Zapisování předmětů vyučovaných v angličtině pro studenty studující v českých programech na FEL

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 15/2013, jíž se ruší Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 2/2009

Č.j.: 2006/13922/2013/Ši

Zápis předmětů vyučovaných v angličtině (tj. předmětů s kódy E a XE) pro studenty studující v českých programech se řídí následujícími pravidly:

  1. Studenti si mohou zapisovat předměty vyučované v angličtině. Není přípustné si zapsat současně českou a anglickou verzi téhož předmětu, stejně tak absolvovat týž předmět v obou jazykových verzích.
  2. V bakalářských programech je student povinen získat minimálně 70 kreditů z povinných předmětů svého programu a oboru absolvovaných v češtině.

Pro zápis předmětů v jiné jazykové mutaci platí Studijní a zkušební řád, čl. 6, odst. 4, tj. každý předmět je možné si zapsat nejvýše dvakrát nehledě na jazykovou mutaci.

V Praze 20. 11. 2013

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan


Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017.


Procesní portál Procesní diagramy