Informace pro bakalářské a magisterské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. r. 2017/2018

Vyhláška děkana č. 5/2018

Č.j.: 2663/13922/18/Ši

 • Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) bylo možné se přihlásit do 30. 4. 2018. O případné dodatečné přihlášení (ve zcela výjimečných případech) je nezbytné požádat. Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, se přihlašovat nemuseli.
 • Termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 25. května 2018 s následným termínem státních závěrečných zkoušek
  • v bakalářském studiu 11. – 22. června 2018
  • v magisterském studiu 11. – 29. června 2018
 • Podle Směrnice děkana student odevzdává bakalářskou/diplomovou práci nejen v papírové podobě (vytištěnou oboustranně zpravidla fontem 11 a svázanou kvalitní vazbou (v tvrdých či měkkých deskách, nikoli kroužková vazba) v jednom svazku na sekretariátu příslušné katedry, ale i elektronicky v KOSu dle zpracovaného návodu pro odevzdání.
 • Přesný den konání SZZ stanovují katedry.
 1. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana  určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  1. v termínu se k SZZ přihlásili prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 6. června 2018 včetně) splní svůj studijní plán a uzavřou si jej v KOSu.

  Kontrolu splnění studijního plánu si každý student provede prostřednictvím KOSu sám a studijní plán si nejpozději dne 6. 6. 2018 uzavře stisknutím příslušného tlačítka. V případě problémů zkontaktuje nejpozději 6. 6. 2018 svou studijní referentku, jež mu studijní plán uzavře.

  Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (pokud tedy student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).

 2. Jestliže student, který má v letním semestru akad. r. 2017/2018 podruhé zapsán předmět "Bakalářská/Diplomová práce", neodevzdá práci do 25. května 2018 (a nebyl mu tento termín určen děkanem jako náhradní po zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" v zimním semestru ak r. 2017/2018), může před 25. květnem 2018 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 16, odst. 4, písemně požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení po předchozím vyjádření katedry)náhradní termín odevzdání BAP/DIP ("odklad odevzdání BAP/DIP"), tedy o odevzdání bakalářské, resp. diplomové práce do 8. ledna 2019. Další podrobnosti viz Směrnice děkana, čl. 3. Žádostem o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce po prvním zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" nebude vyhověno, jsou tedy bezpředmětné.
 3. Pokud student odevzdá bakalářskou/diplomovou práci do 25. května 2018, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 1, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu případně určen náhradní termín konání SZZ.
 4. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou /diplomovou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ lze opakovat pouze jedenkrát.
 5. SZZ musí student absolvovat nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu).
 6. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student bakalářského studia na FEL absolvovat nejpozději do šesti let od jeho zahájení, student magisterského studia pak do čtyř let od jeho zahájení (do této doby se započítávají i všechna případná přerušení studia).

V Praze 2. 5. 2018

v z. doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

v z. doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan