Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze (vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika), dle platné Směrnice děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu na ČVUT FELpro akademický rok 2023/2024, se zahájením studia od 1. února 2024 nebo od 1. září 2024, se bude konat na příslušných katedrách

2. - 12. ledna 2024 - zahájení studia 1.2.2024
10. - 21. června 2024 - zahájení studia 1.9.2024

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky, kterou vyplněnou a podepsanou spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdá nejpozději

do 31. října 2023 (zahájení studia 1.2.2024)
do 30. dubna 2024 (zahájení studia 1.9.2024)

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty, prostřednictvím elektronické přihlášky (elektronické přihlášky budou spuštěny 1. 10. 2023) nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. kopie dokladu o ukončení magisterského studia
 2. výpis studijních výsledků za magisterské a bakalářské studium, včetně výsledku státních zkoušek, jsou-li součástí studia,
 3. strukturovaný životopis v angličtině,
 4. vyjádření potenciálního školitele,
 5. doklad prokazující znalost AJ dle odst. 1.3 nebo žádost o zkoušku z AJ před či u přijímací zkoušky,
 6. doklad o ukončeném studiu v českém jazyce6 nebo úspěšném vykonání zkoušky na katedře jazyků FEL na úrovni B2 v případě studijního programu v českém jazyce.

Volitelné, doporučené přílohy přihlášky:
a) text diplomové práce (i rozpracované) ve formátu pdf nebo odkaz k jejímu stažení,
b) seznam publikací ve vědeckých časopisech a na vědeckých konferencích, pokud takové uchazeč má, s vloženými odkazy umožňující jejich stažení,
c) stručný plán výzkumu , vypracovaný školitelem ve spolupráci se uchazečem, kterému se uchazeč chce během doktorského studia věnovat,
d) kontaktní údaje nejlépe dvou osob, které mohou poskytnout referenci,
e) další podklady.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek zveřejňovaný každoročně rektorem v souladu s čl. 11 odst.1 a) Statutu ČVUT činí 900 Kč je třeba poukázat na bankovní účet:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.
V případě podání elektronické přihlášky je možné poplatek uhradit přes platební bránu ČVUT (platební brána používá vlastní odlišné platební údaje nutné pro automatické spárování platby s přihláškou).

Praha dne 31. 7. 2023

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


 

ARCHIV

Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze (vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika) pro akademický rok 2023/2024, se zahájením studia od 1. září 2023, se bude konat na příslušných katedrách

12. - 23. června 2023 - zahájení studia 1.9.2023

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky, kterou vyplněnou a podepsanou spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdá nejpozději

do 30. dubna 2023 (zahájení studia 1.9.2023)

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty, prostřednictvím elektronické přihlášky (elektronické přihlášky budou spuštěny 1. 3. 2023) nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Stručný životopis.
 2. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, dokládají znalost českého jazyka kopií maturitního vysvědčení nebo certifikátem českého jazyka minimálně úrovně B1 nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků.
 3. Seznam publikací.
 4. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek zveřejňovaný každoročně rektorem v souladu s čl. 1 Statutu ČVUT činí 850 Kč je třeba poukázat na účet nebo zaslat složenkou na:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.
V případě podání elektronické přihlášky je možné poplatek uhradit přes platební bránu ČVUT (platební brána používá vlastní odlišné platební údaje nutné pro automatické spárování platby s přihláškou).

Praha dne 31. 1. 2023

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2022/2023, se zahájením studia od 1.10.2022, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"P0714D060003 Elektrotechnika a komunikace" , Radioelektronika (RAD)

Nabízené rámcové téma školitele prof. Ing. Stanislava Zvánovce, Ph.D. pro disertační práce uvedeného studijního programu je: Optical signal transmission over fiber and free-space optic links for emerging wavelength regions, viz
https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat 22. září 2022,  Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 7. 9. 2022 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze dne 19. 8. 2022

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze (vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika) pro akademický rok 2022/2023, se zahájením studia od 1. září 2022 nebo od 1. února 2023, se bude konat na příslušných katedrách

13. - 17. června 2022 - zahájení studia 1.9.2022
2. - 13. ledna 2023 - zahájení studia 1.2.2023

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky, kterou vyplněnou a podepsanou spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdá nejpozději

do 30. dubna 2022 (zahájení studia 1.9.2022)
do 31. října 2022 (zahájení studia 1.2.2023)

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty, prostřednictvím elektronické přihlášky (elektronické přihlášky budou spuštěny 1. 3. 2022) nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Stručný životopis.
 2. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, dokládají znalost českého jazyka kopií maturitního vysvědčení nebo certifikátem českého jazyka minimálně úrovně B1 nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků.
 3. Seznam publikací.
 4. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek zveřejňovaný každoročně rektorem v souladu s čl. 1 Statutu ČVUT činí 850 Kč je třeba poukázat na účet nebo zaslat složenkou na:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.
V případě podání elektronické přihlášky je možné poplatek uhradit přes platební bránu ČVUT (platební brána používá vlastní odlišné platební údaje nutné pro automatické spárování platby s přihláškou).

Praha dne 3. 2. 2022

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze (vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika) pro akademický rok 2022/2023, se zahájením studia od 1. září 2022, se bude konat na příslušných katedrách

13. - 17. června 2022 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2022

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky, kterou vyplněnou a podepsanou spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdá nejpozději

do 30. dubna 2022 (zahájení studia 1.9.2022)

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty, prostřednictvím elektronické přihlášky (elektronické přihlášky budou spuštěny 1. 3. 2022) nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Stručný životopis.
 2. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, dokládají znalost českého jazyka kopií maturitního vysvědčení nebo certifikátem českého jazyka minimálně úrovně B1 nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků.
 3. Seznam publikací.
 4. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek zveřejňovaný každoročně rektorem v souladu s čl. 1 Statutu ČVUT činí 850 Kč je třeba poukázat na účet nebo zaslat složenkou na:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.
V případě podání elektronické přihlášky je možné poplatek uhradit přes platební bránu ČVUT (platební brána používá vlastní odlišné platební údaje nutné pro automatické spárování platby s přihláškou).

Praha dne 3. 2. 2022

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2021/2022, se zahájením studia od 1.2.2022, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"P0222D120032 Historie věd a techniky"

Nabízené rámcové téma disertační práce: Vývoj zvoleného technického oboru v letech 1945-1968 (1989), školitelka prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., viz
https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat on-line, prostřednictvím aplikace MS Teams
9. listopadu 2021, od 14 hodin, na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 1. 11. 2021 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze dne 20. 10. 2021

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2020/2021, se zahájením studia od 12.10.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"P0714D060003 Elektrotechnika a komunikace" , Radioelektronika (RAD)

Nabízené rámcové téma školitele prof. Ing. Karla Hoffmanna, CSc. pro disertační práce uvedeného studijního programu je: Mikrovlnné senzory, viz
https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat,
8. října 2020, od 9 hodin, v místnosti T2:B2-538 na katedře elektromagnetikcého pole,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 5. 10. 2020 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze dne 4. 9. 2020

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze (vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika) pro akademický rok 2020/2021, se zahájením studia od 1. září 2020 a od 1. února 2021, se bude konat na příslušných katedrách

16. června 2020 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2020
5. ledna 2021 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.2.2021

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2020 (zahájení studia 1.9.2020)  nebo

do 31. října 2020 (zahájení studia 1.2.2021)

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, dokládají znalost českého jazyka kopií maturitního vysvědčení nebo certifikátem českého jazyka minimálně úrovně B1 nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků.
 4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 800 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 10. 1. 2020

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r.
děkan


Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2020/2021, se zahájením studia od 1.9.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"P0788D110001 AKUSTIKA"

Nabízené rámcové téma školitele prof. Ing. Ondřeje Jiříčka, CSc. pro disertační práce uvedeného studijního programu je: Subjektivní a objektivní hodnocení kvality zvuku, viz
https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat,
31. srpna 2020, od 10 hodin, v místnosti T2:B2-48 na katedře fyziky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 17. 8. 2020 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze dne 20. 7. 2020

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2020/2021, se zahájením studia od 1.9.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"P0533D110029 APLIKOVANÁ FYZIKA"

Nabízená rámcová témata pro disertační práce uvedeného studijního programu jsou v nabídce:
https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat,
31. srpna 2020, v místnosti T2:B2-m46 na katedře fyziky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 25. 8. 2020 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze dne 29. 7. 2020

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2019/2020, se zahájením studia od 1.2.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"APLIKOVANÁ FYZIKA"

Nabízená rámcová témata pro disertační práce uvedeného studijního programu jsou v nabídce:
https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat via skype,
6. prosince 2019, v místnosti T2:B2-m46 na katedře fyziky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 2. 12. 2019 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze dne 7. 11. 2019

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r.
děkan

Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze pro akademický rok 2019/2020, se zahájením studia od 1. září 2019 a od 1. února 2020, se bude konat na příslušných katedrách

18. června 2019 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2019
7. ledna 2020 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.2.2020 - vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2019 a do 31. října 2019

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • kopii maturitního vysvědčení nebo certifikát českého jazyka úrovně B2, pokud jím cizinci dokládají znalost českého jazyka, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině, nebo
  • prohlášení o tom, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků http://jazyky.fel.cvut.cz.
 4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 650 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 7. 1. 2019 a 25. 6. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v.r.
děkan


Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2019/2020, se zahájením studia od 1.2.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"ELEKTROTECHNIKA A KOMUNIKACE", sekce RADIOELEKTRONIKA

Školitel Ing. Matěj Komanec, Ph.D., katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze
Nabízené rámcové téma pro disertační práce:
Hollow-core fibers for ultra-sensitive and interferometric applications in the NIR and MIR region
https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html

Výběrové řízení se bude konat via skype
2. října 2019 od 13 hodin na katedře elektromagnetického pole,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 8. 9. 2019 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze dne 7. 8. 2019,   prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r. - děkan

 

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2019/2020, se zahájením studia od 1.9.2019, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"APLIKOVANÁ FYZIKA"

Nabízená rámcová témata pro disertační práce uvedeného studijního programu jsou v nabídce:
https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat
12. srpna 2019, v místnosti T2:B2-48 na katedře fyziky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 8. 8. 2019 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze dne 10. 7. 2019

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r.
děkan


Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních oborů doktorského studia ve studijním programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" na FEL ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019 (se zahájením studia od 1. září 2018 a od 1. února 2019) se bude konat na příslušných katedrách

19. června 2018 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2018
a 8. ledna 2019 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.2.2019

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2018 a do 31. října 2018

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • kopii maturitního vysvědčení nebo certifikát českého jazyka úrovně B2, pokud jím cizinci dokládají znalost českého jazyka, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině, nebo
  • prohlášení o tom, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků http://jazyky.fel.cvut.cz.
 4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 650 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha 5, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 1. 1. 2018 a 1. 7. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


 

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 „Elektrotechnika a informatika“ vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2018/2019, se zahájením studia od 1.2.2019, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

"MĚŘICÍ TECHNIKA - 2601V006"

Pro rámcové téma školitele disertačních prací uvedeného studijního oboru:

doc. Ing. Mattia Butta, Ph.D.: "Gradiometer based on magnetic microwires".

viz https://fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat
17. 10. 2018, v místnosti T2:A3-319 na katedře měření,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 10. 10. 2018 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze dne 19. 9. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.