Ceny děkana za prestižní disertační práci uděleny

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze udělil dne 13. listopadu 2013 Cenu děkana za prestižní disertační práci sedmi doktorandům. Autoři oceněných prací a jejich školitelé obdrží čestné uznání děkana a finanční odměnu.

Hlavními požadavky pro přiznání ocenění jsou publikace jádra disertační práce v mezinárodních časopisech, citační odezva, oponent disertace z prestižního zahraničního pracoviště. Samozřejmým požadavkem je proto sepsání a obhajoba práce ve světovém jazyce.

Cena děkana za prestižní disertační práci je udělována každoročně.

V roce 2013 obdrželi cenu tito nominovaní autoři:

  1. Martin Bohata za práci Technique of Operator Algebras in Quantum Structures, zabývající se použitím teorie operátorů a operátorových algeber v kvantové fyzice.
  2. Joao Vitor Bernardo Pimentel za práci Adaptive self-lubrication low-friction coatings která se zabývá analýzou tribologického chování vrstev na bázi WSC a detailní analýzou formování ultratenké tribovrstvy.
  3. Zuzana Kúkelová za práci Algebraic Methods in Computer Vision zaměřenou na aplikaci techniky výpočetní komunikativní algebry na problémy počítačového vidění.
  4. Jiří Cigler za práci Model Predictive Control for Buildings, ve které autor přináší návrh a podmínky pro implementaci prediktivního regulátoru a přednosti jeho energetické efektivity.
  5. Samuel Prívara za práci Building modeling and identification for predictive control, ve které se autor věnuje problému identifikace matematických modelů budov se zaměřením na používání modelů v algoritmu prediktivní regulace.
  6. Přemysl Volf za práci Multiagent Simulation of Air Space and Air Traffic Management, ve které se zabývá simulací letového provozu v rámci projektu AgentFly. AgentFly se soustředí na přesné modelování dopravních letadel a modelování chování a rozhodování letových dispečerů.
  7. Martin Randus za práci Methods for Measurement of Extreme Impedances, zaměřenou na výzkum mikrovlnných měřicích metod pro měření tzv. extrémních impedancí.

Všichni ocenění publikovali své práce v mezinárodních odborných periodikách a získali prestižní ocenění, jakými jsou například Best Paper Award.