Popis předmětu - B0M16HSD1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M16HSD1 Hospodářské a sociální dějiny
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Předmět se zabývá vývojem české společnosti v 19. - 21. století. Sleduje formování české politické reprezentace, její cíle a dosažené výsledky, ekonomický, sociální a kulturní rozvoj a soužití různých etnik v českých zemích i emancipaci technických a funkčních elit a jejich vliv na českou společnost. Předmět umožní komparovat pozici české společnosti ve světě koncem 19. a 20. století a na počátku 21. století.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do studia vývoje 19. a 20. století a historiografie hospodářských a sociálních dějin.
2. Politický systém českých zemí v 19. století.
3. Habsburská monarchie - domov českých zemí.
4. Aktivní česká politika a ekonomika po Prusko-rakouské válce.
5. Politické strany českých zemí na konci 19. století - úsvit 20. století.
6. Češi, Němci a Židé v českých zemích a jejich vývoj.
7. Ekonomická situace české společnosti na přelomu 19. a 20. století.
8. Sociální struktura české společnosti v 19. a 20. století.
9. Změny v každodennosti ve vesnickém a městském životě v 19. a 20. století.
10. Společenský život v průběhu 19. století.
11. Životní styl ve 20. století.
12. Umělecké styly 19. a 20. století.
13. Vznik technických elit v českém prostředí.
14. Máme jen dvě zbraně - knihu jen a školu.

Osnovy cvičení:

Literatura:

HLAVAČKA, Milan a kol. eské zem v 19. století: promny spolenosti v moderní dob. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1. EFMERTOVÁ, Marcela; SAVICKÝ, Nikolaj. České země 1848-1918. Díl I., Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-171-4. JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5. URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Svoboda, Praha 1982. BELINA, Pavel, KAŠE, J., KUČERA, J. P. České země v evropských dějinách. Díl 3-5., Paseka, Praha 2006-07. TEICHOVÁ, Alice (ed.). Central Europe in the Twentieth Century. An Economic History Perspective. Aldershot, Brookfi eld USA, Singapore, Sydney 1997. FALTUS, Jozef, PRŮCHA, Václav, Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století, Praha 1996, 1999, 2003. GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan, Lexikon našich hospodářských dějin. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech, Praha 2003. PRŮCHA, Václav, GERŠLOVÁ, Jana, KUBŮ, Eduard, Hospodářské a sociální dějiny Československa: 1918-1992, 1. díl. Období 1918-1945, Brno 2004. TEICHOVÁ, Alice, The Czechoslovak Economy (1918-1990). London 1990. KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996. LACINA, Vlastislav, Hospodářství českých zemí 1880-1914, Praha 1990. TEICHOVÁ, Alice, Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938, Praha 1994. TEICHOVÁ, Alice, Velké průmyslové podniky v Československu po roce 1948: Historický nástin strukturálních a organizaních změn, In Váňa, D. (ed.). Systém centráln plánovaných ekonomik v zemích střední a jihovýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu. Praha 1994, s. 130-153. MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914.

Požadavky:

Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a samostatně vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru V 1,3
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem V
MPOI9_2018 Datové vědy V
MPOI8_2018 Bioinformatika V
MPOI7_2018 Umělá inteligence V
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství V
MPOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství V
MPOI3_2018 Počítačová grafika V
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost V
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace V
MPBIO1_2018 Bioinformatika V
MPBIO4_2018 Zpracování signálů V
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu V
MPBIO2_2018 Lékařská technika V
MPEK1_2018 Elektronika V
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy V
MPEK6_2018 Mobilní komunikace V
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet V
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí V
MPEK3_2018 Fotonika V
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů V
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 1,3
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 1,3
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 1,3
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 1,3


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)