Informace studentům prvního semestru studia, kterým byly uznány zkoušky z předchozího studia na FEL či jiné VŠ

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 5/2008

V souladu s čl. 13 odst. 9 a čl. 15 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ČVUT (dále SZŘ) mohou studenti požádat děkana o uznání absolvovaných úseků studia (semestr, akademický rok) nebo o uznání jednotlivých předmětů, pokud od jejich splnění neuplynulo více než pět let. Zařazení studenta do konkrétního úseku studia (ročníku) je rovněž v kompetenci děkana.

Dle čl. 14 odst. 6 SZŘ nejsou kredity za předměty zapsané a uznané podle čl. 13 odst. 9 SZŘ považovány za kredity získané v konkrétním semestru nebo akademickém roce, v němž byly uznány. Započítávají se pouze do celkového součtu kreditů získaných studentem.

Na studenty, jimž byly uznány zkoušky z předchozího studia, i když byli zařazeni do vyššího ročníku, se v prvním semestru jejich současného studia na FEL nahlíží jako na studenty prvního semestru prvního ročníku studia libovolného programu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro tyto studenty platí povinnost dosáhnout za první semestr studia minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu v souladu s čl. 14 odst. 4 SZŘ, tedy:

  • 15 kreditů pro studenty bakalářského studijního programu
  • 20 kreditů pro studenty magisterského studijního programu

Studentovi, který nezíská ani výše uvedený minimální počet kreditů, se ukončuje studium pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ a čl. 34 odst. 7 písm. b) SZŘ.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017