Popis předmětu - B6B16INS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B16INS Informační systémy
Role:P Rozsah výuky:2P+2S+3D
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Náplava P. Zakončení:KZ
Přednášející:Náplava P. Kreditů:4
Cvičící:Kočí J., Náplava P., Zoubek L. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B16INS

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu. Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou bezpečnosti, provozu, podpory a údržby informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

Cíle studia:

Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby uživatelů pro výběr a nasazení informačního systému, komplexní pohled na implementaci a provoz informačního systému.

Obsah:

Přednášky jsou rozděleny do třech bloků:
1. blok - seznámení s pojmem informační systém, způsoby popisu potřeb uživatelů a implementace informačních systémů
2. blok - rozdělení informačních systémů, seznámení s vybraným typy
3. blok - specifika provozu informačních systémů, základní legislativa implementace a provozu informačních systémů, bezpečnost informačních systémů
V rámci cvičení studenti průběžně vypracovávají případovou studii nasazení informačního systému pro vybraného zákazníka a vytvářejí základní prototyp systému. Cvičení kombinuje samostatnou práci studentů a procvičení vybraných částí studie společně s vyučujícími. Na závěr je provedena týmová prezentace klíčových závěrů vytvořené případové studie a vytořeného prototypu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu a problematiky Informačních systémů
2. Implementace Informačního systému formou projektu
3. Projektové řízení v praxi
4. Procesní řízení, způsoby implementace informačního systému
5. Typy informačních systémů
6. ERP systémy
7. Systémy pro podporu výroby
8. Správa a údržba informačních systémů
9. CRM systémy
10. Informační systémy pro státní správu
11. Legislativa Informačních systémů
12. Bezpečnost informačních systémů a informací
13. Zápočtový test, uzavření předmětu, doporučení pro praxi
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, způsob práce během semestru, cíle cvičení, úvod do tvorby případové studie
2. Vytvoření týmů, zadání semestrálních projektů, základní informace o projektech
3. První konzultace se zákazníkem, orientace v problému zákazníka
4. Rozbor vzorové úlohy, praktická ukázka projektů
5. 1. test, druhá konzultace se zákazníkem, popis AS-IS stavu
6. Třetí konzultace se zákazníkem, popis TO-BE stavu
7. Čtvrtá konzultace se zákazníkem, finalizace případové studie
8. Prezentace případových studií
9. 2. test, zpětná vazba, akceptace případových studií
10. Úvod do tvorby prototypu, ukázka možného řešení prototypu
11. 3. test, Konzultace k tvorbě prototypu
12. Konzultace k tvorbě prototypu
13. Předvedení prototypu, diskuse k projektům a předmětu
14. Rezerva

Literatura:

Doporučená literatura k problematice informačních systémů:
L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, Grada, 2015
D. Vymětal, Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování, Grada Publishing, 2009
P. Sodomka, H. Klčová, Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2011
J. Basl, R. Blažíček, Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti, Grada Publishing, 2012
T. Bruckner, J. Voříšek, A. Buchalcevová a kolektiv, Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury, Grada Publishing, 2013
Doplňková literatura k problematice nasazování a provozování informačních systémů:
A. Svozilová, Projektový management -- Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání , Grada, 2016
V. Řepa, Procesně řízená organizace, Grada 2012
M. Hammer, Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2013
M. Tvrdíková, Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, Grada Publishing, 2009
V. Smejkal, K. Rais,Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 4., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2009
L. Jansa, P. Otevřel, Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, Computer Press, 2014

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné detailní odborné znalosti. Je vyžadována především schopnost analytického myšlení, orientace v problematice a nadhledu v oblasti IT. Doporučené vstupní znalosti a oblasti pro absolvování předmětu: - Základní znalosti IT technologií - Základní znalosti projektového řízení - Základní ekonomické znalosti hodnocení investic - Základní znalosti o fungování firmy Doporučená doplňková literatura: - Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 1994 - Synek, M. a kol: Podniková ekonomika, Beck, 2004 - Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003

Klíčová slova:

Informační systém, informace, informační management, projekt, projektové řízení, proces, procesní řízení, SWOT, FURPS, rizika, ERP, CRM, MRP, MIS, DMS, ECM, SCM, datová kostka, případová studie, Business Intelligence, Business Analytics, CPM, podpora, údržba, prototyp

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 4
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 4
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 4
BPSIT3_2021 Business informatics P 4
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 4
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 4


Stránka vytvořena 1.3.2024 17:50:43, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)