Zápis do zimního semestru ak. r. 2013/2014

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 9/2013

Č.j.: 583/13922/š/13

 1. Zápisy v kostce
 2. Zápisy podrobně
  1. Harmonogram zápisů do zimního semestru ak. r. 2013/2014
  2. Postup pro úspěšný zápis předmětů a tvorbu rozvrhu
  3. Princip postupného otvírání vstupu do rozvrhu
  4. Speciální zápisy
  5. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů (10. 6. - 21. 6. a 9. 9. - 20. 9. 2013)
Návod pro úpravu seznamu zapsaných předmětů a zápis do rozvrhu v KOSu

1. Zápisy v kostce

před prázdninami:
10. 6. (od 16.00) - 21. 6.

po prázdninách:
9. 9. - 20. 9. 2013

Zápis studentů do zimního semestru a zápis/rušení předmětů - bezplatně; tvorba rozvrhu:

 • zapsat si zvolené předměty do KOSu i indexu (v KOSu i indexu musí být zapsány stejné předměty!)
 • vytvořit si rozvrh všech zapisovaných předmětů; ostatní předměty zrušit (v KOSu a na PEO i v indexu)
 • do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu, po splnění všech podmínek pro zápis do zimního semestru, se osobně přijít na PEO v Dejvicích zapsat a nechat si potvrdit zápis předmětů v KOSu i indexu
 • po potvrzení zápisu na PEO může zapisovat/rušit předměty jen referentka PEO; rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
 • studentům, kteří se nejpozději dne 20. 9. 2013 do 11,30 hodin nepřijdou na PEO zapsat, budou zrušeny všechny předměty včetně jejich rozvrhu!
23. 9. - 4. 10. 2013

Zápis studentů do zimního semestru i zápis/rušení předmětů za poplatek; tvorba rozvrhu:

 • zapisovat/rušit předměty může již jen referentka PEO;
 • rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
od 7. 10. 2013
 • Nelze se již zapsat do semestru, zapisovat/rušit předměty ani tvořit rozvrh!
 • Nezapsaným studentům bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.

Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži i studentům znovu nastupujícím po přerušení studia umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě e-mailové žádosti.

Veškeré případné poplatky na PEO (za pozdní zápis do semestru, dodatečný zápis či zrušení předmětů apod.) bude možné hradit výhradně bezhotovostně prostřednictvím karty studenta; platby v hotovosti nebudou akceptovány.

Řádní studenti navštíví PeO pro zápis pouze jedenkrát za semestr!

2. Zápisy podrobně

A. Harmonogram zápisů do zimního semestru

 • 10. - 21. června a 9. - 20. září 2013
  Termín řádných zápisů do zimního semestru, zápis předmětů a tvorba jejich rozvrhu (vše bezplatně).
  V pátek 20. 9. 2013 budou nezapsaným studentům automaticky zrušeny jimi předběžně zapsané předměty včetně rozvrhu. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.
 • 23. září - 4. října 2013 (první dva týdny semestru)
  • V tomto období si studenti zdarma mohou již jen sami měnit rozvrh dříve zapsaných předmětů.
  • Dodatečný zápis do zimního semestru bude možný pouze za poplatek 500 Kč.
  • Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude v této době možné jen prostřednictvím Pedagogického oddělení po zaplacení poplatku 60 Kč za zápis každého nového předmětu či za vyškrtnutí již zapsaného předmětu (oba poplatky dle Příkazu rektora č. 3/2013).
  Dnem 4. 10. 2013 po skončení úředních hodin PEO (tj. od 11,30 hod.) končí tedy zápisy do zimního semestru s těmito důsledky
  • pro nezapsané studenty: konec možnosti zapsat se do zimního semestru ak. r. 2013/2014, v důsledku toho ukončení studia pro nesplnění studijních povinností.
  • pro zapsané studenty: všechny zapsané předměty se stávají závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6); zároveň konec možnosti jakkoli měnit osobní rozvrh.
 • Od 7. října 2013 může proděkan zcela výjimečně povolit zápis předmětu či jeho zrušení na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.4

B. Postup pro úspěšný zápis předmětů a tvorbu rozvrhu

Zápis předmětů a tvorba jejich rozvrhu probíhají ve třech navazujících krocích:

 1. Zápis zvolených předmětů do KOSu: od 16:00 hod. dne 10. června do 20. září 2013 si mohou všichni studenti sami měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů (v závislosti na nastavených prerekvizitách či korekvizitách a kapacitách předmětů) za těchto podmínek:

  • předmět je určen pro příslušný program a formu studia
  • není naplněna kapacita předmětu,
  • je splněna prerekvizita či korekvizita.
  • není-li zápis již potvrzen referentkou PEO.

  Jestliže některá z uvedených podmínek není splněna, může předmět eventuálně zapsat pouze referentka PEO; v případech b) či c) však výhradně na základě písemného souhlasu příslušné katedry.

  Problémy se zápisem předmětu s naplněnou kapacitou

  Upozornění:

  • Pro případné zrušení již zapsaného předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu a na PEO i v indexu.
  • Po potvrzení zápisu na PEO (viz odstavec 3) může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět už jen referentka PEO.
 2. Zápis zvolených předmětů do rozvrhu: přístup k tvorbě rozvrhu v KOSu bude studentům umožňován postupně (podrobnosti viz odstavec C) v závislosti na současném splnění těchto podmínek:

  1. dosažení příslušného váženého součtu kreditů2, stanoveného pro konkrétní den
  2. zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (studenti 1. ročníku bakalářského studia - 30 kreditů, ostatní studenti 40 kreditů)
  3. celkový počet kreditů zapsaných předmětů je minimálně 20 (výjimkou je situace, kdy studentovi chybí do splnění studijního plánu méně než 20 kreditů - viz poznámka pod čarou č. 44).

  O splnění 1. a 2. podmínky bude studentu zaslána informace e-mailem a cesta do rozvrhu se mu automaticky otevře. V případě, že student získá v průběhu dne nový záznam klasifikace, nemusí čekat až na příští den. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

  Studenti, kteří si v akad. r. 2012/2013 podruhé zapsali jeden či více povinných či povinně volitelných předmětů, budou do zimního semestru akad. roku 2013/2014 zapsáni až po jeho/jejich absolvování. Doporučujeme proto při volbě strategie pro první vstup do rozvrhu zvážit i toto opatření.

 3. Potvrzení předmětů referentkou PEO - (pouze v Dejvicích, nikoli na pobočce PEO na Karlově náměstí): je nezbytné se dostavit na PEO do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu (nejpozději však do 20. 9. 2013 do konce úředních hodin PEO, tj. do 11,30 hod.) a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou PEO; student tak bude zároveň zapsán do zimního semestru. Při nedodržení této lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh; o této skutečnosti bude informován automaticky vygenerovaným e-mailem, jehož případné nedoručení nemá pro zrušení rozvrhu odkladný účinek.

  Zápis předmětů (a zároveň zápis studenta do zimního semestru) je možný pouze při splnění všech následujících podmínek:

  • všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané v zimním semestru 2013/2014 na druhé zapsání byly absolvovány3
  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 20
  • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
  • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 40
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity

  Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

  K potvrzení zápisu předmětů referentkou PEO se studenti dostaví osobně a s řádně vyplněným indexem (v indexu i v KOSu musí být zapsané stejné předměty). Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením lékaře či referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu e-mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít v nejbližším možném termínu, dohodnutém s referentkou. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu či e-mailem z jiných než výše uvedených důvodů nebude vyhověno, a jsou proto bezpředmětné.

C. Princip postupného otvírání vstupu do rozvrhu

Od 16,00 hod. dne 10. 6. 2013 bude postupně automaticky otvírán vstup do rozvrhu pro studenty s nejvyšší hodnotou váženého součtu kreditů2. Automatické otvírání pro další skupiny studentů bude probíhat každý následující den až do 20. 6. 2013, vždy v brzkých ranních hodinách, hodnota váženého součtu kreditů bude zveřejňována na webu FEL. V závislosti na technických možnostech KOSu bude všem studentům, kterým se otevře zápis do rozvrhu, zaslán e-mail s odpovídající zprávou.

Od 20. 6. 2013 od 10,00 hodin bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky uvedené v odstavci B, bodu 2b a c).

D. Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód začínající AE, XE…)
  Zápis předmětů provádí jen PEO v prvním a druhém týdnu semestru podle pravidel pro studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na zimní kurzy
  Studenti si mohou zapsat následující předměty:
  • A003TV (2 kredity, patří mezi humanitní předměty) - lze zapsat pouze 1x za studium
  • TV-V1 (1 kredit, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr, avšak nikoli současně s A003TV
  • TVV (0 kreditů, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr v případě dvou TV v semestru
  • TVKZV - zimní kurz.

  Zápis do hodin tělesné výchovy do zimního semestru ak. r. 2013/2014 bude otevřen od 2. 9. 2013 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách si najdete další podrobné informace.
  Upozornění: nejprve je třeba zapsat předmět do KOSu s příslušným kódem; do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV je pak možné se přihlásit nejdříve následující den na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
  Zápis na zimní kurzy bude otevřen rovněž od 2. 9. 2013.

 • Zápis volitelného předmětu vyučovaného jinou fakultou

E. Úřední hodiny PEO v Dejvicích v období řádných zápisů

V době od 10. 6. - 21. 6.; po prázdninách od 9. 9. - 20. 9. 2013

pondělí9:00 - 11:3013:00 - 15:00
úterý-13:00 - 15:00
středa9:00 - 11:3013:30 - 15:30
čtvrtek-13:00 - 15:00
pátek9:00 - 11:30-

4. 6. 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studentům byly automaticky zapsány závazné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Cílem tohoto opatření je jednoznačná motivace k odpovědnému přístupu ke studiu. Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

ZnámkaČíselný ekvivalent známky
11.0
22.0
33.0
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
E3.0

3 Studentům, kteří neabsolvovali některý z povinných či povinně volitelných předmětů na druhý zápis, bude studium ukončeno podle § 56, odst. 1, pís. b zákona č. 111/1998 Sb.

4 Výjimku tvoří studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze ty předměty, jejichž celkový součet kreditů (bez započítání kreditů za předmět Bakalářská/Diplomová práce) je nižší než 20; tito studenti, aniž by žádali o individuální studijní plán:

 • zapíší si pouze všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru, případně i další předměty dle své volby
 • pro postup do dalšího ročníku jim bude stanovena povinnost dosáhnout v akademickém roce 2013/2014 minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto akad. roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).

V případě, že studenti potřebný počet kreditů nedosáhnou, bude jejich studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností v souladu s čl. 7 zmíněného Předpisu FEL.


Procesní portál Procesní diagramy