Často kladené otázky kolem komponenty VVVS

Jak se dostanu do komponenty VVVS?
Webová aplikace má vstup na adrese https://www.vvvs.cvut.cz/aplikace/. Pro vstup použijte své fakultní přihlaąovací jméno a hlavní přístupové heslo (stejně jako do KOSu).
Jak se stanu uživatelem komponenty VVVS?
Uživatelem komponenty VVVS je automaticky každý zaměstnanec - člen akademické obce (tj. učitelé a vědečtí pracovníci) a doktorandi. Ostatní pracovníci (např. sekretářky) se stanou uživateli na základě přihláąky zaslané správci komponenty VVVS.
Co dělá referent katedry pro publikace resp. granty?
Referent pro publikace může pořizovat a opravovat záznamy o publikacích autorů ze své katedry. Referent pro granty může pořizovat a opravovat záznamy o grantech své katedry. Zde najdete aktuální seznam referentů katedry.
Jak se stanu referentem katedry pro publikace resp. granty?
Referenty jmenuje vedoucí katedry prostřednictvím formuláře zaslaného správci komponenty VVVS. Pro zruąení referentských rolí slouží formulář, který musí být rovněž zaslán správci komponenty VVVS (viz procesní diagram proces).
Jaká jsou kritéria pro hodnocení vědecko-výzkumné činnosti na FEL?
Věda a výzkum se hodnotí vždy za poslední tři roky. Kritéria pro hodnocení se v průběhu let mění:
 • kritéria hodnocení platná v letech 2002-2003,
 • kritéria hodnocení platná v roce 2004,
 • kritéria hodnocení platná v roce 2005 (oproti roku 2004 změna na základě směrnice děkana ze dne 1.11.2004),
 • kritéria hodnocení platná v letech 2006-2007,
 • kritéria hodnocení platná v letech 2008-2010,
 • kritéria hodnocení platná v letech 2011-2012.
 • kritéria hodnocení platná od roku 2013.
Jak požádat o zařazení časopisu do seznamu časopisů s nenulovým IF (kateg. B9)?
Pro zařazení časopisu do seznamu časopisů s nenulovým IF (kategorie K9) slouží formulář, který musí být zaslán na oddělení VVZS.
Které konference jsou prestižní? (roky 2006 a 2007)
Seznam prestižních konferencí schválila Vědecká rada FEL ČVUT. Zde najdete:
 • seznam prestižních konferencí pro rok 2006,
 • seznam prestižních konferencí pro rok 2007.
Vědecká rada FEL ČVUT explicitně zařadila do kategorie B15 vąechny konference pořádané společností The World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) http://www.wseas.org/.
Které konference jsou prestižní? (od roku 2008 do roku 2010)
®ádné. Kategorie příspěvků na prestižních konferencích byla v letech 2008-2010 zruąena.
Které konference jsou prestižní? (od roku 2011)
Prestižnost konference se odvozuje od faktu, že sborník z ní či z některého z předchozích tří ročníků lze nalézt na Web of Science. Seznam takových konferencí ve formátu pro "novějąí" verzi Excelu lze nalézt na stránce Thomson Reuters pod odkazem List of Conferences ... (v pravém sloupci).
Pro zařazení konference jako prestižní v aplikaci VVVS je třeba udělat řadu kroků. Předně je třeba konferenci vložit do číselníku konferencí např. s významem Mezinárodní konference. Do políčka WoS (jen pro FEL) je třeba vyplnit WoS identifikátor libovolného příspěvku ve sborníku z konference nebo některého z předchozích tří ročníků, který na Web of Science naleznete. Nemusí to přitom být příspěvek autorů z ČVUT.
Identifikátor WoS nalezneme jen v exportním souboru, který dostaneme stiskem tlačítka Save při dolním okraji stránky s detailem záznamu na WoS:
export z WoS
Je to patnáctimístné číslo, které se najde za textem UT WOS: na předposledním řádku záznamu v tomto souboru:
export z WoS
Dále je třeba vyplnit formulář a odeslat ho na oddělení pro VVZS k rukám paní Weigelové a elektronickou verzi odeslat mailem panu proděkanovi a v kopii paní Weigelové.
Co je a co není autorizovaný software? (autor: prof. ©kvor)
Autorizovaný software:
 1. Nese copyright autora s afiliací na FEL nebo copyright ČVUT FEL, v přísluąném tvaru a jazyce daném předpisy ČVUT a FEL.
 2. Vznikl prokazatelně v souvislosti s řeąením projektu VaV.
 3. Je software, který buď
  1. je za úplatu poskytován zákazníkům. Do kVVVS se do pole „umístění“ v části formuláře „Specifické údaje“ povinně vkládá údaj alespoň o jednom platícím uživateli a www stránka s informacemi o programu (URL), která je nutným atributem pro zahrnutí autorizovaného SW do hodnocení VVČ, nebo
  2. je software, který je poskytován zdarma (freeware). Do kVVVS se pak vkládá www stránka s informacemi o programu (URL) a do pole „umístění“ v části formuláře „Specifické údaje“ povinně údaj alespoň o třech uživatelích, který je nutným atributem pro zahrnutí a utorizovaného SW do hodnocení VVČ, nebo
  3. je software, který vznikl dle požadavků právních předpisů nebo požadavku orgánu státní správy a je tímto orgánem využíván. Do kVVVS se do pole „umístění“ v části formuláře „Specifické údaje“ povinně ukládá údaj o tomto orgánu státní správy.
 4. Do kVVVS se krom údajů dle odst. 3 vždy uvádí autor (autoři), název programu a projekt, v jehož rámci vznikl, rok vytvoření (uveden rovněž v copyrightu dle bodu 1) a daląí údaje, požadované ČVUT.
 5. Dílčí část programu, pokud není samostatně licencována, se samostatně do kVVVS nevkládá. Za část programu se autorům podle podílu na celku přidělí adekvátní podíl bodů, pokud je splněna podmínka č. 1.
 6. Zadavatel projektu VaV, příjemce, spolupříjemce a jejich (spolu)vlastníci nebo zaměstnanci nemohou být uvedeni jako uživatelé v bodech 3a) ani 3b). Drobní akcionáři (s podílem pod 1%) se pro tyto účely nepovažují za spoluvlastníka.

Daląí dotazy posílejte fakultnímu metodikovi komponenty VVVS na adresu nesvera@fel.cvut.cz.

Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.