Často kladené otázky kolem komponenty V3S

Jak se dostanu do komponenty V3S?
Webová aplikace má vstup na adrese https://v3s.cvut.cz/. Pro vstup použijte své fakultní přihlašovací jméno a hlavní přístupové heslo (stejně jako do KOSu).
Kdo je uživatelem komponenty V3S?
Uživateli komponenty V3S všichni doktorandi, zaměstnanci (i neakademičtí) a emeritní profesoři.
Co dělá referent katedry pro výsledky?
Referent pro výsledky může pořizovat a opravovat záznamy o publikacích autorů ze své katedry.
Kde najdu agendu akcí z původní komponenty VVVS?
Agenda akcí se přesunula do aplikace EZOP, v níž jsou referenti pro výzkumné projekty EZOP a referenti pro smluvní výzkum EZOP. Seznamy referentů jsou součástí nápověd aplikací V3S a EZOP.
Jak se stanu referentem katedry pro výsledky?
Referenty jmenuje vedoucí katedry prostřednictvím aplikace Identity Manager. Pro odebrání referentských rolí slouží rovněž aplikace Identity Manager.
Jaká jsou kritéria pro hodnocení vědecko-výzkumné činnosti na FEL?
Věda a výzkum se hodnotí vždy za poslední tři roky. Kritéria pro hodnocení se v průběhu let mění:
 • kritéria hodnocení platná od roku 2023
 • kritéria hodnocení platná od roku 2021
 • kritéria hodnocení platná od roku 2016
 • kritéria hodnocení platná od roku 2015
 • kritéria hodnocení platná od roku 2013
 • kritéria hodnocení platná od roku 2011
 • kritéria hodnocení platná od roku 2008
 • kritéria hodnocení platná od roku 2006
 • kritéria hodnocení platná od roku 2005 (oproti roku 2004 změna na základě směrnice děkana ze dne 1.11.2004)
 • kritéria hodnocení platná od roku 2004
 • kritéria hodnocení platná od roku 2002
Co je a co není autorizovaný software? (autor: prof. Škvor)
Autorizovaný software:
 1. Nese copyright autora s afiliací na FEL nebo copyright ČVUT FEL, v příslušném tvaru a jazyce daném předpisy ČVUT a FEL.
 2. Vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením projektu VaV.
 3. Je software, který buď
  1. je za úplatu poskytován zákazníkům. Do V3S se do pole „umístění“ v části formuláře „Specifické údaje“ povinně vkládá údaj alespoň o jednom platícím uživateli a www stránka s informacemi o programu (URL), která je nutným atributem pro zahrnutí autorizovaného SW do hodnocení VVČ, nebo
  2. je software, který je poskytován zdarma (freeware). Do V3S se pak vkládá www stránka s informacemi o programu (URL) a do pole „umístění“ v části formuláře „Specifické údaje“ povinně údaj alespoň o třech uživatelích, který je nutným atributem pro zahrnutí a utorizovaného SW do hodnocení VVČ, nebo
  3. je software, který vznikl dle požadavků právních předpisů nebo požadavku orgánu státní správy a je tímto orgánem využíván. Do V3S se do pole „umístění“ v části formuláře „Specifické údaje“ povinně ukládá údaj o tomto orgánu státní správy.
 4. Do V3S se kromě údajů dle odst. 3 vždy uvádí autor (autoři), název programu a projekt, v jehož rámci vznikl, rok vytvoření (uveden rovněž v copyrightu dle bodu 1) a další údaje, požadované ČVUT.
 5. Dílčí část programu, pokud není samostatně licencována, se samostatně do V3S nevkládá. Za část programu se autorům podle podílu na celku přidělí adekvátní podíl bodů, pokud je splněna podmínka č. 1.
 6. Zadavatel projektu VaV, příjemce, spolupříjemce a jejich (spolu)vlastníci nebo zaměstnanci nemohou být uvedeni jako uživatelé v bodech 3a) ani 3b). Drobní akcionáři (s podílem pod 1%) se pro tyto účely nepovažují za spoluvlastníka.

Další dotazy posílejte fakultnímu referentovi komponenty V3S na adresu mottlpat@fel.cvut.cz.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.