Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia v magisterských programech

Vyhláška děkana č. 9/2021

Č.j.: 329/13922/21/Ši

Výuka bude zahájena dne 20. září 2021.

Základní informace o studiu v magisterských programech na FEL ČVUT

Termíny zápisu do studia

 • Do studia se budou úspěšní uchazeči moci zapsat v jednom z následujících termínů.

 • Zápis proběhne on-line a bude nezbytné se k němu předem zaregistrovat v elektronické přihlášce.

 • Registrace k zápisu bude umožněna pouze těm uchazečům, jimž byla přijímací zkouška prominuta či v ní uspěli a současně před termínem zápisu (viz tabulka níže) poštou doručili na studijní oddělení FEL ověřenou kopii svého vysokoškolského diplomu/nostrifikace, cizinci zároveň i potvrzení o zkoušce z češtiny vydané katedrou jazyků FEL v r. 2021 (netýká se absolventů FEL ČVUT).

 • Každý uchazeč zaregistrovaný k zápisu musí před termínem zápisu poštou kromě výše uvedených dokumentů doručit na fakultu také vyplněný a podepsaný zápisový list; bez jeho doručení nebude zápis možný.

  Termín zápisuObdobí registrace k zápisuDoručení všech dokumentů poštou na studijní oddělení FEL nejpozději do:
  1. 7. 202110. 6. – 30. 6. 202130. 6. 2021
  10. 9. 20212. 7. – 9. 9. 20219. 9. 2021
  16. 9. 2021výjimečný termín pro úspěšné uchazeče, kteří nebudou mít do 9. 9. 2021 ještě k dispozici potřebné dokumenty; podrobnosti k zápisu budou upřesněny

Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího magisterského studia na FEL ČVUT, musejí mít toto předchozí studium před termínem zápisu řádně ukončeno.

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

(týká se pouze studentů v prezenční formě studia; studenti kombinované formy budou mít rozvrh jednotný a všechny předměty jim budou zapsány hromadně)

 • S ohledem na podmínky pro přiznání prospěchového stipendia doporučujeme zapsat si předměty za alespoň 30 kreditů.
 • Povinné předměty vám budou do KOSu vloženy hromadně v den vašeho zápisu. Případné další předměty dle své volby si budete do KOSu sami moci zadat kdykoli po termínu svého zápisu až do 17. září 2021 do 15:00 hodin..
 • Zápis si schválíte sami prostřednictvím KOSu tlačítkem „Uzavřít zápis“ kdykoli po prvním vstupu do rozvrhu, a to nejpozději dne 17. 9. 2021 do 15:00 hodin včetně. Schválení zápisu důrazně doporučujeme až v okamžiku, kdy budete mít vyjasněnou skladbu zapisovaných předmětů včetně jejich rozvrhu - po schválení zápisu může zapisovat/rušit předměty již jen referentka studijního oddělení. Rozvrh si však i nadále budete moci upravovat či tvořit sami až do 11,30 hodin dne 1. 10. 2021.
 • V případě problémů se schválením zápisu kontaktujte svou studijní referentku.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT Komponenta studium (KOS). Jeho uživatelem se stanete následující den po datu svého zápisu do studia. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem kód vaší elektronické přihlášky. Podrobné informace naleznete na https://fel.cvut.cz/cz/user-info/prvni-heslo.html.
V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro bloku A3).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete mj.:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh, rozvrh jednotlivých předmětů atd.
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu. Každému studentovi bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.
 • nastavit si odběr informací z webu FEL (viz níže) – velmi doporučujeme

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si:

 • po svém termínu zápisu až do 15:00 hodin dne 17. 9. 2021 do KOSu nejprve jeden z následujících dvou volitelných předmětů Tělesná výchova (současný zápis obou není povolen), případně i zimní kurz:
  • A003TV (za dva kredity, lze zapsat pouze 1x za studium, nebo
  • TV-V1 (za jeden kredit, lze zapisovat každý semestr,
  • TVKZV (za 0 kreditů) - zimní kurz.
  Dále si můžete zapsat případně i předmět/y TVV a TVV0 (každý za 0 kreditů), které lze zapisovat každý semestr studia, a to i současně s výše uvedenými předměty.
 • následně v době od 6. 9. do 1. 10. 2021 se zapište do rozvrhu zvoleného sportu (zápis bude možný teprve následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS). Pozor: zvolený sport se nezobrazí ve Vašem rozvrhu, který je při zápisu TV nezbytné zohlednit. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT, kam se obracejte s případnými dotazy.

Přehled doporučených informačních kanálů

 • RSS (systém automatického upozornění na změny v obsahu zvolené www stránky), viz podrobný návod.
 • Studijní portál - informace o studiu přehledně na jednom místě, portál také umí upozorňovat na termíny

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, od následujícího dne po dni zápisu do studia. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Vložení čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu

Všichni studenti (tedy i ti, kteří v předchozím bakalářském studiu studovali na FEL) si sami zadají do KOSu číslo svého bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice (pokud účet vlastní) a případně rovněž svou kontaktní adresu, je-li jiná než adresa trvalého bydliště (při shodě nezadávat). Zadání údajů musí případně proběhnout nejpozději do 31. 10. 2021. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

26. 5. 2021

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan