Popis předmětu - XP16ECM1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP16ECM1 Kvantitativní výzkumné metody v ekonomii 1
Role:S Rozsah výuky:2P+4D
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Lízal L. Zakončení:ZK
Přednášející:Lízal L. Kreditů:4
Cvičící:Lízal L. Semestr:Z

Anotace:

Tento kurz přímo navazuje na základní kurzy statistiky/lineární regrese. Cílem předmětu je prezentovat studentům různé obecné a specifické ekonometrické úlohy pro pochopení silných a slabých stránek ekonometrické metodiky. Součástí předmětu je i přehled historického vývoje aplikované ekonometrie. Předmět předpokládá obeznámenost s obecným lineárním modelem a znalosti, jak se vypořádat se základními modelovými a datovými omezeními, simultánními systémy a jednoduchými procesy časových řad. Kurz je zahájen teoretickými tématy, která jsou předmětem základních kurzů ekonometrie. Jádrem kurzu je řešení různých výzkumných projektů s využitím zdrojů informací z odborné literatury a replikace původních publikovaných výsledků. Každý projekt je aplikací příslušného modelu ekonomické teorie. S využitím vlastních empirických datových souborů studenti používají standardní ekonometrické metody pro zodpovězení základních ekonomických otázek. V rámci předmětu se studenti seznámí i s pokročilým využíváním speciálního statistického SW (TSP nebo Stata nebo jejich analogy jako je např. SW E-views) a zpětnou vazbou ohledně možných řešení problémových úloh. Kurz bude vyžadovat intenzivní práci s daty a statistickými programy.

Osnovy přednášek:

1. Jednoduchá regrese a testování, lineární a vnitřně lineární modely
2. Volba proměnných, specifikace a funkcionální formy,
3. Heteroskedasticita.
4. Autokorelace.
5. Indikátorové proměnné.
6. Multikolinearita a distribuované časové zpoždění (geometrické a polynomiální).
7. SUR (zdánlivě nesouvisející regrese/odhady),
8. Simultánní systém,
9. Binární volby a modely výběru,
10. Chyby měření,
11. Základy modelů diskrétní a omezené vysvětlované proměnné,
12. Vybraná témata – zejména panelová data
13. Pokračování vybraných témat
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Povinná literatura:
1. William Greene, Econometrics Analysis, Pearson, 8th edition, ISBN 0134461363, 2017
Doporučená literatura:
2. Jeffrey Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition, ISBN: 9781305270107, 2016
3. Jan Kmenta, Elements of Econometrics, Macmillan, NY, 1990.
4. Lott and Ray, Applied Econometrics, Orlando FL, The Dryden Press, 1992 (pouze vybrané kapitoly s daty původního výzkumu).

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)