Cena děkana za vynikající disertační práci

Cena se uděluje za mimořádně kvalitní doktorskou práci. Mezi indikátory kvality patří zejména:

  • zveřejnění výsledků1 disertace v jednom či více článcích publikovaných nebo přijatých k publikaci v časopise s impakt faktorem v Q1 či příspěvku na konferenci CORE A*/A, u nichž je student hlavním autorem,
  • získání významného počtu citací článků využitých v disertaci ve WoS, Scopus nebo Google Scholar, zejména je-li doktorand hlavním autorem,  
  • získání ocenění, např. Best Paper Award,
  • významně pozitivní posudek mezinárodně uznávaného odborníka.

Práce musí být odevzdána do 5 let od zahájení studia. Výjimku tvoří okolnosti, které přispívají ke kvalitě práce a erudici studenta (typicky dlouhodobá zahraniční stáž) nebo zohledňují sociální či zdravotní důvody (např. uznaná doba rodičovství, péče o blízké, dlouhodobá nemoc).

Navrhovatel v návrhu uvede krátké zdůvodnění vyzdvihující přínos doktoranda oboru, originalitu práce a dosažené indikátory kvality a vloží posudky s vyznačením pasáží vyzdvihujících kvalitu práce.

Návrh ve formátu pdf podává předseda komise pro obhajobu disertační práce, vedoucí katedry, předseda oborové rady, školitel nebo proděkan pro vědu e-mailem na adresu sekretariat@fel.cvut.cz a v kopii na science@fel.cvut.cz. Návrhy oceněných prací jsou zveřejněny vedoucím kateder a oborovým radám.

Autor oceněné práce a jeho školitel, případně školitel specialista obdrží čestné uznání děkana a finanční odměnu. Cena se předává obvykle na zasedání Vědecké rady.

Autoři oceněných prací


1 Publikační výstupy uchazeče jsou vloženy do databáze V3S.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.