Popis předmětu - XP32DKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32DKS Dimenzování komunikačních sítí
Role:S Rozsah výuky:2P + 2C+ 2D
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hampl P. Zakončení:ZK
Přednášející:Hampl P. Kreditů:4
Cvičící:Hampl P. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP32DKS

Anotace:

Obsah:

Během studia předmětu jsou studenti vedeni k řešení konkrétních problémů, zejména v souvislosti s jejich disertační prací a v návaznosti na to je voleno i téma semestrální práce. Pokud disertační práce přímo nesouvisí s tématem předmětu, je po konzultaci se studentem zvoleno jiné vhodné téma. Studenti se naučí teoretické předpoklady z teorie grafů a teorie provozního zatížení využít pro řešení konkrétních problémů při využití simulačních nástrojů, a to nad různými typy komunikačních sítí. Studenti se v součinnosti se zkušenými vědeckými pracovníky seznámí s metodami pro analýzy toků a komunikačních protokolů, statistické vyhodnocení a hledání vzorů dat a vzorců chování prvků v síti. Přitom využijí zkušenosti z aktuálních výzkumných a vědeckých projektů řešených na pracovišti i z úspěšně obhájených disertačních prací. V rámci předmětu bude k daným problémům probíhat diskuse aktuálních témat prezentovaných na relevantních konferencích a v časopisech.

Osnovy přednášek:

1. Topologie sítě, typy síti a východiska z teorie provozního zatížení
2. Použití teorie grafů, algoritmy nad grafy
3. Toky v sítích, dimenzování hran a uzlů
4. Spolehlivost komunikačních sítí, metody zvyšování spolehlivosti
5. Klasifikace obsluhových systémů, matematický popis
6. Obsluhové systémy s čekáním a ztrátou
7. Modely obsluhových systémů typu G/G/N/X
8. Parametry kvality služby, důsledky pro dimenzování
9. Závěry z teorie obsluhových systémů, maticový popis
10. Aplikace teorie provozního zatížení, mechanizmy front
11. Využití simulačních prostředí pro modelování sítí
12. Popis vstupních toků a řízení běhu simulace
13. Analýza výstupních toků, statistické zpracování
14. Hledání vzorců chování a třídění odezev sítě

Osnovy cvičení:

1. Úvod do modelování sítí
2. Práce s topologickými daty, import z GIS
3. Operace nad grafy, optimalizační úlohy
4. Řešení samostatné úlohy nad grafy
5. Aplikace teorie provozního zatížení
6. Simulační prostředí OMNET/OMNEST
7. Popis vstupních toků
8. Řízení běhu simulace
9. Zobrazení výstupů simulace
10. Analýza výstupních toků
11. Statistické zpracování výsledků simulace
12. Řešení samostatné úlohy v prostředí OMNET/OMNEST
13. Řešení samostatné úlohy v prostředí OMNET/OMNEST
14. Vyhodnocení samostatné úlohy v prostředí OMNET/OMNEST

Literatura:

Gross, D., Harris, C., M. Fundamentals of queuing theory. Third Edition. New York: J. Wiley and Sons,INC. 1998. Medhi, J. Stochastics Models in Queueing Theory. Second Edition. Amsterdam: Academic Press 2003. Nader F. Mir. Computer and Communication Networks. Prentice Hall, 2014. ISBN 0133814831 Martin Charles Golumbic, Irith Ben-Arroyo Hartman. Graph Theory, Combinatorics and Algorithms: Interdisciplinary Applications. Springer, 2011. ISBN 1441937234

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)