Popis předmětu - B0B04B2Z

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška
Role:P Rozsah výuky:0C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:Juna Jennings P., Saláková D., Ynsua M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B2Z

Anotace:

Závěrečná zkouška v modulu Angličtiny, která odpovídá certifikované mezinárodní zkoušce; student se známkou A nebo B získá potvrzení o dosažení úrovně B2 SERR, jež potřebuje pro výjezd na zahraniční stáž.

Cíle studia:

splnit povinný předmět

Obsah:

Zkouška z anglického jazyka B2 je povinný předmět pro všechny studenty Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT (část III, článek 4) je povinný předmět takový, "jehož absolvování je nutnou podmínkou pro řádné ukončení studijního programu." Dále je řádné ukončení předmětu podmíněno "vykonáním zkoušky s hodnocením klasifikačním stupněm A, B, C, D nebo E." (SZŘ část III, článek 6). Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), mezinárodního standardu popisujícího jazykové kompetence, je uživatel jazyka mající úroveň B2 (Upper-Intermediate) takový, který. ".dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Uživatel jazyka na této úrovni B2 umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností."

Osnovy přednášek:

nemá

Osnovy cvičení:

nemá

Literatura:

Literature: Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student?s Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press. Other materials: http://jazyky.feld.cvut.cz Doporučená literatura ke gramatice: Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP Collins Cobuild English Grammar

Požadavky:

A0B04B2Z, B0B04B2Z, B6B04B2Z - Requirements for the Examination in English - Advanced Level (B2) B2 Common European Framework: Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options. Grammar and Vocabulary: word families, verb-noun collocations, complex noun phrases, countable and uncountable nouns, prefixes, it-clauses, reporting verbs, questions, modal verbs, conjunctions and sentence connectors, articles, prepositions, wh-noun clauses, relative clauses, if-clauses, passive voice, past perfect, -ing nouns Listening: picking up information, transferring information Reading: A technical text is presented. Students are required to show understanding the concept and vocabularies. Writing: Emphasis is put on the expression of ideas in the independent writing of paragraphs and short essays. Students should be able to present a short basic argument in written English. The written exam is made up of materials directly from, and based on, the grammar, vocabulary, themes / topics, etc. found in the course book as well as any technical texts and other materials listed for the course on the department's website: http://feld.jazyky.cvut.cz The exam has a similar format to that of the Cambridge FCE exam, and students will be assessed on their abilities in the following skills: .Listening (types of tasks: gapfil - multiple choice - True / False - comprehension questions) .Reading (types of tasks: gapfil - multiple choice - True / False - comprehension questions) .Grammar & Vocabulary (types of tasks: gapfil - multiple choice - True / False - comprehension questions) .Writing (types of tasks: sentence revision / free writing [essay, formal letter, etc.]) Oral Skills: Students are supposed to use the language independently and effectively in all situations giving their own opinions and defending their ideas and beliefs. A mixture of research and development, career oriented and general topics is presented. Literature: Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student's Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press. Other materials: http://jazyky.feld.cvut.cz Recommended Grammar Books: Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP Collins Cobuild English Grammar Examination: The examination consists of two parts:
a) Written test - based on grammar and lexicology.
b) Oral part - reading a technical text with understanding (study reading techniques - skimming and scanning, comprehension and discussion questions based on the text, translation), oral interaction, comprehending the content of the spoken message.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 3
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 3
BPSIT3_2021 Business informatics P 3
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 3
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 3
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P
BPOI3_2018 Software P
BPOI2_2018 Internet věcí P
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P
BPOI3_2016 Software P
BPOI2_2016 Internet věcí P
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru P
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P
BPSIT Před zařazením do oboru P 3
BKSIT Před zařazením do oboru P 3
BPOES_2020 Před zařazením do oboru P


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)