Popis předmětu - B6B16FIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B16FIP Finance a podnikání
Role:V, PV Rozsah výuky:2P+2S+2D
Katedra:13116 Jazyk výuky:
Garanti:Starý O., Vašíček J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Černohous J., Starý O., Vašíček J. Kreditů:5
Cvičící:Černohous J., Vašíček J. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Náplní předmětu je úvod do principů účetnictví a aplikace účetních zásad. Výklad pojmů jako jsou náklady, výnosy, zisk a cash flow. Předmět seznamuje studenty s odepisováním a oceňováním hmotného a nehmotného majetku. Předmět je zaměřen na finanční výkazy firmy, jejich interpretaci a analýzu. Seznamuje studenty se způsoby dlouhodobého a krátkodobého financování firmy a s jejich důsledky na ekonomiku projektů i celé firmy. Studenti se podrobně seznámí s kritérii ekonomické efektivnosti projektů (NPV, IRR, návratnost). Součástí předmětu jsou i modely pro stanovení hodnoty firmy jako celku.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s důležitými aspekty podnikových financí. Studenti získají znalosti pojmů a jejich použití v oblasti účetnictví, jako základu ekonomických informačních systémů. Naučí se posoudit hospodaření firmy. Získají znalosti zásad pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Budou schopni připravit a vyhodnotit různé způsoby financování projektů i firmy jako celku.

Osnovy přednášek:

1. Význam a cíle účetnictví. Účetní zásady.
2. Metodika účetnictví.
3. Oceňování aktiv a závazků, dlouhodobá a krátkodobá aktiva.
4. Majetkové a kapitálové účty, odepisování majetku.
5. Účelové a druhové členění nákladů, náklady pro rozhodování.
6. Účetní závěrka, její sestavení a audit.
7. Výkaz zisků a ztrát, struktura.
8. Peněžní toky firmy a jejich prognóza, výkaz cash flow.
9. Ukazatelé finanční situace firmy.
10. Dlouhodobé financování.
11. Stanovení hodnoty firmy.
12. Rozhodovací metody pro výběr investic.
13. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
14. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.
14. Rezerva, konzultace

Osnovy cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky získání zápočtu. Právní formy podnikání a jejich vazba na účetnictví.
2. Rozvaha a její rozložení do účtů.
3. Účtování hmotného a nehmotného majetku, odpisy.
4. Příklady hospodářských operací
5. Daně a jejich zachycení v účetnictví
6. Rozvaha a výsledovka, sestavení a rozbor
7. Penežní toky, výkaz cash flow
8. Výpočty ukazatelů finanční situace firmy
9. Test.
10. Úvěry. Způsoby úročení.
11. Výpočty efektivnosti projektů, NPV a IRR.
12. Stanovení hodnoty firmy.
13. Zahrnutí vlivu daní a financování do výpočtu NPV.
14. Rezerva, zápočet.

Literatura:

- D.Kovanicová: Abeceda účetnictví pro každého, Polygon - Kislingerová a kol: Manažerské finance, C.H.Beck 2007 -Brealey, R.A., Meyers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí -Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress -Zákon o účetnictví, české účetní standardy a navazující předpisy (pro podnikatele)

Požadavky:

bez explicitních prerekvizit. Výchozí znalosti organizace a řízení firmy, získá student absolvováním povinného předmětu "Základy podnikání".

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru PV 4
BKSIT Před zařazením do oboru PV
BPSIT Před zařazením do oboru V 4
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT3_2021 Business informatics PV 4


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)