Informace o doktorském studiu na FEL ČVUT v Praze

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT probíhá doktorské studium v rámci doktorského studijního programu "Elektrotechnika a informatika" členěného do šestnácti studijních oborů. Od akademického roku 2020/2021 jsou uchazeči přijímáni již pouze do nových studijních programů (které pokrývají stávající obory):

 • Akustika,
 • Aplikovaná fyzika,
 • Bioinženýrství,
 • Ekonomika energetiky a elektrotechniky,
 • Elektrotechnika a komunikace,
 • Historie věd a techniky,
 • Informatika,
 • Letecká a kosmická technika,
 • Kybernetika a robotika,
 • Matematické inženýrství.

Cílem doktorského studia je připravit absolventy na vědeckou práci, kterou uplatní zejména v akademickém prostředí, vědeckých institucích typu Akademice věd nebo výzkumních a vývojových odděleních komerčních firem.

Základní podmínkou přijetí do doktorského studia je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; přihlášku však může podat i uchazeč, u něhož se uzavření studia do termínu zápisu předpokládá. Uchazeč se hlásí na vybrané téma disertační práce ke konkrétnímu školiteli podáním přihlášky v některém z vypsaných termínů.

Role školitele je v doktorském studiu klíčová. Před podáním přihlášky je nutné, aby uchazeč o doktorské studium konzultoval své představy o studiu s vybraným školitelem a získal jeho souhlas. Školiteli mohou být všichni docenti a profesoři (ve všech oborech studijního programu), případně další vědci, kteří byli předem schváleni vědeckou radou fakulty.

Přijímací řízení probíhá dvakrát ročně - v lednu a červnu každého roku. Podrobnosti viz průběžné informace na webu FEL.

Uchazeči o doktorské studium, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Polsku nebo Slovinsku, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu. 

Doktorské studium se uskutečňuje ve dvou formách lišících se délkou studia:

 • prezenční (za přítomnosti studenta na školicím pracovišti) - čtyřleté studium (platí pro nástup do studia od 1. 3. 2007)
 • kombinované ("dálkové") - pětileté studium.


1. Pravidla doktorského studia dle Řádu doktorského studia (ŘDS) z r. 2022, bezkreditní systém - specifika studijní etapy:

V průběhu prvního roku studia absolvuje každý doktorand alespoň jeden předmět.

Během první etapy studia, tzv. studijního bloku, si studenti doplňují odborné znalosti studiem alespoň dvou odborných předmětů předepsaných individuálním studijním plánem, věnují se vědecké, publikační a prezentační činnosti. Na závěr této etapy mají studenti:

 • uzavřeny všechny povinné odborné předměty úspěšně vykonanými zkouškami,
 • k publikaci alespoň přijat jeden vědecký článek, jehož je doktorand hlavním autorem a vztahuje se k tématu disertace,
 • složenu zkoušku z anglického jazyka nebo uznán certifikát dokládající odpovídající znalost anglického jazyka,
 • zpracovánu a úspěšně obhájenu odbornou studii.

Studenti, kteří zahájili studium před začátkem platnosti tohoto ŘDS (23.2.2022, viz čl. 12, odst. 2), mohou požádat děkana o přechod na studium podle tohoto Řádu.
--

2. Pravidla doktorského studia dle ŘDS z r. 2018, dobíhající kreditní systém - specifika studijní etapy:

V průběhu prvního roku studia musí každý doktorand dosáhnout alespoň 8 kreditů.

Během první etapy studia, tzv. studijního bloku, si studenti doplňují odborné znalosti studiem čtyř až šesti odborných předmětů předepsaných individuálním studijním plánem, věnují se vědecké, publikační a prezentační činnosti. Na závěr této etapy, která je v případě prezenční formy dvouletá a u kombinované formy tříletá, musí mít studenti:

 • uzavřeny všechny povinné odborné předměty úspěšně vykonanými zkouškami,
 • dosaženo alespoň 27 kreditů (přičemž kredity se započítávají pouze za povinné předměty; kredity se dále ohodnocuje pedagogická i vědecká a publikační činnost). Za vědeckou, výzkumnou a publikační činnost musí být dosaženo minimálně 3 kreditů,
 • složenu zkoušku z anglického jazyka resp. uznán certifikát dokládající odpovídající znalost anglického jazyka,
 • zpracovánu a úspěšně obhájenu odbornou studii.

Nejpozději do doby podání přihlášky k SDZ dle ŘDS čl. 6 odst. 4, má student splněn celkový počet 30 kreditů, z toho minimálně 6 kreditů za publikační činnost.
--

V další fázi studia doktorandi absolvují státní doktorskou zkoušku (doktorandi studující v prezenční formě čtyřletého studijního programu mají povinnost složit státní doktorskou zkoušku do konce třetího roku svého studia), prokáží internacionalizaci, splní publikační požadavky a teprve poté mohou předložit disertační práci.

V případě, že disertace není předložena během čtyřleté prezenční či pětileté kombinované formy studia, po uplynutí příslušné doby studia se studium buď automaticky přerušuje až do obhajoby disertační práce, nebo:

 • doktorandi studující v prezenční formě čtyřletého studijního programu mají možnost požádat o přestup do kombinované formy studia,
 • doktorandi studující v kombinované formě mají možnost požádat o prodloužení studia až po maximální dobu studia, tedy do sedmi let od zahájení studia.

Disertaci podávají studenti, kteří zahájili studium po 1.11.2021, nejpozději do 6 let. Ti, kteří zahájili před 1.11.2021 do 7 let, viz SZŘ čl. 36, odst. 6 ze dne 23. dubna 2022. Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventovi udělen titul Ph.D. za jménem.

Průměrný čistý příjem doktorandů se školiteli z ČVUT FEL (v rozsahu 20 - 80 percentilu) ve standardní době prezenční formy doktorského studia je 22 - 45 tis. Kč/měsíc, což odpovídá hrubému příjmu 27 - 59 tis. Kč/měsíc. Odpovídající částky počítané jen na skupině doktorandů, kteří mají současně příjem ze stipendia i grantového projektu, jsou: čistý příjem 35 - 52 tis. Kč/měsíc, odpovídající hrubý příjem 44 - 67 tis. Kč/měsíc /platné k 21.6.2023/.

Příjem je složen z nezdaňovaného  státního stipendia doplněného prostředky interní Studentské grantové soutěže a obvykle příjmu ze zaměstnaneckého poměru na FEL - práci na vědeckých projektech. Za výjimečné výsledky tvůrčí (např. články v dobrých impaktovaných časopisech) popř. pedagogické činnosti bývá děkanem přiznáno jednorázové účelové stipendium, které tvoří motivační složku příjmu. Za těchto podmínek se doktorandi mohu věnovat vědecké práci plnou pracovní dobu.

Doktorské studium se řídí Zákonem o VŠ, Studijním a zkušebním řádem ČVUTŘádem doktorského studia FELsměrnicemi děkana FEL.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.