Popis předmětu - A0B04S2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04S2 Španělský jazyk 2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Juna Jennings P., Lisá D., Lukešová A., Novotná T. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S2

Anotace:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (5. až 7. lekce). Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Cíle studia:

Rozšíření slovní zásoby a prohloubení znalosti gramatických jevů. Představení základních španělských reálií. Zdokonalení mluveného a psaného projevu.

Obsah:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 5. až 7. lekce učebnice Aventura 1.

Osnovy přednášek:

Gramatické okruhy: - superlativ přídavných jmen - přivlastňovací zájmena nesamostatná - zájmena s předložkou - zájmena předmětu nepřímého - slovesa gustar, encantar, interesar - modální slovesa - složený budoucí čas - příslovce - časové předložky Slovní zásoba: - rodina - popis osoby (vzhled, charakter) - svátky - dny v týdnu, měsíce - záliby - film - orientace ve městě - dopravní prostředky - denní rutina

Osnovy cvičení:

1. - Úvod. Opakování lekce 1 až 4.
2. - Lekce 5 - Estos somos nosotros.
Přivlastňovací zájmena nesamostatná. Rodina.
3. - Lekce 5 - popis osoby (vzhled, charakter).
Předložka de (shrnutí). Příslovce: muy, bastante, un poco, nada.
4. - Lekce 5 - Las fiestas de España.
Určování data. Superlativ přídavných jmen.
5. - Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)
6. - Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)
7. - Lekce 6 - Cuestión de gustos.
Slovesa: gustar, encantar, interesar. Zájmena předmětu nepřímého.
8. - Lekce 6 -příslovečné určení času.
Denní harmonogram. Zájmena s předložkou. Vztažné zájmeno que.
9. - Lekce 6 - Barcelona.
Dvojí zápor ve větě. Příslovečné určení míry.
10. - Lekce 7 - De marcha por la ciudad.
Vazba ir s infinitivem. Udávání času.
11. - Lekce 7 - orientace ve městě.
Modální slovesa. Časové předložky.
12. - Lekce 7 - Los horarios en España.
Dny v týdnu.
13. - TEST
14. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění. Udělení zápočtů.

Literatura:

Studijní literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Požadavky:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Očekává se znalost základů španělského jazyka v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura I.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

španělština, mírně pokročilí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 20.7.2024 17:50:55, semestry: Z/2024-5, L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)