Popis předmětu - B6B16ZPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B16ZPD Základy podnikání
Role:PV, P Rozsah výuky:2P+2S+2D
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Dobiáš M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Dobiáš M., Vašíček J. Kreditů:5
Cvičící:Dobiáš M., Horák M., Kučerková B. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B16ZPD

Anotace:

Náplní předmětu je standardní úvod do ekonomiky podniku a podnikání, kde jsou studenti seznámeni se základními principy podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o vybrané právní formy podnikání, daňový systém, rozvaha, výsledovka, metody kalkulace nákladů, analýzy bodu zvratu, principy úrokového počtu, zdroje krátkodobého a dlouhodobého financování firmy, kritéria ekonomické efektivnosti apod. Předmět se dále zaměřuje na principy marketingové koncepce firmy a základní metody analýzy trhu, zákazníků, konkurence, komunikace a distribuce pro potřeby podnikatelského plánu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s důležitými aspekty souvisejícími se zahájením a následným rozvojem podnikatelské činnosti. Studenti budou schopni vytvořit a prezentovat podnikatelský plán zaměřený nejen na finance podniku, ale také na základní analýzu trhu včetně marketingové komunikace, bez které je velmi obtížné dosáhnout očekávaných podnikatelských cílů.

Osnovy přednášek:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Podnikatelský plán.
2. Právní formy podnikání. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Finanční výkazy a jejich struktura.
4. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Základní lineární model, fixní a variabilní náklady, výnosy, definice zisku. Stupeň provozní páky.
5. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Přímé a nepřímé náklady, nabídková cena, příspěvek na úhradu.
6. Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel, anuita.
7. Cena příležitosti, marginální a průměrné veličiny, vybrané ukazatele rentability a produktivity.
8. Základní kritéria efektivnosti projektů. Rizika a nejistoty v podnikání.
9. Marketingová koncepce managementu, tržní orientace firmy.
10. Základní metody analýzy trhu, zákazníků, konkurence, komunikace a distribuce. Silné a slabé stránky, SWOT.
11. Zdroje financování provozu firmy, projektů a inovací. Dlouhodobé financování. Krátkodobé financování.
12. Systém daní v ČR. Daň z příjmů, spotřební daně, DPH. Veřejné finance.
13. Informační systémy v manažerské praxi.
14. Rezerva, konzultace.

Osnovy cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky získání zápočtu. Podnikání, typy společností. Manažerská hra.
2. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Zakladatelský rozpočet firmy. Podnikatelský plán.
4. Výnosy a náklady, cash flow.
5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.
6. Metody kalkulace nákladů.
7. Základy úrokového počtu a finanční matematiky.
8. Finanční matematika - příklady
9. Ekonomická efektivnost projektů, kritéria hodnocení.
10. Kontrolní test. Průběžná kontrola stavu řešení semestrálních prací.
11. Krátkodobé a dlouhodobé financování firmy.
12. Daňová soustava v ČR a daňový štít, účetnictví a daňová evidence, DPH.
13. Prezentace semestrálních prací - podnikatelských plánů.
14. Prezentace semestrálních prací - podnikatelských plánů. Udělování zápočtů.

Literatura:

- M. Synek a kol.: Manažerská ekonomika. Grada, Praha, 2011, ISBN: 802473494X - Kislingerová E. a kol.: Manažerské finance, C.H.Beck, Praha 2007, ISBN: 978-80-7179-903 - Fotr J., Souček I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Grada, Praha, 2007, ISBN: 8024709392

Požadavky:

bez explicitních prerekvizit.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 3
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 3
BPSIT3_2021 Business informatics PV 3


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)