Kriteria hodnocení VVČ na FEL

Schváleno VR FEL dne 5. 12. 2012. Tato kriteria se použijí pro hodnocení aktivit od 1. 1. 2013. Předchozí výsledky a aktivity se hodnotí podle kriterií platných v době uplatnění výsledku nebo konání aktivity.
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů Vazba s RIV
Oddíl A - Kvalifikace pracovníků Body za kvalifikaci zaměstnanců se počítají ze stavu v hodnoceném roce Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem. Za jednu osobu lze započítat jen jeden z titulů A1 nebo A3 a titul dle A2, každý jen jednou. V sumářích za víceleté období se body z kategorie A započítají pouze za poslední rok období. NENÍ
A1 Profesor 8    
A2 Doktor věd 4 DrSc. a DSc.  
A3 Docent 4    
A4 H-index H Dle V3S bez autocitací  
Oddíl B - Publikace Jednotlivým osobám jsou započteny v poměru podílu na společném díle. Není-li podíl doložen, uvažuje se rovný podíl všech spoluautorů. Publikování článků v časopisech vycházejících toliko elektronicky je postaveno na roveň článkům tištěným. Autor záznamu není povinen doložit podíl jednotlivých spoluautorů, pokud procenta spoluautorství nevykazují nárůst se zvyšujícím se pořadím spoluautorů.
V práci musí být odpovídajícím způsobem uvedeno, že vznikla na FEL - jako pracoviště autora, pokud se neuvádí, pak uvedením FEL jako pracoviště, kde práce vznikla.
 
B1 Kniha vydaná ve vydavatelství s nadnárodní působností ve světovém jazyce. 250 Požadavky na monografii - alespoň 500 výtisků nebo alespoň 200 stran, recenzní řízení. Světovým jazykem se rozumí angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština. Splňuje požadavky kat. B - odborná kniha
B2 Odborná kniha, která nespadá do kategorie B1, prochází recenzním řízením, přináší nové výsledky 60 Požadavky na monografii - alespoň 200 výtisků, recenzní řízení. Splňuje požadavky kat. B - odborná kniha
B5 Kapitola v knize až 50 Kapitola v knize se hodnotí jednou pětinou počtu bodů za příslušný druh knihy. Hodnotí se jen jedna kapitola v knize. Vyšší autorský podíl na knize se hodnotí jako spoluautorství knihy. Za jednu publikaci lze požadovat body dle B1 až B5 jen v jedné kategorii a jen jedenkrát. Součet bodového zisku pracovníků z jednoho pracoviště nemůže přesáhnout počet bodů za celou knihu. Pokud by se tak podle předchozích pravidel mělo stát, bude bodové hodnocení všech autorů tohoto díla proporcionálně sníženo.
Kapitola má alespoň 15 stran. Konferenční nebo obdobný příspěvek vydaný knižně jako souborné dílo (sborník) se za kapitolu dle B5 nepovažuje.
 
B8 Odborný článek v impaktovaném periodiku 15+IF*100/M Odborný článek v časopise excerpovaném ISI nebo uznávanému RVVI za impaktovaný. Splňuje požadavky kat. Jimp - článek v impaktovaném časopise
B101 Odborný článek v recenzovaném mezinárodním časopise 15 Článek excerpovaný světově uznávanou databází SCOPUS, ERIH.
Do této kategorie automaticky patří časopisy excerpované ISI, které nejsou zařazeny do kategorie B8, a časopisy, které RVVI uzná za časopisy kategorie Jneimp.
Splňuje požadavky kat. Jneimp - článek v recenzovaném časopise
B10 Odborný článek v časopise s povinným recenzním řízením 4 Tuzemské časopisy dle platného seznamu RVVI, zahraniční s doložitelným recenzním řízením. Tuzemský článek splňuje požadavky kat. Jrec - článek v českém recenzovaném časopise
B11 Článek v periodiku, ve kterém nejsou články obvykle recenzovány 1 Periodikum, vychází pravidelně, má ISSN. Nepočítá se bulletin FEL a interní firemní časopisy. Do této kategorie se počítají rovněž články o společenských událostech, setkáních, výročích, recenze knih a programů, a to i když jsou publikovány v časopisech dle B8 až B10. Článek v oboru pěstovaném na FEL, nepatří sem výzkumné a technické zprávy.  
B12 Odborný příspěvek ve sborníku indexované konference 8 Příspěvek ve WOS. Nepočítají se konference z negativního seznamu schváleného VR FEL.  
B14 Příspěvek ve sborníku ostatních konferencí 1    
B22 Vícenásobná publikace 0 Vícenásobnou publikací je míněno publikování téže práce bez úprav nebo s nepodstatnými úpravami na dalších místech či mediích. Příkladem je například sborník konference vydaný knižně a na CD.  
Oddíl BX - Aplikační výsledky Jednotlivým osobám jsou započteny v poměru podílu na společném díle. Není-li podíl doložen, uvažuje se rovný podíl všech spoluautorů. Publikování článků v časopisech vycházejících toliko elektronicky je postaveno na roveň článkům tištěným. Autor záznamu není povinen doložit podíl jednotlivých spoluautorů, pokud procenta spoluautorství nevykazují nárůst se zvyšujícím se pořadím spoluautorů.
V práci musí být odpovídajícím způsobem uvedeno, že vznikla na FEL - jako pracoviště autora, pokud se neuvádí, pak uvedením FEL jako pracoviště, kde práce vznikla. Plný počet bodů se započte, je-li výsledek vlastněn výhradně ČVUT (FEL), v případě nižšího vlastnického podílu je zisk bodů úměrně snížen.
 
BX17 Udělení evropského nebo mezinárodního patentu (EPO, USPTO), patent USA a Japonska 250 Patent se započítává jednou, i když je udělen více patentovými úřady. Lze však započíst 1x BX17 a 1x BX18. Splňuje požadavky kat. P - patent
BX18 Udělený patent národní 20 Započítává se jen jednou, i když je udělen v několika státech. Patent USA a Japonska patří do BX17.  
BX19 Udělený užitný vzor 5 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích. Splňuje požadavky kat. F - užitný vzor
BX20 Udělený průmyslový vzor 5 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích. Splňuje požadavky kat. F - průmyslový vzor
BX23 Patent nebo užitný vzor, který je využíván na základě platné licenční smlouvy 2 Prodaná licence patentu, jehož vlastníkem je ČVUT. Za každých 5000 Kč, které ČVUT FEL získalo v daném roce z licenčních poplatků se započte 1 bod, po odečtení nákladů na přihlášku a udržování Splňuje požadavky kat. P - patent
BX24 Poloprovoz 10 Prokázáno, odpovídá definici dle RVVI kat. Z Splňuje požadavky kat. Z
BX241 Ověřená technologie 10 Prokázáno, odpovídá definici dle RVVI kat. Z Splňuje požadavky kat. Z
BX25 Prototyp, certifikovaná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW 5 Prokázáno, odpovídá definici dle RVVI Splňuje požadavky kat. G, N, R
BX99 Vydaný překlad knižní publikace 10 Překládaná publikace kategorie B1 nebo B2 odborně patří do vědních disciplin pěstovaných na FEL, nebo je výsledkem grantu řešeného na FEL. Vazba na FEL musí být v práci explicitně uvedena.  
Oddíl C - Externí granty a doplňková činnost   NENÍ
C1 Granty 1 Hodnocení je odvozeno od finančních prostředků získaných pro režii fakulty v daném období. Nezapočítávají se prostředky převáděné spoluřešitelům (spolunositelům). Body přísluší řešiteli grantu v případech, kdy je nositelem FEL, popř. spoluřešiteli, který odpovídá za práce na FEL, pokud je tato spolunositelem. Sčítají se prostředky za poslední tři roky, a to tak, že se za každý rok vypočtou příslušné. 1 bod za každých 10000 Kč  
C2 Doplňková činnost 0,2 promile ze součtu zisku a režie. Počítá se součet zisku a režie. Částky se zaokrouhlují dolů na celé tisíce. Patří sem i čistý zisk z konferencí, pokud jej získá FEL k využití. Započítává se do roku, v němž došla úhrada na účet FEL. V případě částečné úhrady je započtena přiměřená část. 2 body za každých 10000 Kč.  
Oddíl D - Doktorandi v DSP na FEL Hodnotící období rok. NENÍ
D1 Obhájená disertační práce 40 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FEL. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak.  
D2 Složená SDZ 5 Započítává se školiteli (nebo se dělí mezi školitele a specialistu).  
D3 Disertační práce odevzdaná ve standardní době studia 80 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FEL. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak. Podmínkou započtení je úspěšná obhajoba. Datem výkonu je datum obhajoby, nelze kombinovat D1 a D3.  
Oddíl E - Uznání vědeckou komunitou Hodnotící období rok NENÍ
  Předseda   Existuje písemný doklad (uvedeno v periodiku, sborníku konference, nebo lze prokázat jmenovacím dopisem, písemným zápisem o výsledku volby ap.)  
E1 * redakční rady časopisu excerpovaného WOS 10 Za každý rok vykonávání  
E3 * redakční rady časopisu 4 Za každý rok vykonávání. Počítají se časopisy, v nichž příspěvky pravidelně procházejí recenzním řízením - kategorie B10, B101.  
E4 * programového/edičního výboru indexované konference 3 Započítává se jen jednou za jedno konání konference, v roce jejího konání. Alespoň jeden příspěvek z daného ročníku konference je ve WOS. Konference z negativního seznamu schváleného VR FEL se nepočítají.  
E5 * programového výboru mezinárodní konference 2 Konference, sborník ve světovém jazyce, má ISBN. Nespadá do E4. Mimo konference z negativního seznamu, schváleného VR FEL  
E6 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 6 Za každý rok vykonávání. Má-li společnost podvýbory, jsou považovány za "odborné orgány" kategorie E8. Společnost lze považovat za mezinárodní, pokud pokrývá svou činností alespoň tři státy.  
E7 * výboru ostatní vědecké společnosti 3 Za každý rok vykonávání  
E8 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 3 Za odborný orgán se pro tento účel považují: vědecké rady vysokých škol, ministerstev, oborové rady akreditovaných doktorských studijních programů (mimo FEL), komise Českého normalizačního institutu, komise EU, dílčí výbory mezinárodních vědeckých společností a orgány stanovené vyhláškou děkana. Bodové hodnocení nepřísluší za předsednictví komisí FEL. Za každý rok vykonávání. Započítávají se komise jmenované na určité období, nikoli jednorázově k jednomu řízení (nepočítají se habilitační a jmenovací komise, počítají se oborové rady). Do této kategorie nepatří: řídící a jiné orgány jednotlivých grantových projektů, komise pro SDZ, SMZ a SBZ.  
  Člen   Viz body E1 až E9 přiměřeně  
E10 * redakční rady časopisu excerpovaného ISI 5    
E11 * redakční rady zahraničního časopisu 3    
E12 * redakční rady tuzemského časopisu 1    
E13 * programového/edičního výboru indexované konference 2    
E13 * programového výboru mezinárodní konference 1    
E15 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 3    
E16 * výboru ostatní vědecké společnosti 1    
E17 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 1    
E19 Ocenění realizace práce v praxi cenou v soutěži 5 Za ocenění je považováno prvé až třetí místo. Počítají se soutěže s národní a mezinárodní účastí. Nejsou počítány ceny ze soutěží, které se mohou účastnit jen odborníci z některé školy či firmy. Medaile z mezinárodních veletrhů se počítají jako ocenění v soutěži. Započítává se ve výši úměrné podílu autora.  
E20 Citace ISI 4/M Citace uvedená v některé z následujících citačních databází WOS: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Časové rozlišení: Práce citována v časovém období, za které se provádí výpočet kritérií (nezáleží tedy na tom, kdy vyšla). Autocitace a nepřímé autocitace se nepočítají. Započítává se ve výši úměrné podílu autora. U prací, jejichž rukopis byl redakcí přijat po 31.12.2007, je nutnou podmínkou uvedení FEL jako pracoviště, kde práce vznikla, nebo uvedení FEL jako pracoviště autora.  
E21 Recenze pro časopis excerpovaný ISI 1 Je nutné doložit.  
E22 Hostující profesor 5 Hostující profesor fyzicky přítomný na zahraniční univerzitě po dobu alespoň tři měsíce nepřetržitě nebo tři měsíce v daném roce. Započítává se v roce ukončení pobytu.  
E101 Editorství zvláštního čísla časopisu kat. B8 3    
E102 Vyzvaná nebo oceněná přednáška ve sborníku konference 2 Počítá se jako "příplatek" k taxe za příspěvek ve sborníku. Musí být ve sborníku konference nebo tištěném programu konference uvedeno jako "invited" nebo "keynote lecture", popř. "Vyzvaná přednáška". Jako vyzvané se nepočítají přednášky na konferencích, kde je více než 20% přednášek vyzvaných. Jako ocenění se uznává ocenění cenou pro nejlepší přednášku(y) nebo poster.  
Oddíl Q - Vybrané výsledky   NENÍ
Q1   10 Časopisecký článek s IF v horní třetině časopisů oboru dle WOS. V případě více oborů alespoň v jednom oboru. Má strukturu vědeckého článku a alespoň jednu stranu v časopise. Splňuje Jimp dle RVVI.
Q2   10 Mezinárodní licencovaný patent  

V tabulce značí M medián impakt faktoru časopisů v daném oboru. Pokud je daný časopis zařazen ISI do více oborů, použije se jako M průměr mediánů těchto oborů.
V tabulce značí IF impakt faktor daného časopisu tak, jak jej udává ISI k 31. 12. roku publikování práce.

Význam sloupce "vazba s RIV": Výsledek kategorie B se vykazuje pouze tehdy, pokud splňuje i aktuální podmínky RVVI. Přitom se pro daný rok uvažují podmínky známé k 1. lednu daného roku.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.