Popis předmětu - B6B36OMO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36OMO Objektový návrh a modelování
Role:P, PZ Rozsah výuky:2P+2C+4D
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kadleček D. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kadleček D. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B6B36OMO

Anotace:

V dnešní době se ukazuje, že neexistuje jediný správný přístup pro modelování a implementaci softwarové aplikace. Namísto toho je vhodné problém dekomponovat a na jednotlivé moduly, vrstvy, podproblémy aplikovat pro ně vhodné přístupy. Tento předmět ukazuje jak využít objektového a funkcionálního programování, principů z mikroservisních a reaktivních architektur pro návrh moderních aplikací, které nejen fungují, ale splňují i nefunkční požadavky na modularitu, flexibilitu, rozšiřitelnost, škálovatelnost, performance a vysokou dostupnost.

Cíle studia:

Porozumění základním principům objektového přístupu, schopnost jejich správné aplikace ve středně složitých situacích.

Osnovy přednášek:

1. Klíčové koncepty modelování software - funkcionální versus objektový přístup, reprezentace, dekompozice, abstrakce, hierarchie
2. Abstraktní datové typy, imutabilita
3. Objektově orientovaný přístup pro modelování - třídy, dědičnost, kompozice, polymorfismus
4. Funkcionální přístupy pro modelování unkcionálního programování - pure funkce a funkce vyššího řádu, lambda expressions, closures, currying, transparentnost reprezentace
5. Objektově orientované návrhové vzory pro vytváření objektů
6. Objektově orientované návrhové vzory pro reprezentaci struktury objektů
7. Objektově orientované návrhové vzory pro chování objektů
8. Návrhové vzory pro reprezentaci a práci s datovými strukturami
9. Map, filter, reduce v Java
10. Map, filter, reduce pattern v NoSQL světě
11. Návrhové vzory v mikroservisním světě - agregace, orchestrace, eventuální konzistence, sága, event sourcing, materialized view
12. Návrhové vzory pro reaktivní architekturu - circuit breaker, backpreassure, CQRS, promisy a monády
13. Generika v Java
14. Specifikace a návrh API - Api gateway, rest, swagger, graphQL

Osnovy cvičení:

1. Úvod
2. Jak v Java na Objekty, Třídy, instance a atributy
3. Polymorfismus a dědičnost v Java, modularita
4. Skládání vs. Dědičnost, implementace objektového návrhu
5. Návrhový vzor adaptér a iterátor
6. Návrhový vzor state a strategy
7. Návrhový vzory abstract factory, factory method a dependency injection
8. Návrhový vzor Interpreter a visitor
9. Návrhový vzor Observer
10. Map, filter, reduce
11. Generika
12. Specifikace API a swagger
13. CQRS a event sourcing

Literatura:

Požadavky:

Základní znalost programování, základní znalosti matematiky, schopnost exaktního myšlení.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36omo/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 3
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 3
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 3
BPSIT3_2021 Business informatics P 3
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 3
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 3
BPOI3_2018 Software PZ 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)