Zápis do letního semestru ak. r. 2013/2014

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 1/2014

Č.j.:5/13922/š/14

 1. Zápisy v kostce
 2. Harmonogram zápisů do letního semestru ak. r. 2013/2014
 3. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu
 4. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu
 5. Speciální zápisy
 6. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů (20. ledna - 17. února 2014)
Návod pro úpravu seznamu zapsaných předmětů a zápis do rozvrhu v KOSu

A. Zápisy v kostce

20. 1. (od 16.00)- 17. 2. 2014 (do 15,00)

Zápis studentů do letního semestru a zápis/rušení předmětů - bezplatně; tvorba rozvrhu:

 • zapsat si zvolené předměty do KOSu i indexu (v KOSu i indexu musí být zapsány stejné předměty!)
 • vytvořit si rozvrh u všech zapisovaných předmětů; ostatní předměty zrušit
 • do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu, po splnění všech podmínek pro zápis do letního semestru, se osobně přijít na SO v Dejvicích zapsat a nechat si potvrdit zápis předmětů v KOSu i indexu
 • po potvrzení zápisu na SO může zapisovat/rušit předměty jen referentka SO; rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám
 • studentům, kteří se nejpozději dne 17. 2. 2014 nepřijdou na SO zapsat, budou zrušeny všechny předměty včetně jejich rozvrhu!
18. 2. - 28. 2. 2014

Zápis studentů do letního semestru i zápis/rušení předmětů za poplatek; tvorba rozvrhu:

 • zapisovat/rušit předměty může již jen referentka SO; rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
od 3. 3. 2014
 • Nelze se již zapsat do semestru, zapisovat/rušit předměty ani tvořit rozvrh!
 • Nezapsaným studentům bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.
Důležité poznámky:
 • AS ČVUT schválil novelu Předpisu o provádění studijních programů na ČVUT FEL. Novela jasně deklaruje, že zkoušky musí být vykonány v řádném zkouškovém období příslušného semestru.3
 • Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži i studentům znovu nastupujícím po přerušení studia umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě e-mailové žádosti.
 • Veškeré případné poplatky na SO (za pozdní zápis do semestru, dodatečný zápis či zrušení předmětů apod.) bude možné hradit výhradně bezhotovostně prostřednictvím karty studenta; platby v hotovosti nebudou akceptovány.

Motto: Řádní studenti navštíví SO pro zápis pouze jedenkrát za semestr.

B. Harmonogram zápisů do letního semestru

 • 20. 1. - 17. 2. 2014: Termín pro řádný zápis do letního semestru - zápis předmětů a tvorbu jejich rozvrhu (vše bezplatně).
  V pondělí 17. 2. 2014 po skončení úředních hodin SO budou nezapsaným studentům automaticky zrušeny jimi předběžně zapsané předměty včetně rozvrhu. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.
 • 18. 2. - 28. 2. 2014 (první dva týdny semestru)
  • V tomto období si studenti zdarma mohou již jen sami měnit rozvrh dříve zapsaných předmětů.
  • Dodatečný zápis do letního semestru bude možný pouze za poplatek 500 Kč.
  • Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude v této době možné jen prostřednictvím Studijního oddělení po zaplacení poplatku 60 Kč za zápis každého nového předmětu či za vyškrtnutí již zapsaného předmětu (oba poplatky dle Příkazu rektora č. 3/2013).

  V pátek 28. 2. 2014 po skončení úředních hodin SO (tj. od 11,30 hod.) končí tedy zápisy do letního semestru s těmito důsledky:

  • pro nezapsané studenty: konec možnosti zapsat se do letního semestru ak. r. 2013/2014, v důsledku toho ukončení studia pro nesplnění studijních povinností;
  • pro zapsané studenty: všechny zapsané předměty se stávají závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6); zároveň konec možnosti jakkoli měnit osobní rozvrh.
 • Od 3. 3. 2014 může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.4

C. Postup pro úspěšný zápis předmětů a tvorbu rozvrhu

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu probíhají ve třech navazujících krocích:

 1. Zápis zvolených předmětů do KOSu: od 16:00 hod. dne 20. 1. 2014 do 15:00 hod. dne 17. 2. 2014 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů na letní semestr (v závislosti na nastavených prerekvizitách/korekvizitách a kapacitách předmětů) za těchto podmínek:

  1. předmět je určen pro příslušný program a formu studia,
  2. není naplněna kapacita předmětu,
  3. je splněna prerekvizita či korekvizita,
  4. není-li zápis již potvrzen referentkou SO

  Jestliže některá z uvedených podmínek není splněna, může předmět eventuálně zapsat pouze referentka SO; v případě a) však pouze na základě písemného souhlasu proděkana a v případech b) či c) výhradně na základě písemného souhlasu příslušné katedry.

 2. Upozornění:
  • Pro případné zrušení již zapsaného předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu a na SO i v indexu.
  • Po potvrzení zápisu na SO (viz odstavec 3) může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět už jen referentka SO.
 3. Zápis zvolených předmětů do rozvrhu: přístup k tvorbě rozvrhu v KOSu bude studentům umožňován postupně (podrobnosti viz odstavec D) v závislosti na současném splnění těchto podmínek:

  1. dosažení příslušného váženého součtu kreditů2, stanoveného pro konkrétní den
  2. zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (týká se jen studentů, kteří studium zahájili v r. 2013)
  3. celkový počet kreditů zapsaných předmětů je minimálně 20 (výjimkou je situace, kdy studentovi chybí do splnění studijního plánu méně než 20 kreditů - viz poznámka pod čarou č. 44).

  O splnění prvních dvou podmínek bude studentu zaslána informace e-mailem a cesta do rozvrhu se mu automaticky otevře. V případě, že student získá v průběhu dne nový záznam klasifikace, nemusí čekat až na příští den. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

  Důležité: Studenti, kteří si v zimním semestru akad. r. 2013/2014 podruhé zapsali jeden či více povinných či povinně volitelných předmětů, budou do letního semestru zapsáni až po jeho/jejich absolvování3 (doporučujeme proto při volbě strategie pro první vstup do rozvrhu zvážit tuto podmínku).
  Studenti, kteří z podruhé zapsaného a neabsolvovaného předmětu získali zápočet, vyčerpali minimálně jeden termín zkoušky a alespoň jeden opravný termín jim ještě zbývá a současně splňují ostatní podmínky pro zápis do semestru, budou zapsáni pouze v případě písemného souhlasu zkoušejícího i vedoucího příslušné katedry s vypsáním termínu pro absolvování zkoušky z tohoto předmětu v letním semestru (použijte formulář žádosti univerzální).

 4. Potvrzení předmětů referentkou SO - (pouze v Dejvicích, nikoli na pobočce SO na Karlově náměstí): student je povinen do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu (tzn. zápisu do některé rozvrhové paralelky), nejpozději však do 17. 2. 2014 (do konce úředních hodin SO, tj. do 15,00 hod.), se dostavit na SO a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou SO; bude tak zároveň zapsán do letního semestru. Při nedodržení této lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným e-mailem, jehož případné nedoručení nemá pro zrušení rozvrhu odkladný účinek.

  Zápis předmětů a zároveň zápis studenta do letního semestru je možný pouze při splnění všech následujících podmínek:

  • studenti, kteří studium zahájili v r. 2013, musejí získat alespoň minimální počet kreditů, stanovený pro postup do druhého semestru studia (bakalářští - 15, magisterští - 20)
  • všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané v zimním semestru 2013/2014 na druhé zapsání byly absolvovány či bylo povoleno jejich absolvování v letním semestru 2013/2014
  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 204 (viz odstavec 2c)
  • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
  • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 40
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity a nebyl zapsán či absolvován ekvivalentní předmět

  Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

  K potvrzení zápisu předmětů referentkou SO v Dejvicích se studenti dostaví osobně a pouze s řádně vyplněným indexem (v indexu i v KOSu musí být zapsané stejné předměty) a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením lékaře či referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku SO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu e-mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít v nejbližším možném termínu, dohodnutém s referentkou. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu či e-mailem z jiných než výše uvedených důvodů nebude vyhověno, a jsou proto bezpředmětné.

D. Princip postupného otvírání vstupu do rozvrhu

Od 16,00 hod. dne 20. 1. 2014 bude postupně automaticky otvírán vstup do rozvrhu pro studenty s nejvyšší hodnotou váženého součtu kreditů2. Automatické otvírání pro další skupiny studentů bude probíhat každý následující den až do 31. 1. 2014, vždy v brzkých ranních hodinách, hodnota váženého součtu kreditů bude bezprostředně po své aktualizaci zveřejňována na webu FEL. V závislosti na technických možnostech KOSu bude všem studentům, kterým se otevře zápis do rozvrhu, zaslán e-mail s odpovídající zprávou.

Od 31. 1. 2014 od 10,00 hodin bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky uvedené v odstavci C, bodu 2b a c).

E. Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód začínající AE, XE…)
  Zápis předmětů provádí SO podle pravidel pro studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na letní tělovýchovné kurzy
  Studenti si mohou zapsat následující předměty:
  • A003TV (2 kredity, patří mezi humanitní předměty) - lze zapsat pouze 1x za studium
  • TV-V1 (1 kredit, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr, avšak nikoli současně s A003TV
  • TVV (0 kreditů, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr v případě dvou TV v semestru
  • TVKLV - letní kurz.

  Zápis do hodin tělesné výchovy do letního semestru ak. r. 2013/2014 bude otevřen od 3. 2. 2014 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách si najdete další podrobné informace.
  Upozornění: nejprve je třeba zapsat předmět do KOSu s příslušným kódem; do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV je pak možné se přihlásit nejdříve následující den na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
  V případě zájmu o letní tělovýchovné kurzy postupujte stejným způsobem. Zápis na konkrétní kurzy bude otevřen od 3. 3. 2014.

 • Zápis volitelného předmětu vyučovaného jinou fakultou

F. Úřední hodiny SO v Dejvicích v období řádných zápisů

Od 20. 1. - 17. 2. 2014

pondělí9:00 - 11:3013:00 - 15:00
úterý-13:00 - 15:00
středa9:00 - 11:3013:30 - 15:30
čtvrtek-13:00 - 15:00
pátek9:00 - 11:30-

7. 1. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studentům byly automaticky zapsány závazné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

ZnámkaČíselný ekvivalent známky
11.0
22.0
33.0
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
E3.0

3 Studentům, kteří neabsolvovali některý z povinných či povinně volitelných předmětů na druhé zapsání, bude studium ukončeno podle § 56, odst. 1, pís. b zákona č. 111/1998 Sb., a to i v případě, že jim sice zbývá alespoň jeden opravný termín, ale zkoušející již nemá v úmyslu studenta zkoušet, resp. vedoucí katedry nesouhlasí se zkouškovým termínem v letním semestru.

4 Výjimku tvoří studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze ty předměty, jejichž celkový součet kreditů (bez započítání kreditů za předmět Bakalářská/Diplomová práce) je nižší než 20; tito studenti, aniž by žádali o individuální studijní plán:

 • zapíší si pouze všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru, případně i další předměty dle své volby
 • pro postup do dalšího ročníku jim bude stanovena povinnost dosáhnout v akademickém roce 2013/2014 minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto akad. roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).

V případě, že studenti potřebný počet kreditů nedosáhnou, bude jejich studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností v souladu s čl. 7 zmíněného Předpisu FEL.


Procesní portál Procesní diagramy