Řešení problémů spojených se zápisem předmětu Bakalářská/Diplomová práce a státní závěrečnou zkouškou

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 4/2016

Č.j.: 316/13922/2016/Ši

 1. Obecné informace ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)
 2. Instrukce pro studenty, kteří si zapíší předmět Bakalářská/Diplomová práce (BAP/DIP)
 3. Neodevzdání bakalářské práce po zápisu předmětu BAP/DIP
 4. Opakování státní závěrečné zkoušky; náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky

1. Obecné informace ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)

 • Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student bakalářského/magisterského studia absolvovat (včetně jejího případného opakování)

  • nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu (těmito požadavky se rozumí v bakalářském studiu zisk min. 180 kreditů, v magisterském pak 120 kreditů a absolvování všech předmětů příslušného studijního plánu včetně získání zápočtu za BAP/DIP). Za den splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 16, odst. 9);
  • nejpozději do šesti let ode dne zápisu do bakalářského studia, resp. do čtyř let ode dne zápisu do magisterského studia (tato doba je daná maximální dobou studia v bakalářském či magisterském programu).
 • K SZZ může jít student, který splnil svůj studijní plán (viz výše) a byl mu děkanem určen termín SZZ. Splnění studijního plánu si student zkontroluje a sám si v KOSu studijní plán uzavře; v případě problémů se obrátí na svou studijní referentku. Studentu, který svůj studijní plán splnil, začne běžet 1,5-letá lhůta pro absolvování SZZ bez ohledu na to, kdy si uzavře svůj studijní plán.

 • Děkan v souladu se Směrnicí děkana pro závěrečné práce a bakalářské a magisterské státní zkoušky určí termín SZZ těm studentům (což znamená, že ke státnicím mohou jít pouze ti studenti), kteří současně:

  • v termínu stanoveném harmonogramem studia se přihlásí k SZZ prostřednictvím KOSu
  • do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic splní svůj studijní plán. Teprve splněním studijního plánu nabývá již dříve podaná přihláška platnosti (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o stažení přihlášky žádat).

2. Instrukce pro studenty, kteří si zapíší předmět Bakalářská/Diplomová práce

Studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze předměty, jejichž celkový součet kreditů (bez započítání kreditů za předmět Bakalářská/Diplomová práce) je v daném semestru nižší než 20, nebudou v souladu s novelou Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT (čl. 14 odst. 5) žádat o individuální studijní plán:

 • studenti si zapíší všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru včetně předmětu Bakalářská/Diplomová práce, případně i další předměty dle své volby
 • pro případný postup do dalšího ročníku jim bude stanovena povinnost dosáhnout v příslušném akademickém roce minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto akademickém roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).

V případě, že studenti potřebný počet kreditů nedosáhnou, bude jejich studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností.

Řešení situací, jež mohou nastat po zápisu předmětu Bakalářská/Diplomová práce, naleznete v následující tabulce:

3. Neodevzdání bakalářské práce po zápisu předmětu BAP/DIP

 • Pokud student neodevzdá BAP/DIP po prvním zápisu předmětu BAP/DIP, zapíše si bakalářskou/diplomovou práci podruhé (Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 16, odst. 4).

 • Předmět Bakalářská/Diplomová práce lze zapsat dvakrát; po druhém zápisu je možné ve zdůvodněných případech požádat o jeden náhradní termín odevzdání BAP/DIP („odklad odevzdání BAP/DIP“).

 • Žádost o náhradní termín odevzdání BAP/DIP se podává děkanovi prostřednictvím studijního oddělení formou příslušné žádosti, jejíž přílohou je kopie platného zadání BAP/DIP. Žádost musí být doporučena vedoucím BAP/DIP a vedoucím katedry.

 • Platnost zadání BAP/DIP je omezena na dobu tří semestrů následujících po semestru, v němž student obdržel zadání BAP/DIP (viz Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky v diplomových a magisterských studijních programech na ČVUT FEL, čl. 3). Po uplynutí této lhůty musí student požádat děkana o prodloužení zadání o 1 semestr, příp. o nové zadání BAP/DIP. Žádosti se vždy podávají prostřednictvím studijního oddělení a musí být doporučeny vedoucím katedry i vedoucím původní, příp. nové práce.

4. Opakování státní závěrečné zkoušky; náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 • Týká se pouze studentů, jimž byl děkanem určen termín konání SZZ (podrobnosti viz bod 1).
 • Pokud se student nedostaví v určeném termínu ke SZZ a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví děkanovi (prostřednictvím SO), případně omluva není děkanem uznána, je klasifikován stupněm F (přichází tak o jeden termín SZZ).
 • Státní závěrečnou zkoušku lze opakovat pouze jednou.

Praha 23. 3. 2016

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan