Popis předmětu - B6B37MM2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B37MM2 Multimedia 2
Role:V, PV Rozsah výuky:2P+2L+6D
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Rund F. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bednář J., Klíma M., Rund F. Kreditů:5
Cvičící:Bednář J., Bernas M., Klíma M., Novotný M., Rund F. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B37MM2

Anotace:

Předmět se navzájem doplňuje s předmětem MM1 a zaměřuje se na hlubší proniknutí do oblasti metod zpracování multimediálního signálu a fyzikálních principů využívaných při jeho snímání, přenosu a reprodukci. Jedna část předmětu je věnována vnímání vizuálního podnětu a barev člověkem a zohlednění těchto poznatků při práci s videosignálem v praxi. Další a podstatná část předmětu je věnována metodám zpracování a syntézy zvuku a předmět je zakončen tématy věnovanými metodám kreativní práce se zvukem. Cvičení jsou zaměřena na laboratorní experimenty v multimediálním komplexu katedry radioelektroniky, popř. IIM. Předmět je optimalizován pro informatické obory.

Cíle studia:

Prohloubení znalostí principů a metod multimediální techniky s ohledem na potřeby studentů informatických oborů.

Osnovy přednášek:

1. Metody zpracování číslicového signálu - průchod signálu lineární soustavou, operace v časové a kmitočtové rovině.
2. Algoritmy zvukových efektů využívající lineární filtraci, zpožďovací efekty.
3. Dynamické procesory, modulační a nelineární efekty, prostorové efekty.
4. Metody záznamu zvukového signálu. Algoritmy pro rekonstrukci - odstranění vad - zvukového signálu.
5. Metody a standardy pro kompresi zvuku. Hodnocení signálu z hlediska vnímání.
6. Snímání, zpracování a reprodukce stereofonního a vícekanálového zvuku.
7. Syntéza zvuku - algoritmy syntézy zvuku, součtová, rozdílová a další typy syntéz.
8. Vnímání obrazové informace, anatomie a fyziologie vidění a hodnocení kvality.
9. Zobrazovací soustavy, kolorimetrie.
10. Prostředky snímání obrazu - obrazové senzory.
11. Prostředky reprodukce obrazu - obrazové displeje.
12. Předzpracování a digitalizace obrazu.
13. Standardy pro kompresi a přenos obrazu a videa.
14. Rezerva, nové trendy v multimediální technice

Osnovy cvičení:

1. Úvod, obsah cvičení, podmínky zápočtu, bezpečnost. Úvod do SW pro zpracování zvuku.
2. Seznámení se základními vlastnostmi (zvukového) signálu v audio editoru
3. Základní prostředky pro zpracování signálu (filtry a další efekty). Pokus s interferometrem.
4. Zvuk v prostoru, měření IR. Zpožďovací, prostorové a nelineární efekty.
5. Vstupní impedance reproduktoru. Efekty s nelineární převodní charakteristikou. DAW, operace v reálném čase.
6. Komprese a záznam signálu.
7. Zvuková syntéza a kompozice
8. Úvod do měření v obrazové a videotechnice
9. Kolorimetrie - měření základních barev TV přijímače
10. Měření kritického kmitočtu blikání
11. Měření a analýza videosignálu
12. Měření MTF kamery
13. Zápočtový test
14. Zápočet

Literatura:

Vzhledem k šíři a přehledovému charakteru předmětu není povinná literatura stanovena, pouze doporučená:
1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.
2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
4. Levický Dušan, Multimediálne telekomunikácie, ELFA 2002.
5. Zölzer Udo, DAFX - Digital Audio Effects, John Wiley & Sons, 2011.
6. Syrový Václav, Hudební akustika. NAMU 2008.

Požadavky:

Je předpokládána znalost základů na úrovni kurzu Multimédia 1, v rozsahu příslušných skript – absolvování konkrétního předmětu není vyžadováno

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V 5
BKSIT Před zařazením do oboru PV 6
BPSIT Před zařazením do oboru PV 6
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu PV 4


Stránka vytvořena 1.3.2024 17:50:43, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)