letního semestru ak. r. 2022/2023
  2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu a tvorbu rozvrhu
  3. Speciální zápisy
Návod pro úpravu seznamu zapsaných předmětů a zápis do rozvrhu v KOSu

1. Zápisy v kostce

30. 1. (od 16:00 hod.) - 20. 2. 2023 (do 15:00 hod.)

Řádný zápis studentů do letního semestru a zápis/rušení předmětů (vše bezplatně); tvorba rozvrhu:

 • zapsat si zvolené předměty do KOSu
 • vytvořit si rozvrhvšech zapisovaných předmětů; ostatní předměty zrušit
 • nejpozději do 15:00 hodin dne 20. 2. 2023 si zápis předmětů sám/a uzavřítKOSu, v důsledku čehož se zároveň i zapsat do dalšího semestru.
 • po uzavření zápisu může zapisovat/rušit předměty jen referentka SO (zdarma); rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám
 • studentům, kteří si nejpozději dne 20. 2. 2023 do 15:00 hodin zápis prostřednictvím KOSu neuzavřou, budou zrušeny všechny předměty včetně jejich rozvrhu!
20. 2. od 15:00 hod. - 3. 3. 2023 do 11:30 hod.

Dodatečný zápis studentů do letního semestru i zápis/rušení předmětů (zápisy/rušení předmětů bez poplatku, zápis do semestru za poplatek 500 Kč); tvorba rozvrhu:

 • zapisovat/rušit předměty i zapisovat do semestru může již jen referentka SO; rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
od 3. 3. 2023 od 11:30 hod.
 • Nelze se již zapsat do semestru, zapisovat/rušit předměty ani tvořit rozvrh!
 • Studentům s neuzavřeným zápisem (tedy nezapsaným studentům) bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.

Nepřehlédněte:

 • Důležité: S ohledem na podmínky pro přiznání prospěchového stipendia doporučujeme zapsat si předměty za alespoň 30 kreditů.
 • Studentům bude umožněn vstup do rozvrhu postupně na základě zisku potřebného váženého součtu kreditů3 a současně po splnění všech podmínek pro postup do letního semestru akademického roku 2022/2023.
 • Zápisy si uzavřou studenti sami prostřednictvím KOSu tlačítkem Uzavřít zápis; referentku studijního oddělení bude tedy nezbytné kontaktovat e-mailem pouze v případě problémů s uzavřením zápisu. Zápis bude možné si v KOSu uzavřít po splnění všech podmínek kdykoli po prvním vstupu do rozvrhu až do 20. 2. 2023 do 15:00 hodin včetně
  POZOR: Po uzavření zápisu může zapisovat/rušit předměty již jen referentka SO; rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám.
 • Pro případné zrušení již zapsaného předmětu nestačí zrušit pouze jeho rozvrh, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu.
 • Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži, studentům znovu nastupujícím po přerušení studia či studentům s individuálním studijním plánem umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě e-mailové žádosti.
 • Studenti posledních ročníků, jimž do splnění studijního plánu chybí pouze bakalářská/diplomová práce či navíc ještě nějaké další předměty, součet jejichž kreditů je nižší než 20, si kromě chybějících předmětů vždy zapíší i příslušný předmět Bakalářská/Diplomová práce.
 • Poplatek za případný pozdní zápis do semestru je možné na SO hradit výhradně bezhotovostně prostřednictvím karty studenta, případně prostřednictvím transakčního zúčtovacího systému (po dohodě s příslušnou studijní referentkou).

2. Zápisy podrobně

A. Harmonogram zápisů do letního semestru

 • 30. 1. od 16:00 hod. - 20. 2. 2023 do 15:00 hod.: Termín pro řádný zápis do letního semestru - zápis předmětů a tvorbu jejich rozvrhu (vše bezplatně).
  V pondělí 20. 2. 2023 v 15:00 hodin budou nezapsaným studentům automaticky zrušeny jejich zapsané předměty včetně rozvrhu. Cílem tohoto opatření je uvolnění obsazených míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.

 • 20. 2. od 15:00 hod. - 3. 3. 2023 do 11:30 hod.
  • V tomto období si studenti sami mohou již jen měnit rozvrh dříve zapsaných předmětů.
  • Dodatečný zápis do letního semestru bude možný pouze za poplatek 500 Kč.
  • Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude v této době možné jen prostřednictvím Studijního oddělení (bez poplatku).

  V pátek 3. 3. 2023 po skončení úředních hodin SO (tj. od 11:30 hod.) končí zápisy do letního semestru s těmito důsledky:

  • pro nezapsané studenty: konec možnosti zapsat se do letního semestru akademického roku 2022/2023, v důsledku toho ukončení studia pro nesplnění studijních povinností;
  • pro zapsané studenty: všechny zapsané předměty se stávají závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Směrnice děkana k novelizaci SZŘ ČVUT, odst. 13); zároveň konec možnosti jakkoli měnit osobní rozvrh.
 • Od 11:30 hod. dne 3. 3. 2023 již není možné zápis žádného předmětu zrušit. Pouze ve zcela výjimečných případech může proděkan povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta, a to z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.2

B. Postup pro úspěšný zápis předmětů, tvorbu rozvrhu a uzavření zápisu

Zápis předmětů, tvorba rozvrhu a uzavření zápisu probíhají ve třech navazujících krocích:

 1. Zápis zvolených předmětů do KOSu: od 16:00 hod. dne 30. 1. do 15:00 hod. dne 20. 2. 2023 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů na letní semestr (v závislosti na nastavených prerekvizitách/korekvizitách a kapacitách předmětů) za těchto podmínek:

  1. předmět je určen pro příslušný program a formu studia,
  2. není naplněna kapacita předmětu,
  3. je splněna prerekvizita či korekvizita3,
  4. nebyl-li zápis již uzavřen studentem či referentkou SO

  Jestliže některá z uvedených podmínek není splněna, může předmět eventuálně zapsat pouze referentka SO; v případě a) však pouze na základě písemného souhlasu proděkana a v případě c) výhradně na základě písemného souhlasu vedoucího příslušné katedry, která předmět zajišťuje, a následně i proděkana. V případě naplněné kapacity předmětu je třeba kontaktovat rozvrháře příslušné katedry.

  Upozornění:

  Pro případné zrušení již zapsaného předmětu nestačí zrušit pouze jeho rozvrh, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu.

 2. Podmínky pro vstup do rozvrhu: přístup k tvorbě rozvrhu v KOSu bude studentům umožňován postupně v závislosti na současném splnění těchto podmínek:

  1. dosažení příslušného váženého součtu kreditů4, stanoveného pro konkrétní den
  2. všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané podruhé byly absolvovány
  3. student 1. ročníku získal alespoň minimální počet kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (studenti 1. ročníku bakalářského studia - 15 kreditů, studenti 1. ročníku magisterského studia - 20 kreditů)

  Kontrolu splnění všech podmínek provádí automaticky poprvé při zahájení zápisu a pak každý den v noci vpouštěcí robot5. V případě splnění podmínek je student informován emailem. Kromě toho může student spustit kontrolu sám (tlačítkem "Kontrola vstupu do rozvrhu").

 3. Uzavření zápisu: v KOSu si bude student moci sám uzavřít zápis (stisknutím tlačítka Uzavřít zápis) do 20. 2. 2023 do 15:00 hod. pouze při současném splnění všech následujících podmínek:

  • všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané podruhé byly absolvovány
  • student 1. ročníku získal alespoň minimální počet kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (studenti 1. ročníku bakalářského studia - 15 kreditů, studenti 1. ročníku magisterského studia - 20 kreditů)
  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 202 a nejvýše 40
  • student je povinen si přednostně zapsat povinné a povinně volitelné předměty potřebné pro úspěšné ukončení studia
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity a nebyl zapsán či absolvován ekvivalentní předmět.

  Nesplňuje-li student některou z výše uvedených podmínek, ale splňuje podmínky pro postup do dalšího semestru, obrátí se na svou studijní referentku.

  Výjimky (zejména ze zdravotních důvodů) může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

C. Speciální zápisy

 • Předměty, které slouží pro zápis bakalářských prací (ABAPxx, BBAPxx) či diplomových prací (ADIPxx, BDIPxx), se každému studentovi zobrazí v KOSu podle jeho studijního programu. Studenti, kteří mají v úmyslu v letním semestru odevzdat svou bakalářskou či diplomovou práci, si zapíší příslušný předmět. Předmět lze zapsat pouze v případě, že téma závěrečné práce je v KOSu ve stavu „zadáno“.

 • Předměty vyučované v angličtině (kód začínající AE, BE…)
  Studenti si předměty sami zapisují do KOSu podle pravidel pro studium v angličtině. Pokud si vybraný předmět student sám zapsat nemůže, obrátí se na svou studijní referentku.

 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na letní tělovýchovné kurzy
  Studenti si mohou zapsat následující předměty:
  • A003TV (2 kredity) - lze zapsat pouze 1x za studium, nikoli však současně s TV-V1
  • TV-V1 (1 kredit) - lze zapisovat každý semestr, avšak nikoli současně s A003TV
  • TVV a TVV0 (0 kreditů) - lze zapisovat každý semestr v případě více TV v semestru
  • TVKLV - letní kurz.

  Zápis do hodin tělesné výchovy do letního semestru akademického roku 2022/2023 bude otevřen dne 6. 2. 2023 od 8:00 hodin na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách jsou uvedeny další podrobné informace.
  Upozornění: nejprve je třeba zapsat předmět do KOSu s příslušným kódem; do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV je pak možné se přihlásit nejdříve následující den na webových stránkách ÚTVS ČVUT., stejně jako v případě zájmu o letní tělovýchovné kurzy.

 • Zápis školení Bezpečnost v elektrotechnice

 • Zápis předmětu Odborná praxe
  Předmět "Odborná praxe" (ohodnocený 4 kredity) slouží pro získání praktických znalostí studovaného oboru.
  O zapsání předmětu Odborná praxe je třeba požádat výhradně v období řádných zápisů. Vyplněnou žádost student odevzdá své studijní referentce, která v případě souhlasu proděkana předmět zapíše do KOSu. Po skončení praxe předloží student podrobnou závěrečnou zprávu o výsledcích praxe, získaných výsledcích a časovém průběhu řešení. O udělení zápočtu rozhodne příslušný proděkan.
 • Zápis volitelného předmětu vyučovaného jinou fakultou

Praha 25. 1. 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., v. r., proděkanka
prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan


1 Studentům byly v předběžných zápisech automaticky zapsány povinné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2

 1. Výjimku tvoří studenti, kteří již získali zápočet za bakalářskou/diplomovou práci a jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20; těmto studentům, aniž by žádali o individuální studijní plán, postačí si do letního semestru zapsat jen všechny vypsané chybějící předměty. Ohledně uzavření zápisu kontaktují svou studijní referentku.
 2. Studenti, jimž do splnění studijního plánu chybí pouze bakalářská/diplomová práce, případně navíc ještě další předmět/y, jejichž součet kreditů je nižší než 20, si vždy zapíší příslušný předmět Bakalářská/Diplomová práce včetně případných dalších chybějících předmětů.
Důležité upozornění:
Studentům, kteří si v ak. roce 2022/2023 zapíší předmět Bakalářská/Diplomová práce a bakalářskou/diplomovou práci v zimním ani letním semestru neodevzdají (a nebyl jim v zimním semestru 2022/2023 povolen náhradní termín jejího odevzdání po druhém zápisu předmětu Bakalářská/Diplomová práce), bude případný postup do dalšího ročníku umožněn i při dosažení v tomto ak. roce minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů (do tohoto součtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).

3 Pokud se před kódem předmětu při pokusu o jeho zápis na stránce "Zápis předmětu – dle studijního plánu", resp. "Zápis předmětu - dle nabídky" objeví červený odkaz "OMEZENÍ", předmět nebude možné následně zapsat; příčinu (např. nesplněnou prerekvizitu) lze zjistit po kliknutí na tento odkaz.

4 Vážený součet kreditů je součtem součinů za poslední dva semestry:

 • U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
  <vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
 • U předmětu se zakončením zápočtem:
  <vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

Známka Číselný ekvivalent známky
A 1.0
B 1.5
C 2.0
D 2.5
E 3.0

5 Vážený součet kreditů pro konkrétní den vypočítá a nastaví vpouštěcí robot. Robot vypočítá vážený součet kreditů pro všechny studenty a nastaví nový limit tak, aby byl do rozvrhu vpuštěn stanovený počet studentů (max. 300) s nejvyšším váženým součtem kreditů.


Procesní portál Procesní diagramy