Kritéria hodnocení VVČ pro FEL ČVUT pro roky 2002 - 2003

  1. Kvalifikace pracovníků
  2. Publikace
  3. Granty
  4. Doktorandi
  5. Uznání vědeckou komunitou
  6. Hospodářské smlouvy
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů
oddíl A - Kvalifikace pracovníků Body za kvalifikaci zaměstnanců se počítají ze stavu v hodnoceném roce. Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem
A1 Profesor 4  
A2 Doktor věd 3  
A3 Docent 2  
A4 Kandidát věd, PhD. nebo ekvivalent 1  
oddíl B - Publikace Body za publikace se sčítají za tříleté období. Jednotlivým osobám jsou započteny v poměru podílu na společném díle. Není-li podíl doložen, uvažuje se rovný podíl všech spoluautorů. Publikování článků v časopisech vycházejících toliko elektronicky je postaveno na roveň článkům tištěným.
B1 Kniha vydaná ve vydavatelství s nadnárodní působností ve světovém jazyce. 60 Požadavky na monografii - alespoň 500 výtisků, recenzní řízení.
B2 Odborná kniha, která nespadá do kategorie B1, prochází recenzním řízením, přináší nové výsledky 30 Požadavky na monografii - alespoň 200 výtisků, recenzní řízení.
B3 Skriptum 20 skriptum veřejné vysoké školy
B4 Učebnice, rešerše 20 Alespoň 100 výtisků, recenzní řízení
B5 Kapitola v knize až 20 Kapitola v knize se hodnotí jednou třetinou počtu bodů za příslušný druh knihy. Nelze kumulovat s body dle B7. Hodnotí se jen jedna kapitola v knize. Vyšší autorský podíl na knize se hodnotí jako spoluautorství knihy. Za jednu publikaci lze požadovat body dle B1 až B7 jen v jedné kategorii a jen jedenkrát. Součet bodového zisku pracovníků z jednoho pracoviště nemůže přesáhnout počet bodů za celou knihu. Pokud by se tak podle předchozích pravidel mělo stát, bude bodové hodnocení všech autorů tohoto díla proporcionálně sníženo.
B6 Překlad odborné knižní publikace 5 Alespoň 100 výtisků a 100 stran, recenzní řízení
B7 Editorství odborné knižní publikace 10 Kniha musí mít alespoň 100 výtisků. Editorstvím není rozuměno sestavení sborníku z konference. Editor musí být uveden na titulní straně díla.
B8 Odborný článek v periodiku excerpovaném SCI 20 Odborný článek v časopise excerpovaném SCI, ve světovém jazyce
B9 Odborný článek v časopise s nenulovým IF 12 Článek v časopise, jehož IF byl alespoň v jednom z předchozích tří let nenulový. Určí se podle toho, zda v daném období existuje alespoň jedna práce v časopise excerpovaném SCI, která cituje libovolný článek z "časopisu s nenulovým IF". Není přitom podstatné, ve kterém roce článek vyšel.
B10 Odborný článek v ostatních časopisech procházejících recenzním řízením 4  
B11 Článek v periodiku, ve kterém nejsou články obvykle recenzovány 1 Periodikum s alespoň dvěma sty výtisky. Nepočítá se bulletin FEL a interní firemní časopisy. Do této kategorie se počítají rovněž recenze knih a programů, a to i když jsou publikovány v časopisech dle B8 až B10.
B12 Příspěvek ve sborníku prestižní konference 8 Prestižní konference: sborník ve světovém jazyku, pořádána nadnárodní vědeckou či odbornou organizací, programový/ediční výbor (TPC) mezinárodní. Nadnárodní organizace: pokrývá svou činností alespoň jeden kontinent (nepočítají se Antarktida, Arktida a Austrálie). Pro účel hodnocení konference se národní odbočka mezinárodní organizace nepovažuje za nadnárodní organizaci.
B13 Odborný příspěvek ve sborníku konference, světový jazyk 4  
B14 Příspěvek ve sborníku konferencí WORKSHOP (ČVUT) a POSTER (FEL) 1  
B15 Odborný příspěvek ve sborníku konference ostatní 2  
B16 Vyzvaná nebo oceněná přednáška ve sborníku konference 4 Počítá se jako "příplatek" k taxe za příspěvek ve sborníku. Musí být ve sborníku konference nebo tištěném programu konference uvedeno jako "invited" nebo "keynote lecture". Jako vyzvané se nepočítají přednášky na konferencích, kde je více než 20% přednášek vyzvaných. Jako ocenění se uznává ocenění cenou pro nejlepší přednášku(y) nebo poster.
B17 Udělení patentu mimo ČR a SR. 50 Patent se započítává jednou, i když je udělen ve více zemích.
B18 Udělený patent ČR (SR) 30  
B19 Udělený užitný vzor 10  
B20 Udělený průmyslový vzor 5  
oddíl C - Granty Hodnocení je odvozeno od finančních prostředků získaných pro fakultu v daném období. Nezapočítávají se investiční prostředky a prostředky převáděné spoluřešitelům. Počítají se prostředky za poslední tři roky. Body přísluší řešiteli grantu v případech, kdy je nositelem FEL, popř. spoluřešiteli který odpovídá za práce na FEL pokud je tato spolunositelem. Sčítají se prostředky za poslední tři roky.
C1 Granty do 99 tisíc Kč včetně 5  
C2 Granty nad 99 tisíc do 299 tisíc Kč včetně 8  
C3 Granty nad 299 tisíc do 899 tisíc Kč včetně 12  
C4 Granty nad 899 tisíc do 1999 tisíc Kč včetně 17  
C5 Granty od 2 milionu Kč výše 20  
oddíl D - Doktorandi hodnotící období tři roky
D1 Obhájená práce 25 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FEL. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak.
D2 Složená SDZ 5  
oddíl E - Uznání vědeckou komunitou hodnotící období tři roky
  Předseda   Existuje písemný doklad (uvedeno v periodiku, sborníku konference, nebo lze prokázat jmenovacím dopisem, písemným zápisem o výsledku volby ap.)
E1 * redakční rady časopisu excerpovaného SCI 20  
E2 * redakční rady zahraničního časopisu 12  
E3 * redakční rady tuzemského časopisu 6  
E4 * programového/edičního výboru prestižní konference 12 Hodnotí se práce ve výboru, který odpovídá za odbornou úroveň konference, i když se tento výbor nenazývá "Programový" či "Ediční". Může to být např. "Technical Program Committee" apod.
E5 * programového/edičního výboru ostatní konference 6  
E6 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 12  
E7 * výboru ostatní vědecké společnosti 6  
E8 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 6 Za odborný orgán se pro tento účel považují orgány vysokých škol, ministerstev a státní správy, komise Českého normalizačního institutu, komise EU. Bodové hodnocení nepřísluší za předsednictví komisí FEL.
E9 * organizačního výboru prestižní konference 8 Uděluje se pouze tehdy, pokud se konference zúčastní alespoň 500 delegátů nebo je v jejím sborníku uvedeno alespoň 200 příspěvků.
  Člen   Viz body E1 až E9
E10 * redakční rady časopisu excerpovaného SCI 10  
E11 * redakční rady zahraničního časopisu 6  
E12 * redakční rady tuzemského časopisu 3  
E13 * programového/edičního výboru prestižní konference 6  
E14 * programového/edičního výboru ostatní konference 3  
E15 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 6  
E16 * výboru ostatní vědecké společnosti 3  
E17 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 3 Za odborný orgán se pro tento účel považují orgány vysokých škol, ministerstev a státní správy, komise Českého normalizačního institutu, komise EU. Bodové hodnocení nepřísluší za členství v komisích FEL, je však přiznáváno za členství ve vědecké radě jiné fakulty.
E18 * organizačního výboru prestižní konference 4  
E19 Ocenění realizace práce v praxi cenou v soutěži 4 Za ocenění je považováno prvé až třetí místo. Soutěže s mezinárodní účastí se počítají rovněž. Nejsou počítány ceny ze soutěží, které se mohou účastnit jen odborníci z některé školy či firmy. Medaile z mezinárodních veletrhů se počítají jako ocenění v soutěži.
E20 Citace SCI 2 Citace v SCI. Časové rozlišení: Práce citována v časovém období, za které se provádí výpočet kriterií (nezáleží tedy na tom, kdy vyšla). Autocitace a nepřímé autocitace se nepočítají.
oddíl F - Hospodářské smlouvy Počítají se prostředky inkasované FEL v období posledních tří let po odečtení ceny subkontraktů. Částky se zaokrouhlují dolů na celé tisíce.
F1 5 - 29 tis. 1  
F2 30 - 99 tis. 2  
F3 100 - 199 tis. 4  
F4 200 - 499 tis. 6  
F5 500 - 999 tis. 8  
F6 1 až 2 miliony 10  
F7 přes 2 miliony 12  
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.