Cena děkana za vynikající disertační práci

Cena se uděluje za mimořádně kvalitní doktorskou práci. Mezi indikátory kvality patří zejména:

  • zveřejnění výsledků1 disertace v jednom či více článcích publikovaných nebo přijatých k publikaci v časopise s impakt faktorem v Q1 či příspěvku na konferenci CORE A*/A, u nichž je student hlavním autorem,
  • získání významného počtu citací článků využitých v disertaci ve WoS, Scopus nebo Google Scholar, zejména je-li doktorand hlavním autorem,  
  • získání ocenění, např. Best Paper Award,
  • významně pozitivní posudek mezinárodně uznávaného odborníka.

Práce musí být odevzdána do 5 let od zahájení studia. Výjimku tvoří okolnosti, které přispívají ke kvalitě práce a erudici studenta (typicky dlouhodobá zahraniční stáž) nebo zohledňují sociální či zdravotní důvody (např. uznaná doba rodičovství, péče o blízké, dlouhodobá nemoc).

Navrhovatel v návrhu uvede krátké zdůvodnění vyzdvihující přínos doktoranda k rozvoji oboru, originalitu práce a dosažené indikátory kvality a vloží CV a posudkyvyznačením (podbarvením) pasáží vyzdvihujících kvalitu práce.

Návrh ve formátu pdf (jeden soubor vč. příloh) podává předseda komise pro obhajobu disertační práce, vedoucí katedry, předseda oborové rady, školitel nebo proděkan pro vědu e-mailem na adresu sekretariat@fel.cvut.cz a v kopii na science@fel.cvut.cz. Návrhy oceněných prací jsou zveřejněny vedoucím kateder a oborovým radám.

Autor oceněné práce a jeho školitel, případně školitel specialista obdrží čestné uznání děkana a finanční odměnu. Cena se předává obvykle na zasedání Vědecké rady.

Autoři oceněných prací


1 Publikační výstupy uchazeče jsou vloženy do databáze V3S.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.