Popis předmětu - B6B16ZMI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B16ZMI Získávání marketingových informací
Role:PV, V Rozsah výuky:2P+2S+2D
Katedra:13116 Jazyk výuky:
Garanti:Pešek O. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Pešek O. Kreditů:5
Cvičící:Pešek O. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B16ZMI

Anotace:

Vývojové fáze managementu odpovídají změnám základních principů podnikatelské politiky. S uplatněním tržní orientace souvisí marketingová koncepce managementu, která, mimo jiné, určuje způsoby, formy a obsah informací získávaných pro strategicko-taktické a operativní řízení firmy. Základem marketingu jako souboru funkcí je poznávací stránka, to je marketingový výzkum, zabezpečující marketingový informační systém - základnu pro manažerské rozhodování. Konkrétněji jde o analýzu informací o stavu a vývoji makroprostředí, trhu, konkurence, odbytových a prodejních cest, včetně posouzení stavu vlastní firmy. Dalším významným relevantním zdrojem informací je analýza nákupního chování zákazníka jako nutný základ řešení problematiky segmentace trhu a zacílení podnikatelské činnosti. Marketingový výzkum jako proces zahrnuje přípravu, sestavení projektu, sběr sekundárních a primárních dat, kvalitativní a kvantitativní výzkum, zpracování, analýzu a interpretaci. Aplikace marketingového výzkumu na různé oblasti, činnosti a různé formy organizace a řízení. Předmět je koncipován projektově, vede ke skupinovému ověření marketingového výzkumu na dostupných příkladech. Daná problematika se týká jak trhu B2C, tak trhu B2B.

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami získávání a hodnocení informací pro řízení tržně orientované firmy, za účelem udržení či získání konkurenční schopnosti na trhu tak, aby byla strategie orientována podle zásady "Segmentation - Target - Position".

Osnovy přednášek:

1. Marketingová koncepce managementu, tržní orientace firmy.
2. Marketing a management firmy, vztah marketingu k ostatním činnostem v podniku. Hodnototvorný řetězec a rozpory uvnitř i vně. Cesty řešení.
3. Marketingový výzkum. Podstata a základní pravidla. Definice trhu a jeho různé pojetí. Vymezení relevantního trhu.
4. Externí a interní analýza. Analýza trhu, zákazníků, konkurence, distribuce. Analýza makroprostředí. Silné a slabé stránky. SWOT analýza.
5. Proces marketingového výzkumu. Plánování výzkumu, oblasti získávání informací, zdroje dat. Rozsah šetření
6. Dotazování. Volba jednotlivých způsobů, tvorba dotazníku, stupnice hodnocení.
7. Další formy zjišťování informací. Pozorování, experiment. Úloha panelu. Hodnocení výsledků.
8. Nákupní chování. Základní pojmy. Kupní role. Průběh nákupního chování a rozhodování. Spokojenost zákazníka.
9. Faktory ovlivňující nákupní chování. Psychologické, sociální, ekonomické a technologické. Využití psychologických a sociologických modelů. Nákupní marketing.
10. Tržní segmentace. Podstata a cíle, požadavky na segment. Kritéria segmentace. Odlišností spotřebitelských a průmyslových trhů.
11. Různé přístupy k trhu. Nediferencovaný, diferencovaný a koncentrovaný přístup. Segmentace produkt/trh. Strategie tržního výklenku. Proces umístění produktu na trhu.
12. Aplikace marketingového výzkumu. Různé přístupy podle fází marketingového procesu.
13. Aplikace marketingového výzkumu - pokračování.
14. Zajištění marketingového výzkumu. Organizace v rámci firmy. Spolupráce s profesionálními organizacemi.

Osnovy cvičení:

1. Diskuse o podstatě a cílech marketingového výzkumu
2. Utvoření řešitelských týmů a zadání úkolů v marketingovém výzkumu s různým zaměřením
3. Projektové řešení marketingového výzkumu - stanovení cílů a hypotéz
4. Projektové řešení marketingového výzkumu - určení způsobu sběru dat
5. Projektové řešení marketingového výzkumu - výběr respondentů, cílová skupina
6. Projektové řešení marketingového výzkumu - příprava dotazníku
7. Projektové řešení marketingového výzkumu - vlastní sběr dat
8. Projektové řešení marketingového výzkumu - vlastní sběr dat
9. Projektové řešení marketingového výzkumu - vyhodnocení dat
10. Projektové řešení marketingového výzkumu - prezentace vlastního projektu
11. Projektové řešení marketingového výzkumu - prezentace vlastního projektu
12. Projektové řešení marketingového výzkumu - prezentace vlastního projektu
13. Kontrolní test
14. Zápočet a rezerva

Literatura:

- Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. vydaní, Professional Publishing, Praha 2011 - Kozel, R., Mynařová L., Svobodová, H.: Moderní metody a techniky marketingového výzkumu, Grada Publishing , Praha 2011 - Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. 14. vydání, Grada Publishing, Praha 2013 - Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Professional Publishing, Praha 2012

Požadavky:

Výchozí znalosti organizace a řízení firmy, získá student absolvováním povinného předmětu "Základy podnikání".

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT Před zařazením do oboru V 5
BKSIT Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)