Popis předmětu - B0B04A22

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B04A22 Anglický jazyk A2-2
Role:V Rozsah výuky:2s
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04A22/

Anotace:

Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří začínají studovat druhý cizí jazyk. Cílem je rozvíjení a upevnění základů anglického jazyka.

Cíle studia:

Výstup: Znalosti na úrovni A2 SERR.

Obsah:

Kurz navazuje na kurz A2-1. Výstup: Znalosti na úrovni A2 SERR.

Osnovy přednášek:

week 1 Opakování probrané látky v ZS week 2 Review 3 week 3 dotcom to-infinitiv. week 4 dotcom present perfect + ever, past participle week 5 Drive questions: How + adj./adv., What + noun week 6 Drive prepositions of movement, directions Test 1 week 7 Justice adjectives/ adverbs week 8 Justice past continuous, time adverbials week 9 Extreme passives, will/might week 10 Extreme Test 2 week 11 Review 4 week 12 Souhrnné opakování week 13 Get with the Program week 14 hodnocení kurzu udělování zápočtu Požadavky na zápočet Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 65%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Osnovy cvičení:

Cíl kurzu: Rozvíjení základů anglického jazyka a upevnění již získaných znalostí; Poslech: dialogy, telefonování, nácvik správné výslovnosti a intonace; Čtení: Informativní texty, které uvádějí základní slovní zásobu, fráze a gramatické jevy vztahující se k danému tématu lekce (vyprávění, popis, rozhovory); Mluvený projev: Konverzace, popis, telefonní rozhovory, žádost, omluva, poděkování; Psaný projev: Vyplňování formulářů, psaní CV, dopisů, zprávy, vypravování, eseje; Mluvnice: přítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí, slovesa "would, should, could", rozkazovací způsob, výrazy "much, many, a lot of, (a) few, (a) little, some, any", určitý člen "the" v zeměpisných názvech, vazba 4.pádu a infinitivu, minulý čas průběhový, účelový infinitiv, způsoby vyjádření budoucnosti (will, přítomný čas průběhový, vazba going to)

Literatura:

Studijní literatura povinná materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary doporučená Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl) kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Požadavky:

nejsou

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEK_2018 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2018 Software V
BPOI2_2018 Internet věcí V
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management V
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2016 Software V
BPOI2_2016 Internet věcí V
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V
BPEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management V


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)