Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu uskutečňovaném na ČVUT FEL

Přijímání uchazečů do doktorských studijních programů se řídí Zákonem o vysokých školách (111/1998 Sb.), Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, Řádem doktorského studia FEL, těmito Podmínkami a Směrnicí děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu (dále jen Směrnice).

  1. Podmínkou pro přijetí do doktorského studijního programu je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu. Magisterské vzdělání, ukončené na zahraniční vysoké škole, musí být doloženo dokladem o uznání magisterského vzdělání, vydaným ministerstvem školství nebo českou veřejnou vysokou školou podle zákona.
  2. Všichni uchazeči musí prokázat odpovídající znalost angličtiny. Formu prokázání jazykové připravenosti stanoví děkan Směrnicí.
  3. Uchazeči - cizinci, kteří se přihlašují na studijní program vyučovaný v českém jazyce, navíc prokazují svou jazykovou připravenost studovat v českém jazyce. Formu prokázání jazykové připravenosti stanoví děkan ve Směrnici.
  4. Přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech vyhlašuje děkan v Časovém harmonogramu doktorského studia a jeho průběh stanoví Směrnicí děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu. Koná se zpravidla dvakrát do roka v přiměřeném předstihu před termínem zápisu do doktorského studia.
  5. Děkan může na návrh vedoucích školicích pracovišť vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky pro další zájemce o studium v některém doktorském  studijním programu. Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky je zveřejněno na úřední desce FEL.

Schváleno Akademickým senátem FEL v Praze dne 22. 2. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka., v. r.
děkan

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., v. r.
předseda AS FEL

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová