Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška proděkana pro pedagogiku FEL č. 10/2015

Č.j.: 1311/13922/š/15

Výuka bude zahájena dne 1. října 2015.

Základní informace o studiu v bakalářských programech


I. Zápis do prezenční formy bakalářského studia

 1. Termíny zápisů:
  • řádný termín: 26. 6. 2015 v 9,00 hodin (číslo posluchárny si každý přijatý uchazeč zjistí ve své elektronické přihlášce)
  • poprázdninové termíny: 3. 9. a 18. 9. 2015 (podrobnosti viz odstavec č. 4).
 2. Uchazeči z České republiky nebo Slovenské republiky, kteří vykonali maturitní zkoušku v ČR či SR, doručí nejpozději v den zápisu ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud tak již neučinili).
 3. Ostatní, zejména zahraniční uchazeči, doručí nejpozději v den zápisu (pokud tak již neučinili):

 4. K zápisu je dále nezbytné přinést občanský průkaz (případně cestovní pas), 1 fotografii formátu 3,5 x 4,5 cm a psací potřeby.
 5. V den zápisu se zapsaní studenti od cca 11,00 hodin zúčastní rozřazovacího testu z angličtiny. Ti, kteří absolvovali některou z mezinárodních nebo státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být od rozřazovacího testu případně osvobozeni.
 6. Uchazeči se mohou zapsat i v poprázdninových termínech (3. září nebo 18. září 2015):
  • 3. září 2015 v 9:00 hodin v posluchárně č. 309
   K zápisu tomto termínu se uchazeč sám přihlásí v aplikaci elektronická přihláška, čímž se zároveň omluví z řádného termínu 26. 6. 2015.
  • 18. září 2015 v 9:00 hodin v posluchárně č. 309; o zápis v tomto termínu je třeba požádat mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz.
   Termín 18. 9. je určen především pro uchazeče, kteří:
   • nemají ke dni 3. 9. k dispozici ještě všechny potřebné dokumenty
   • se zúčastní mimořádného (zářijového) termínu přijímací zkoušky.

II. Zápis předmětů do informačního systému KOS

III. Rozvrh studenta

(pro studenty zapsané dne 26. 6. 2015 k dispozici od 13. 7. 2015, pro uchazeče zapisované v září až po termínu jejich zápisu)

V prvním semestru studia vám bude hromadně vytvořen rozvrh pro všechny povinné předměty 1. semestru studia, nikoli však pro předměty, které si případně budete zapisovat navíc; pro tyto předměty si musíte rozvrh vytvořit sami (viz výše). Hromadně vytvořený rozvrh nebude možné měnit.

Rozvrh pro zapsané dne 26. 6. 2015 bude k dispozici v týdnu od 13. července 2015. Můžete si jej prohlédnout na WWW stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.feld.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup. Z domény FELD a FELK máte přístup automaticky otevřený; budete-li ale chtít vstoupit na tuto stránku odjinud, budete se muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentizační údaje, je popsána v následujícím odstavci a uvedena na stránce ČVUT (vstupní bod je https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/informacni-system-cvut/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/heslo-cvut/).

IV. Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete od 13. 7. 2015, jestliže budete zapsán/a 26. 6. 2015. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/informacni-system-cvut/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/heslo-cvut/.
V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky FEL v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu. Každému studentovi bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

V. Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště (při shodě nevyplňujte), zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2015. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011

VI. Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, pro zapsané 26. 6. 2015 již od 13. 7. 2015. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

VII. Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

VIII. Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si od 14. do 30. září 2015 do KOSu jeden z následujících dvou předmětů (současný zápis obou není povolen):

 • A003TV (za dva kredity), v rámci skupiny Humanitních předmětů
 • 03TV (za jeden kredit), jako volitelný předmět.

Úspěšný zápis do rozvrhu zvoleného sportu je možný až následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu. Podrobnější informace obdržíte při zápisu.

Zahajovací sportovní kurzy s matematikou na Orlické přehradě

Na sportovně vzdělávacích seznamovacích kurzech pro nastupující studenty FEL se kromě sportování můžete zúčastnit konzultací z matematiky a besedy o průběhu studia na FEL. Kurzy budou probíhat ve čtyřech pětidenních turnusech na přelomu srpna a září, od 23. srpna do 12. září 2015. Informace naleznete na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS); v případě dotazů kontaktujte sekretariát ÚTVS.

IX. Imatrikulace

Dne 30. října 2015 (pátek) se koná imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia. Účast je povinná, požadován je společenský oděv. Místem konání je Betlémská kaple (Betlémské nám., Praha 1). Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na webu FEL. Studenti budou omluveni z výuky.

X. Kde najdete důležité informace

 

Praha 18. 6. 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan