Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k bakalářské státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2014/2015

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 15/2014

Č.j.: 1902/13922/14/ši

 • Termín pro odevzdání bakalářské práce i pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) je 6. ledna 2015 s následným termínem státních závěrečných zkoušek 26. - 30. ledna 2015. Bakalářskou práci student odevzdává nejen v papírové podobě na sekretariátu katedry, ale i elektronicky v KOSu dle zpracovaného návodu pro odevzdání.
 • Přesný den konání SZZ stanovují katedry.
 1. K bakalářským státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají na zimní semestr akad. roku 2014/2015 zapsán předmět Bakalářská práce, nebo již z předmětu Bakalářská práce obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet, případně mají termín určen (z důvodu určení náhradního termínu odevzdání bakalářské práce ["odkladu odevzdání BP"] apod.).

  Ke státním závěrečným zkouškám se student přihlašuje pouze prostřednictvím KOSu, a to nejpozději do 6. ledna 2015 - po tomto datu již přihlášení nebude možné (papírová přihláška se tedy již nepodává). Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, se přihlašovat nemusejí.

 2. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana pro bakalářské SZZ určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  1. v termínu se přihlásí prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz odst. 1)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 21. 1. 2015 včetně) splní svůj studijní plán.
  Ke kontrole splnění studijního plánu se student dostaví nejpozději 21. 1. 2015 k příslušné studijní referentce SO, která zároveň studentovi uzavře index. Studenty žádáme, aby si na SO přišli uzavřít index neprodleně po absolvování své poslední zkoušky. Index musí student přinést k SZZ.Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).
 3. Jestliže student, který má na zimní semestr akad. r. 2014/2015 podruhé zapsán předmět "Bakalářská práce", neodevzdá bakalářskou práci do 6. ledna 2015 (a nebyl mu tento termín určen děkanem jako náhradní po zápisu předmětu "Bakalářská práce" v letním semestru ak r. 2013/2014), může před 6. lednem 2015 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 22, odst. 3, písemně požádat děkana (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) o náhradní termín odevzdání BP ("odklad odevzdání BP"), tedy o odevzdání bakalářské práce do 22. 5. 2015. Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro bakalářské SZZ, čl. 3. Žádostem o náhradní termín odevzdání bakalářské práce po prvním zápisu předmětu "Bakalářské práce" nebude vyhověno, jsou tedy bezpředmětné.
 4. Pokud student odevzdá bakalářskou práci do 6. ledna 2015, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 2, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ.
 5. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ musí student absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu).
 6. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student bakalářského studia na FEL absolvovat nejpozději do šesti let od jeho zahájení (do této doby se započítávají i všechna případná přerušení studia).

V Praze 15. 12. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan