Opakování státní závěrečné zkoušky

  • Děkan určí studentovi termín pro opakování státní závěrečné zkoušky, jestliže
    1. nedostavil se v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce a svoji neúčast řádně do pěti dnů písemně neomluvil, nebo omluva nebyla děkanem uznána,
    2. jeho obhajoba bakalářské nebo diplomové práce nebo jiná část státní závěrečné zkoušky byla hodnocena známkou F, popřípadě všechny předepsané části státní závěrečné zkoušky byly hodnoceny známkou F.
  • Státní závěrečnou zkoušku je možné opakovat pouze jednou.
  • Státní závěrečná zkouška se opakuje jenom z té části nebo v těch částech, které byly hodnoceny známkou F.
  • SZZ musí student absolvovat nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty).
  • Pokud byla obhajoba bakalářské nebo diplomové práce hodnocena známkou F, je podmínkou pro opakování státní závěrečné zkoušky přepracování bakalářské nebo diplomové práce. O způsobu přepracování rozhodne děkan.
  • Studentovi, který se podle čl. 17 odstavce 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT i při opakování státní závěrečné zkoušky nedostavil bez omluvy ke státní závěrečné zkoušce nebo obhajoba bakalářské nebo diplomové práce nebo i jiná část státní závěrečné zkoušky byla hodnocena známkou F, se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.