Kritéria hodnocení VVČ na FEL ČVUT

Platná od 1. 1. 2008
  1. Kvalifikace pracovníků
  2. Publikace
  3. Granty
  4. Doktorandi
  5. Uznání vědeckou komunitou
  6. Doplňková činnost
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů
oddíl A - Kvalifikace pracovníků Body za kvalifikaci zaměstnanců se počítají ze stavu v hodnoceném roce. Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem. Za jednu osobu lze započítat jen jeden z titulů A1 nebo A3 a titul dle A2.
A1 Profesor 16  
A2 Doktor věd 3  
A3 Docent 8  
oddíl B - Publikace Body za publikace se sčítají za tříleté období. Jednotlivým osobám jsou započteny v poměru podílu na společném díle. Není-li podíl doložen, uvažuje se rovný podíl všech spoluautorů. Publikování článků v časopisech vycházejících toliko elektronicky je postaveno na roveň článkům tištěným. Autor záznamu není povinen doložit podíl jednotlivých spoluautorů, pokud procenta spoluautorství nevykazují nárůst se zvyšujícím se pořadím spoluautorů.
V práci musí být odpovídajícím způsobem uvedeno, že vznikla na FEL - jako pracoviště autora, pokud se neuvádí, pak uvedením FEL jako pracoviště, kde práce vznikla.
B1 Kniha vydaná ve vydavatelství s nadnárodní působností ve světovém jazyce. 250 Požadavky na monografii - alespoň 500 výtisků nebo alespoň 200 stran, recenzní řízení.
B2 Odborná kniha, která nespadá do kategorie B1, prochází recenzním řízením, přináší nové výsledky 60 Požadavky na monografii - alespoň 200 výtisků, recenzní řízení.
B5 Kapitola v knize až 83 Kapitola v knize se hodnotí jednou třetinou počtu bodů za příslušný druh knihy. Nelze kumulovat s body dle B7. Hodnotí se jen jedna kapitola v knize. Vyšší autorský podíl na knize se hodnotí jako spoluautorství knihy. Za jednu publikaci lze požadovat body dle B1 až B7 jen v jedné kategorii a jen jedenkrát. Součet bodového zisku pracovníků z jednoho pracoviště nemůže přesáhnout počet bodů za celou knihu. Pokud by se tak podle předchozích pravidel mělo stát, bude bodové hodnocení všech autorů tohoto díla proporcionálně sníženo.
Kapitola má alespoň 15 stran. Při nesplnění této podmínky je publikace zařazena do kategorie B10. Konferenční nebo obdobný příspěvek vydaný knižně jako souborné dílo (sborník) se za kapitolu dle B5 nepovažuje.
B6 Vydaný překlad odborné knižní publikace až 50 Alespoň 100 výtisků a 100 stran, recenzní řízení. Uděluje se jedna pětina bodů, které by příslušely za původní publikaci
B7 Editorství odborné knižní publikace nebo speciálního čísla časopisu kat B8 10 Kniha (kategorie alespoň B5) musí mít alespoň 100 výtisků. Editorstvím není rozuměno sestavení sborníku z konference. Editor musí být uveden na titulní straně díla.
B8 Odborný článek v periodiku excerpovaném ISI 15+IF*85/M Odborný článek v časopise excerpovaném ISI ve světovém jazyce
B9 Odborný článek v časopise s nenulovým IF 15 Článek v časopise, jehož IF byl alespoň v jednom z předchozích tří let nenulový. Určí se podle toho, zda v daném období existuje alespoň jedna práce v časopise excerpovaném ISI, která cituje libovolný článek z "časopisu s nenulovým IF". Autocitace se vylučují. Není přitom podstatné, ve kterém roce článek vyšel.
Do této kategorie automaticky patří časopisy excerpované ISI, které nejsou zařazeny do kategorie B8.
B10 Odborný článek v ostatních časopisech s povinným recenzním řízením 8 Časopisy, kterým RVV odňala statut recenzovaných časopisů, patří do B11
B11 Článek v periodiku, ve kterém nejsou články obvykle recenzovány 1 Periodikum s alespoň dvěma sty výtisky. Nepočítá se bulletin FEL a interní firemní časopisy. Do této kategorie se počítají rovněž články o společenských událostech, setkáních, výročích, recenze knih a programů, a to i když jsou publikovány v časopisech dle B8 až B10.
B13 Odborný příspěvek ve sborníku konference, světový jazyk 4 Do kategorie B13 nelze zařadit studentské konference a konference zařazené VR FEL do kategorie B14.
B14 Příspěvek ve sborníku ostatních konferencí 1  
B16 Vyzvaná nebo oceněná přednáška ve sborníku konference 4 Počítá se jako "příplatek" k taxe za příspěvek ve sborníku. Musí být ve sborníku konference nebo tištěném programu konference uvedeno jako "invited" nebo "keynote lecture", popř. "Vyzvaná přednáška". Jako vyzvané se nepočítají přednášky na konferencích, kde je více než 20% přednášek vyzvaných. Jako ocenění se uznává ocenění cenou pro nejlepší přednášku(y) nebo poster.
B17 Udělení evropského nebo mezinárodního patentu (EPO, USPTO), patent USA a Japonska 250 Patent se započítává jednou, i když je udělen více patentovými úřady. Lze však započíst 1x B17 a 1x B18.
B18 Udělený patent národní 50 Započítává se jen jednou, i když je udělen v několika státech. Patent USA a Japonska patří do B17.
B19 Udělený užitný vzor 10 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích.
B20 Udělený průmyslový vzor 5 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích.
B22 Vícenásobná publikace 0 Vícenásobnou publikací je míněno publikování téže práce bez úprav nebo s nepodstatnými úpravami na dalších místech či mediích. Příkladem je například sborník konference vydaný knižně a na CD.
B23 Prodaná licence 50 Prodaná licence patentu, jehož vlastníkem je ČVUT a licence byla prodána za více než 250000 Kč.
B24 poloprovoz, ověřená technologie 20 Prokázáno, odpovídá definici dle RVV kat. Z
B25 prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW 10 Prokázáno, odpovídá definici dle RVV kat. S
oddíl C - Granty Hodnocení je odvozeno od finančních prostředků získaných pro fakultu v daném období. Nezapočítávají se prostředky převáděné spoluřešitelům (spolunositelům). Počítají se prostředky za poslední tři roky. Body přísluší řešiteli grantu v případech, kdy je nositelem FEL, popř. spoluřešiteli, který odpovídá za práce na FEL, pokud je tato spolunositelem. Sčítají se prostředky za poslední tři roky, a to tak, že se za každý rok vypočtou příslušné body a poté se sečtou za poslední tři roky.
C Granty 1 1 bod za každých 50000 Kč
oddíl D - Doktorandi v DSP na FEL hodnotící období tři roky
D1 Obhájená disertační práce 40 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FEL. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak.
D2 Složená SDZ 5  
D3 Práce odevzdaná ve standardní době studia 80 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FEL. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak.. Podmínkou započtení je úspěšná obhajoba. Datem výkonu je datum obhajoby, nelze kombinovat D1 a D3.
oddíl E - Uznání vědeckou komunitou hodnotící období tři roky
  Předseda   Existuje písemný doklad (uvedeno v periodiku, sborníku konference, nebo lze prokázat jmenovacím dopisem, písemným zápisem o výsledku volby ap.)
E1 * redakční rady časopisu excerpovaného ISI 20 Za každý rok vykonávání
E3 * redakční rady časopisu 8 Za každý rok vykonávání. Počítají se časopisy, v nichž příspěvky pravidelně procházejí recenzním řízením.
E5 * programového/edičního výboru konference 6 Započítává se jen jednou za jedno konání konference, v roce jejího konání.
E6 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 12 Za každý rok vykonávání. Má-li společnost podvýbory, jsou považovány za "odborné orgány" kategorie E8. Společnost lze považovat za mezinárodní, pokud pokrývá svou činností alespoň tři státy.
E7 * výboru ostatní vědecké společnosti 6 Za každý rok vykonávání
E8 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 6 Za odborný orgán se pro tento účel považují: vědecké rady vysokých škol, ministerstev, oborové rady akreditovaných doktorských studijních programů (mimo FEL), komise Českého normalizačního institutu, komise EU, dílčí výbory mezinárodních vědeckých společností a orgány stanovené vyhláškou děkana. Bodové hodnocení nepřísluší za předsednictví komisí FEL Za každý rok vykonávání. Započítávají se komise jmenované na určité období, nikoli jednorázově k jednomu řízení (nepočítají se habilitační a jmenovací komise, počítají se oborové rady). Do této kategorie nepatří: řídící a jiné orgány jednotlivých grantových projektů, komise pro SDZ, SMZ a SBZ.
  Člen   Viz body E1 až E9 přiměřeně
E10 * redakční rady časopisu excerpovaného ISI 10  
E11 * redakční rady zahraničního časopisu 6  
E12 * redakční rady tuzemského časopisu 3  
E14 * programového/edičního výboru konference 3  
E15 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 6  
E16 * výboru ostatní vědecké společnosti 3  
E17 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 3  
E19 Ocenění realizace práce v praxi cenou v soutěži 10 Za ocenění je považováno prvé až třetí místo. Soutěže s mezinárodní účastí se počítají rovněž. Nejsou počítány ceny ze soutěží, které se mohou účastnit jen odborníci z některé školy či firmy. Medaile z mezinárodních veletrhů se počítají jako ocenění v soutěži. Započítává se ve výši úměrné podílu autora..
E20 Citace ISI 5/M Citace uvedená v citační databázi ISI. Časové rozlišení: Práce citována v časovém období, za které se provádí výpočet kritérií (nezáleží tedy na tom, kdy vyšla). Autocitace a nepřímé autocitace se nepočítají. Započítává se ve výši úměrné podílu autora.. U prací, jejichž rukopis byl redakcí přijat po 31.12.2007, je nutnou podmínkou uvedení FEL jako pracoviště, kde práce vznikla, nebo uvedení FEL jako pracoviště autora.
E21 Recenze pro časopis excerpovaný ISI 2 Je nutné doložit.
E22 Hostující profesor 10 Hostující profesor fyzicky přítomný na zahraniční univerzitě po dobu alespoň tři měsíce nepřetržitě nebo tři měsíce v daném roce. Započítává se v roce ukončení pobytu.
oddíl F - Doplňková činnost Počítá se součet zisk u a režie tak, jak je uveden v kalkulaci. Částky se zaokrouhlují dolů na celé tisíce. Patří sem i čistý zisk z konferencí, pokud jej získá FEL k využití. Započítává se do roku, v němž došla úhrada na účet FEL. V případě částečné úhrady je započtena přiměřená část.. Za každý rok se vypočtou příslušné body a poté se sečtou za poslední tři roky.
F   0,1 promile ze součtu zisku a režie.  

V tabulce značí M medián impakt faktoru časopisů v daném oboru. Tato hodnota se pro publikace vyšlé v roce A přebírá z "Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce A-1" RVV. Pokud je daný časopis zařazen ISI do více oborů, použije se jako M průměr mediánů těchto oborů.
V tabulce značí IF impakt faktor daného časopisu tak, jak jej udává ISI k 31. 12. roku publikování práce.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.