Popis předmětu - B6B36ZSO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36ZSO Základy softwarových projektů
Role:P Rozsah výuky:2P+2C+5D
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Náplava P. Zakončení:KZ
Přednášející:Dobiáš M., Náplava P., Pinková J. Kreditů:5
Cvičící:Dobiáš M., Kočí J., Lukešová A., Náplava P., Pinková J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36ZSO

Anotace:

V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít nejenv oblasti IT projektů, ale obecně při řešení jakéhokoliv problému, který lze za projekt považovat. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu), právních a ekonomických aspektů projektu. Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

Cíle studia:

Absolvent získá základní přehled o problematice řízení projektů a s ní provázaných oblastí, které jsou pro realizaci projektu nezbytné. Důraz je kladen především na analýzu problému a následnou přípravu projektu. Jsou mu známé základní postupy řízení projektu a týmové spolupráce. Má přehled o vazbě na legislativní a ekonomické aspekty realizace, včetně prezentace postupu práce, finálních a průběžných výstupů práce. Zároveň umí absolvent předmětu používat nástroje běžné při týmovém vývoji software např. issue tracker, wiki apod.

Osnovy přednášek:

1. Projekt, projektový trojúhelník, projektové řízení.
2. Motivace a zdůvodnění projektu, výchozy předpoklady realizace projektu, tým, práce v týmu, způsoby tvorby týmů.
3. Řízení projektu a projektového týmu, projektová komunikace, způsoby předávání informací v týmu.
4. Životní cyklus projektu, stavy projektu a přechody mezi nimi, definice cílů a výstupů projektu.
5. Stakeholder projektu a zákazník projektu, analýza zákazníka - struktura, forma a způsob fungování, základní ekonomické parametry (obrat, zisk, náklady).
6. Obecné právní aspekty řízení projektů – legislativní rámec projektu, mezinárodní projekty, sektorová omezení a rámce, typy smluv.
7. Příprava projektu - SWOT analýza, Fishbone diagram, RACI matice, cíle, výstupy.
8. Plánování projektů - WBS, harmonogram, rozpočet, návratnost, smysluplnost projektu.
9. Základní ekonomické parametry projektů – cashflow, náklady projektu, zdroje projektu, ekonomická návratnost projektu (ROI, NPV).
10. Právní aspekty SW projektů – smlouva, licence, legislativní omezení a předpisy (GDPR), autorské právo, vlastnictví software a možnosti jeho využívání.
11. Způsoby a podoby závěrečné prezentace, obhajoba projektových záměrů v rámci dodavatele a u zákazníka.
12. Řízení projektových změn, projektová rizika, uzavření projektu.
13. Projektové řízení v praxi - vybrané reálné situace, analýza vzniklých situací a doporučení jejich řešení.
14. Metodiky řízení projektů, certifikace projektových vedoucích.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, specifikace průběžné práce na cvičení
2. Týmy, výhody týmové práce, vytvoření týmů
3. Zadání týmových projektů, 1. konzultace projektů
4. Prezentace a komunikace v týmu - metody, způsoby, ukázkové prezentace
5. Rozbor požadavků, konzultace požadavků týmů
6. Konzultace požadavků týmů
7. Prezentace mezistavu práce týmů
8. Konzultace požadavků týmů
9. Prezentace mezistavu práce týmů
10. Konzultace požadavků týmů
11. Závěrečné prezentace - příprava, seznámení s požadavky, ukázkové prezentace
12. Závěrečné prezentace - prezentace týmů
13. Závěrečné prezentace - prezentace týmů
13. Vyhodnocení semestru, zpětná vazba, rezerva

Literatura:

A. Svozilová, Projektový management, Systémový přístup k řízení projektů, Grada, 2016
J. Doležal, J. Krátký, Projektový management v praxi, Naučte se řídit projekty!, Grada, 2016

Požadavky:

Předmět nevyžaduje žádné prerekvizity.

Klíčová slova:

projekt, projekové řízení, tým, týmová spolupráce, Belbin, WBS, riziko, SWOT, Fishbone, Ishikawa

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 1
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 1
BPSIT3_2021 Business informatics P 1
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 1
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 1


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)