Přijímací zkouška z matematiky

Uchazeči o bakalářské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT absolvují přijímací zkoušku z matematiky kontaktní formou, tedy za osobní účasti v budově fakulty.

Zadání obsahuje 15 úloh a u každé z nich je nabídnuto 5 odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Celý test je hodnocen 20 body, 10 úloh je ohodnoceno jedním bodem a 5 je ohodnoceno dvěma body. Témata úloh z přijímací zkoušky testují znalosti středoškolské matematiky na gymnaziální úrovni.

Podrobné informace o podmínkách konání přijímací zkoušky obdrží všichni uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce.

Vzor zadánínáznak řešení

 

Příprava na zkoušku

Videopřednášky doc. Mgr. Petra Habaly, Ph.D
Stručné shrnutí některých témat

Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT
Černá, Gemperle, Hájková, Kočandrlová, Průcha, Taufer

Další materiály

 

Požadavky na zkoušku

  1. Reálná čísla: intervaly, absolutní hodnota, druhá odmocnina.
  2. Úpravy algebraických výrazů: operace se zlomky, užití rozkladu a2-b2, a3+b3, a3-b3 ,rozkladu kvadratického trojčlenu, mocniny s racionálním exponentem.
  3. Rovnice a nerovnice: lineární, kvadratické (i s absolutní hodnotou nebo s parametrem), s proměnnou ve jmenovateli, iracionální, exponenciální, logaritmické a goniometrické.
  4. Elementární funkce a jejich vlastnosti a grafy: lineární, kvadratické, lineární lomené, exponenciální, logaritmické a goniometrické.
  5. Goniometrie a trigonometrie: goniometrické funkce obecného úhlu, základní vlastnosti, goniometrické funkce součtu a rozdílu dvou úhlů, dvojnásobného úhlu a polovičního úhlu, trigonometrické věty a jejich použití.
  6. Posloupnosti a řady: aritmetické, geometrické a jejich zavedení, výpočet n-tého členu, součet prvních n členů posloupnosti, součet konvergentní geometrické řady.
  7. Komplexní čísla: sčítání, násobení a dělení, algebraický a goniometrický tvar, Moivreova věta, řešení kvadratických rovnic.
  8. Kombinatorika: n-faktoriál, kombinační číslo, binomická věta, Pascalův trojúhelník.
  9. Geometrie: výpočty obvodů, obsahů, povrchů a objemů geometrických útvarů i s použitím trigonometrie.
  10. Analytická geometrie: lineární i kvadratická v rovině, vektory, průsečík dvou přímek, odchylka přímek, vzdálenost bodu od přímky, rovnice kuželoseček v posunutém tvaru, jejich průsečíky s přímkou.