Náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce

Student je povinen odevzdat bakalářskou/diplomovou práci v semestru, ve kterém si předmět "Bakalářská/Diplomová práce" zapsal. Předmět "Bakalářská/Diplomová práce" je možné zapsat nejvýše dvakrát.

  • Pokud student neodevzdá bakalářskou/diplomovou práci po prvním zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce", zapíše si příslušný předmět podruhé.1
  • Pokud student není schopen z vážných důvodů odevzdat bakalářskou/diplomovou práci ve stanoveném termínu ani při druhém zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce", může mu na základě jeho žádosti děkan fakulty stanovit náhradní termín jejího odevzdání (tzv. "odklad" odevzdání práce). Žádost spolu s patřičným odůvodněním musí být doručena prostřednictvím Studijního oddělení před původním termínem odevzdání práce a s vyjádřením vedoucího bakalářské/diplomové práce a vedoucího katedry, která práci zadala. Náhradní termín odevzdání práce lze stanovit pouze jeden.
  • Studentovi, který ani při druhém zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" práci v určeném termínu neodevzdal a tuto skutečnost řádně neomluvil nebo omluva nebyla děkanem uznána (nebyl mu tedy děkanem stanoven náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce), se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b) Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 Zákona.

Podmínky pro náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce a pro druhý zápis předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" stanoví článek 16, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.

Podmínky pro postup do dalšího ročníku při neodevzdání bakalářské/diplomové práce v příslušném semestru

Studentům, kteří v příslušném semestru neodevzdají bakalářskou/diplomovou práci, bude pro postup do dalšího ročníku stanovena povinnost dosáhnout v konkrétním akademickém roce minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto akad. roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).

Praha 7. 5. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan pro bakalářské studium
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan pro magisterské a kombinované studium


1 Případným žádostem o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce po prvním zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" bude vyhověno jen ve zcela výjimečných odůvodněných případech (např. dlouhodobá nemoc či studijní pobyt v zahraničí).