Kritéria hodnocení VVČ pro FEL ČVUT

Platná od 1.1.2006 a upřesněná VR FEL dne 12.4.2006
  1. Kvalifikace pracovníků
  2. Publikace
  3. Granty
  4. Doktorandi
  5. Uznání vědeckou komunitou
  6. Doplňková činnost
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů
oddíl A - Kvalifikace pracovníků Body za kvalifikaci zaměstnanců se počítají ze stavu v hodnoceném roce. Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem. Za jednu osobu lze započítat jen jeden řádek oddílu A.
A1 Profesor 4  
A2 Doktor věd 3  
A3 Docent 2  
A4 Kandidát věd, PhD. nebo ekvivalent 1  
oddíl B - Publikace Body za publikace se sčítají za tříleté období. Jednotlivým osobám jsou započteny v poměru podílu na společném díle. Není-li podíl doložen, uvažuje se rovný podíl všech spoluautorů. Publikování článků v časopisech vycházejících toliko elektronicky je postaveno na roveň článkům tištěným. Autor záznamu není povinen doložit podíl jednotlivých spoluautorů, pokud procenta spoluautorství nevykazují nárůst se zvyšujícím se pořadím spoluautorů.
B1 Kniha vydaná ve vydavatelství s nadnárodní působností ve světovém jazyce. 80 Požadavky na monografii - alespoň 500 výtisků nebo alespoň 200 stran, recenzní řízení.
B2 Odborná kniha, která nespadá do kategorie B1, prochází recenzním řízením, přináší nové výsledky 30 Požadavky na monografii - alespoň 200 výtisků, recenzní řízení.
B5 Kapitola v knize až 26 Kapitola v knize se hodnotí jednou třetinou počtu bodů za příslušný druh knihy. Nelze kumulovat s body dle B7. Hodnotí se jen jedna kapitola v knize. Vyšší autorský podíl na knize se hodnotí jako spoluautorství knihy. Za jednu publikaci lze požadovat body dle B1 až B7 jen v jedné kategorii a jen jedenkrát. Součet bodového zisku pracovníků z jednoho pracoviště nemůže přesáhnout počet bodů za celou knihu. Pokud by se tak podle předchozích pravidel mělo stát, bude bodové hodnocení všech autorů tohoto díla proporcionálně sníženo.
Kapitola má alespoň 15 stran. Při nesplnění této podmínky je publikace zařazena do kategorie B10. Konferenční nebo obdobný příspěvek vydaný knižně jako souborné dílo (sborník) se za kapitolu dle B5 nepovažuje.
B6 Vydaný překlad odborné knižní publikace až 16 Alespoň 100 výtisků a 100 stran, recenzní řízení. Uděluje se jedna pětina bodů, které by příslušely za původní publikaci
B7 Editorství odborné knižní publikace nebo speciálního čísla časopisu kat B8 10 Kniha (kategorie alespoň B5) musí mít alespoň 100 výtisků. Editorstvím není rozuměno sestavení sborníku z konference. Editor musí být uveden na titulní straně díla.
B8 Odborný článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded 30 Odborný článek v časopise excerpovaném SCI Expanded ve světovém jazyce
B9 Odborný článek v časopise s nenulovým IF 12 Článek v časopise, jehož IF byl alespoň v jednom z předchozích tří let nenulový. Určí se podle toho, zda v daném období existuje alespoň jedna práce v časopise excerpovaném SCI Expanded, která cituje libovolný článek z "časopisu s nenulovým IF". Autocitace se vylučují. Není přitom podstatné, ve kterém roce článek vyšel.
Do této kategorie automaticky patří časopisy excerpované ISI, které nejsou zařazeny do kategorie B8.
B10 Odborný článek v ostatních časopisech s povinným recenzním řízením 6  
B11 Článek v periodiku, ve kterém nejsou články obvykle recenzovány 1 Periodikum s alespoň dvěma sty výtisky. Nepočítá se bulletin FEL a interní firemní časopisy. Do této kategorie se počítají rovněž recenze knih a programů, a to i když jsou publikovány v časopisech dle B8 až B10.
B12 Příspěvek ve sborníku prestižní konference 8 Prestižní konference: Konference uvedená v "Seznamu prestižních konferencí FEL ČVUT", o kterém rozhoduje a pro každý rok vydává VR FEL.
B13 Odborný příspěvek ve sborníku konference, světový jazyk 4 Do kategorie B13 nelze zařadit studentské konference a konference zařazené VR FEL do kategorie B15.
B14 Příspěvek ve sborníku konferencí WORKSHOP (ČVUT) 1  
B15 Odb. příspěvek ve sborníku konference ostatní nebo studentské (např. POSTER) 2  
B16 Vyzvaná nebo oceněná přednáška ve sborníku konference 4 Počítá se jako "příplatek" k taxe za příspěvek ve sborníku. Musí být ve sborníku konference nebo tištěném programu konference uvedeno jako "invited" nebo "keynote lecture", popř. "Vyzvaná přednáška". Jako vyzvané se nepočítají přednášky na konferencích, kde je více než 20% přednášek vyzvaných. Jako ocenění se uznává ocenění cenou pro nejlepší přednášku(y) nebo poster.
B17 Udělení patentu mimo ČR a SR. 50 Patent se započítává jednou, i když je udělen ve více zemích.
B18 Udělený patent ČR (SR) 30 Započítává se jen jednou, i když je udělen v obou státech.
B19 Udělený užitný vzor 10 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích.
B20 Udělený průmyslový vzor 5 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích.
B21 Ocenění propagačních aktivit FEL 0 - 10 O počtu bodů rozhodne děkan.
B22 Vícenásobná publikace 0 Vícenásobnou publikací je míněno publikování téže práce bez úprav nebo s nepodstatnými úpravami na dalších místech či mediích. Příkladem je například sborník konference vydaný knižně a na CD.
oddíl C - Granty Hodnocení je odvozeno od finančních prostředků získaných pro fakultu v daném období. Nezapočítávají se prostředky převáděné spoluřešitelům (spolunositelům). Počítají se prostředky za poslední tři roky. Body přísluší řešiteli grantu v případech, kdy je nositelem FEL, popř. spoluřešiteli, který odpovídá za práce na FEL, pokud je tato spolunositelem. Sčítají se prostředky za poslední tři roky, a to tak, že se za každý rok vypočtou příslušné body a poté se sečtou za poslední tři roky.
C1 Granty do 99 tisíc Kč včetně 5  
C2 Granty nad 99 tisíc do 299 tisíc Kč včetně 8  
C3 Granty nad 299 tisíc do 899 tisíc Kč včetně 12  
C4 Granty nad 899 tisíc do 1999 tisíc Kč včetně 20  
C5 Granty od 2 milionu Kč výše 25  
oddíl D - Doktorandi hodnotící období tři roky
D1 Obhájená disertační práce 30 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FEL. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak.
D2 Složená SDZ 5  
oddíl E - Uznání vědeckou komunitou hodnotící období tři roky
  Předseda   Existuje písemný doklad (uvedeno v periodiku, sborníku konference, nebo lze prokázat jmenovacím dopisem, písemným zápisem o výsledku volby ap.)
E1 * redakční rady časopisu excerpovaného ISI 20 Za každý rok vykonávání
E2 * redakční rady zahraničního časopisu 12 Za každý rok vykonávání. Počítají se časopisy, v nichž příspěvky pravidelně procházejí recenzním řízením.
E3 * redakční rady tuzemského časopisu 6 Za každý rok vykonávání. Počítají se časopisy, v nichž příspěvky pravidelně procházejí recenzním řízením.
E4 * programového/edičního výboru prestižní konference 12 Platí pro konference, které jsou zařazeny na seznamu "Prestižních konferencí FEL ČVUT" pro daný rok. Hodnotí se práce ve výboru, který odpovídá za odbornou úroveň konference, i když se tento výbor nenazývá "Programový" či "Ediční". Může to být např. "Technical Program Committee" apod. Započítává se jen jednou za jedno konání konference, v roce jejího konání. Dvakrát - v roce konání a v roce předcházejícím - se započítává v případě, že se jednání konference zúčastní alespoň 500 delegátů nebo je ve sborníku alespoň 400 příspěvků.
E5 * programového/edičního výboru ostatní konference 6 Započítává se jen jednou za jedno konání konference, v roce jejího konání.
E6 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 12 Za každý rok vykonávání. Má-li společnost podvýbory, jsou považovány za "odborné orgány" kategorie E8. Společnost lze považovat za mezinárodní, pokud pokrývá svou činností alespoň tři státy.
E7 * výboru ostatní vědecké společnosti 6 Za každý rok vykonávání
E8 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 6 Za odborný orgán se pro tento účel považují orgány vysokých škol, ministerstev a státní správy, komise Českého normalizačního institutu, komise EU a dílčí výbory mezinárodních vědeckých společností. Bodové hodnocení nepřísluší za předsednictví komisí FEL, je však přiznáváno za členství ve vědecké radě jiné fakulty či školy Za každý rok vykonávání. Započítávají se komise jmenované na určité období, nikoli jednorázově k jednomu řízení (nepočítají se habilitační a jmenovací komise, počítají se oborové rady). Do této kategorie nepatří: řídící a jiné orgány grantových projektů, komise pro SDZ, SMZ a SBZ.
E9 * organizačního výboru prestižní konference 8 Uděluje se pouze tehdy, pokud se konference zúčastní alespoň 250 delegátů nebo je v jejím sborníku uvedeno alespoň 200 příspěvků. Započítává se jen jednou za jedno konání konference, v roce jejího konání.
Dvakrát - v roce konání a v roce předcházejícím - se započítává v případě, že se jednání konference zúčastní alespoň 500 delegátů nebo je ve sborníku alespoň 400 příspěvků.
  Člen   Viz body E1 až E9
E10 * redakční rady časopisu excerpovaného SCI 10  
E11 * redakční rady zahraničního časopisu 6  
E12 * redakční rady tuzemského časopisu 3  
E13 * programového/edičního výboru prestižní konference 6  
E14 * programového/edičního výboru ostatní konference 3  
E15 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 6  
E16 * výboru ostatní vědecké společnosti 3  
E17 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 3  
E18 * organizačního výboru prestižní konference 4  
E19 Ocenění realizace práce v praxi cenou v soutěži 4 Za ocenění je považováno prvé až třetí místo. Soutěže s mezinárodní účastí se počítají rovněž. Nejsou počítány ceny ze soutěží, které se mohou účastnit jen odborníci z některé školy či firmy. Medaile z mezinárodních veletrhů se počítají jako ocenění v soutěži.
E20 Citace ISI 2 Citace uvedená v citační databázi ISI. Časové rozlišení: Práce citována v časovém období, za které se provádí výpočet kritérií (nezáleží tedy na tom, kdy vyšla). Autocitace a nepřímé autocitace se nepočítají.
E21 Recenze pro časopis excerpovaný SCI Expanded 1 Je nutné doložit.
E22 Hostující profesor 10 Hostující profesor fyzicky přítomný na zahraniční univerzitě po dobu alespoň tři měsíce nepřetržitě nebo tři měsíce v daném roce. Započítává se v roce ukončení pobytu.
oddíl F - Doplňková činnost Počítá se zisk tak, jak je uveden v kalkulaci. Částky se zaokrouhlují dolů na celé tisíce. Patří sem i čistý zisk z konferencí, pokud jej získá FEL k využití. Započítává se do roku, v němž došla úhrada na účet FEL. V případě částečné úhrady je započtena přiměřená část zisku. Za každý rok se vypočtou příslušné body a poté se sečtou za poslední tři roky.
F1 od 1 do 5 tis. 1  
F2 5 - 20 tis. 2  
F3 20 - 40 tis. 4  
F4 40 - 100 tis. 7  
F5 100 - 200 tis. 9  
F6 200 až 500 tisíc 12  
F7 přes půl milionu 15  
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.