Popis předmětu - B0M16TEO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M16TEO Teologie
Role:V, P Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Slámečka V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Slámečka V. Kreditů:5
Cvičící:Slámečka V. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M16TEO

Anotace:

Předmět poskytne posluchačům základní orientaci v teologii, přičemž se nevyžaduje žádné zvláštní předchozí vzdělání. Po krátkém filozofickém úvodu jsou systematickým způsobem probírány základní teologické disciplíny. Předmět je určen nejen věřícím studentům, kteří chtějí svou víru zakotvit na solidních teologických základech, ale především těm, kteří chtějí poznat křesťanství, náboženství, ze kterého vyrůstá naše civilizace. Dvě přednášky jsou věnovány jak velkým světovým náboženstvím, tak novým náboženským proudům a zároveň i sektám a nebezpečným projevům náboženství ve společnosti.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do teologie, filozofické vymezení pojmu Boha
2. Bible - Starý a Nový zákon, vznik, inspirace, kánon, biblické jazyky
3. Bible - historické pozadí vzniku, jednotlivé knihy, biblická archeologie
4. Nauka o Bohu (trojjedinost Boha, stvoření), filozofická antropologie
5. Ježíš Kristus - historické prameny, Ježíš jako Bůh, člověk a Vykupitel
6. Církev - vznik, poslání, struktura, život (manželství, řehole, církevní právo)
7. Světci a Panna Maria v Církvi
8. Světové církevní dějiny
9. České církevní dějiny
10. Církevní rok - liturgie, obřady, svátosti (eucharistie, křest, manželství atd.)
11. Etika a morální teologie - obecné kategorie a pojmy (dobro, svědomí, hřích atd.)
12. Morální otázky spojené s jednotlivými oblastmi lidského života
13. Světová náboženství (judaismus, budhismus, islám, hinduismus)
14. Sekty, destruktivní kulty, nové duchovní proudy u nás i ve světě

Osnovy cvičení:

Scope of practices are discussions about professed and actual themes and showing movies.

Literatura:

1. Vladimír Slámečka: Úvod do teologie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002
2. Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004
3. Katechismus katolické církve, Praha: KN, Kostelní Vydří 2002
4. Franzen August: Malé církevní dějiny, KN, Kostelní Vydří 2006
5. Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství, KN Kostelní Vydří 2007
6. Jeruzalémská Bible, Krystal&KN, Kostelní Vydří 2009
7. Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008
8. Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v ČR, Portál, Praha 2004
9. Tomáš Halík: Prolínání světů, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006
10. Alois Musil: Ze světa islámu, AKROPOLIS, Praha 2015

Požadavky:

Zápočet je udělen za aktivní účast na cvičení a vypracování závěrečné práce na libovolné teologické téma, zvolené studentem. Předmět je zakončen ústní zkouškou z přednesené a odcvičené látky.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK1_2018 Elektronika V
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy V
MPEK6_2018 Mobilní komunikace V
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet V
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí V
MPEK3_2018 Fotonika V
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů V
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem V
MPOI9_2018 Datové vědy V
MPOI8_2018 Bioinformatika V
MPOI7_2018 Umělá inteligence V
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství V
MPOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství V
MPOI3_2018 Počítačová grafika V
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost V
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru V 1,3
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace V
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 1,3
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 1,3
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 1,3
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 1,3
MPBIO1_2018 Bioinformatika V
MPBIO4_2018 Zpracování signálů V
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu V
MPBIO2_2018 Lékařská technika V


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)